6470_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/arkiv
6470
Innvandrere fra over 200 land i Norge
statistikk
2005-05-26T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Innvandrere fra over 200 land i Norge

Ved inngangen til 2005 bodde det 301 000 førstegenerasjonsinnvandrere i Norge og 64 000 personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Til sammen utgjorde innvandrerbefolkningen 8 prosent av hele Norges befolkning, og den fordeler seg på vel 200 ulike land.

Innvandrerbefolkningen økte med 17 000 personer i 2004, eller 4,9 prosent. Fødselsoverskuddet var på 3 800 og innvandringsoverskuddet på 13 200. Til sammenligning var veksten for hele befolkningen på 29 000 personer, eller 0,6 prosent.

De ti største innvandrergruppene i Norge. 1. januar 2005. Absolutte tall

Innvandrerbefolkningen i Norge, etter landbakgrunn. 1. januar 2005. Verdensdeler. Prosent

Tre av fire med ikke-vestlig opprinnelse

265 000, eller 72 prosent, av personene i innvandrerbefolkningen hadde ikke-vestlig opprinnelse, og disse utgjorde 5,7 prosent av den norske befolkningen ved inngangen til 2005. Om lag 61 000 av disse kom fra Øst-Europa. For 25 år siden hadde 31 prosent ikke-vestlig opprinnelse.

Blant de vestlige innvandrergruppene er andelen førstegenerasjonsinnvandrere stor. Dette skyldes at vestlige innvandrere i mye større grad får barn med nordmenn enn ikke-vestlige innvandrere, og disse barna er ikke en del av innvandrerbefolkningen. Når to vestlige innvandrere får barn sammen, flytter de oftere tilbake til opprinnelseslandet enn de ikke-vestlige innvandrerne.

Totalt bodde det 63 900 personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Personer født i Norge av to asiatiske foreldre var den klart største gruppen med 38 000 personer. Til sammenligning var det bare 13 800 personer født av to europeiske foreldre. Blant de enkelte landgruppene var det flest født i Norge av pakistanske foreldre med 11 800 personer, etterfulgt av personer med vietnamesiske foreldre (5 800) og tyrkiske foreldre (4 500). Tilsvarende tall for personer med danske og svenske foreldre var henholdsvis 1 400 og 1 000.

En av tre har bodd kortere enn fem år i Norge

32 prosent av førstegenerasjonsinnvandrerne hadde ved inngangen til 2005 bodd i Norge mindre enn fem år, mens 16 prosent hadde bodd i Norge 25 år eller mer. Nesten halvparten av danskene har bodd i Norge mer enn 25 år. I den andre enden av skalaen finner vi blant annet afghanere hvor 84 prosent har bodd i Norge mindre enn fem år. Også en stor andel irakere og somaliere, henholdsvis 57 og 55 prosent, har bodd i Norge mindre enn fem år.

Stor overvekt av kvinner fra Thailand og Filippinene

Totalt for hele innvandrerbefolkningen var det om lag en like stor andel kvinner som menn, og dette gjelder for de fleste landgruppene. Andelen kvinner var høy fra Thailand (85 prosent), Filippinene (76 prosent) og Russland (66 prosent), mens det var en større andel menn fra landene Afghanistan (60 prosent), Storbritannia (59 prosent) og Irak (58 prosent).

Ikke-vestlig innvandrerbefolkning i prosent av folkemengden. 1. januar 2005

30 kommuner lå over landsgjennomsnittet

Det bodde innvandrere i alle landets kommuner, men to hadde ingen ikke-vestlige innvandrere. 30 kommuner hadde større andel innvandrere enn landsgjennomsnittet på 7,9 prosent. Flertallet av disse kommunene ligger i området rundt Oslo. Oslo hadde høyest andel innvandrere med 22 prosent, etterfulgt av Drammen (17 prosent), Lørenskog (14 prosent), Askim, Skedsmo og Båtsfjord (alle 12 prosent).

Oslo hadde høyest andel ikke-vestlige innvandrere med 18 prosent, etterfulgt av Drammen (14 prosent), Lørenskog (11 prosent), Askim og Skedsmo (begge 10 prosent). 47 prosent av den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen og 38 prosent av den vestlige innvandrerbefolkningen bodde i Oslo og Akershus ved inngangen til 2005.

Flere tall kan hentes i Statistikkbanken .

Tabeller: