6482_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/arkiv
6482
Flest svensker i innvandrerbefolkningen
statistikk
1999-10-25T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest svensker i innvandrerbefolkningen

Innvandrerbefolkningen i Norge utgjorde 260 700 personer ved inngangen til 1999. Dette svarer til 5,9 prosent av den totale folkemengden. I innvandrerbefolkningen er det flest med svensk bakgrunn, 22 400 personer. Året før var personer med pakistansk bakgrunn den største gruppen.

Totalt har 20 prosent bakgrunn fra nordiske land, mens vel halvparten kommer fra land i tredje verden.

Slik Statistisk sentralbyrå definerer innvandrerbefolkningen, er 220 300 førstegenerasjonsinnvandrere og 40 400 andregenerasjonsinnvandrere. I løpet av 1998 økte innvandrerbefolkningen med 16 200 personer. Av enkeltgrupper stod svenskene for den største økningen i løpet av året med 2 900 personer. Deretter fulgte irakere, somaliere og pakistanere med rundt 1 000 personer hver.

 Innvandrerbefolkningen per 1. januar 1986-1999

Det ble i alt 4 400, eller 9 prosent, flere personer fra Norden. Fra tredje verden var det en økning på 8 300 personer, eller 7 prosent, og fra Vest-Europa og Øst-Europa var det en økning på 5 prosent hver. Med tredje verden menes her Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika og Tyrkia. For første gang siden 1970-tallet var det en liten økning av personer med bakgrunn fra Nord-Amerika og Oseania.

Unge andregenerasjonsinnvandrere

40 400 personer er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet, såkalt andregenerasjonsinnvandrere. Gruppen økte med 2 600 personer i fjor, og har de siste syv årene økt med 60 prosent. 9 100 personer har pakistansk bakgrunn, 5 000 flere enn dem med vietnamesisk bakgrunn, som er den nest største gruppen. Hele 66 prosent er under 10 år, mens det i hele befolkningen er 14 prosent i samme alder.

De ti største nasjonalitetsgruppene. Første- og
andregenerasjonsinnvandrere. 1. januar 1999
  Førstegenerasjons-
innvandrere
  Andregenerasjons-
innvandrere
I alt 220 347    I alt 40 395
  1 Sverige 21 665     1 Pakistan 9 076
  2 Danmark 17 594     2 Vietnam 3 999
  3 Pakistan 12 813     3 Tyrkia 2 985
  4 Bosnia-Hercegovina 11 230     4 Sri Lanka 2 335
  5 Vietnam 10 930     5 India 1 843
  6 Storbritannia 10 435     6 Jugoslavia 1 824
  7 Iran 8 575     7 Marokko 1 587
  8 Tyskland 8 049     8 Somalia 1 580
  9 Jugoslavia 7 619     9 Danmark 1 279
10 USA 7 555   10 Chile 1 104

Mange i Oslo

En tredjedel av alle som hører til kategorien innvandrerbefolkningen bor i Oslo. Deretter følger Bergen, Stavanger, Bærum og Trondheim. Innvandrerbefolkningen i Oslo økte med i overkant av 4 000 fra året før, og de utgjør nå 18 prosent av folketallet. Over halvparten av disse har bakgrunn fra tredje verden, de fleste fra Pakistan, med Sverige som nummer to. I forhold til folketallet bor det også mange i Båtsfjord kommune (15 prosent) og i Vardø (12 prosent).

43 prosent er norske statsborgere

43 prosent av innvandrerbefolkningen hadde norsk statsborgerskap ved inngangen til 1999. Av dem med bakgrunn fra tredje verden hadde 60 prosent norsk statsborgerskap. I innvandrerbefolkningen 18 år og over var 79 600 norske statsborgere. De fleste var fra Vietnam (7 600), Pakistan (7 600) og Danmark (5 000).

Ulike avgrensninger av personer med innvandringsbakgrunn

Tallet på personer i Norge med bakgrunn fra innvandring varierer mye med avgrensningen. 1. januar 1999 var det 165 000 utenlandske statsborgere i Norge. Innvandrerbefolkningen utgjorde 260 700 personer og utenlandsfødte 273 200 personer. Slår en sammen alle som enten selv er født i utlandet eller har minst èn utenlandsfødt forelder, er det 457 000 personer, eller 10,2 prosent av folketallet. I 1998 utgjorde veksten i denne gruppen 80 prosent av den samlede folketilveksten i Norge.

Hvem er innvandrerbefolkningen?

Innvandrerbefolkningen omfatter personer som har to foreldre som er født i utlandet, eller mer presist; personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge. Innvandrerbefolkningen deles i gruppene førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn og andregenerasjonsinnvandrere:

Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn er født i utlandet av foreldre som også er født i utlandet.

Andregenerasjonsinnvandrere er født i Norge av foreldre som er født i utlandet.

De med en av foreldrene født i Norge inngår dermed ikke i innvandrerbefolkningen. Det samme gjelder adopterte fra utlandet og de som er født i utlandet av norskfødte foreldre.

Frigitt 25. oktober 1999 (C) Statistisk sentralbyrå

Tabeller: