53567_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/aar
53567
Mange nye innvandrere fra Europa
statistikk
2011-04-28T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mange nye innvandrere fra Europa

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge vokste med 48 600 i 2010. Innvandrerne stod for det meste av tilveksten, med 41 200 personer. To tredjedeler av innvandrerne kom fra Europa.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1970-2011

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge er nå 600 900. Disse to gruppene utgjorde 12,2 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2011.

Størst tilvekst av europeiske innvandrere

De europeiske innvandrerne utgjorde 27 400 av den totale tilveksten på 41 200 personer i 2010. Som tidligere var tilveksten størst blant innvandrere med bakgrunn fra Polen, med 7 600 flere bosatte i løpet av 2010. Deretter fulgte innvandrere fra Litauen og Sverige, med en tilvekst på henholdsvis 5 700 og 2 800 personer.

Antall innvandrere passerte en halv million i løpet av 2010. Det er flest innvandrere fra Polen, med 57 000. Antallet innvandrere fra Sverige var 33 000, mens det var 23 000 fra Tyskland og 21 000 fra Irak.

100 400 norskfødte med innvandrerforeldre

Antall norskfødte med innvandrerforeldre økte fra 93 000 til 100 400 i løpet av 2010. I denne gruppen var det flest som hadde bakgrunn fra Pakistan, i alt 14 400. Det var 7 800 norskfødte med somaliske foreldre, og nesten like mange hadde foreldre fra Vietnam. 6 600 norskfødte hadde foreldre fra Irak, mens 5 800 hadde bakgrunn fra Tyrkia. Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 14 prosent av alle barn født i Norge i 2010.

Flest i Oslo

Det var bosatt 170 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2011. Det er 28,4 prosent av folketallet i hovedstaden. Mens 21 600 hadde bakgrunn fra Pakistan, hadde 12 200 bakgrunn fra Somalia og nesten like mange fra Sverige. 10 400 hadde bakgrunn fra Polen.

Bydelene med høyest andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre var Søndre Nordstrand med 48 prosent, mens Stovner og Alna begge hadde en andel på 46 prosent. Samtlige av Oslos bydeler lå over landsgjennomsnittet på 12,2 prosent.

Stor variasjon i botid mellom landgruppene

En følge av den høye innvandringen de siste årene er at en større andel av innvandrerne nå har kort botid i Norge. Om lag 41 prosent av alle innvandrere har bodd i Norge i mindre enn fem år per 1. januar 2011. Kortest botid finner man blant innvandrere fra Polen og Litauen hvor om lag åtte av ti innvandrere har bodd i Norge i mindre enn fem år. Flest med lang botid finner man blant innvandrere fra Danmark, Pakistan og Vietnam, hvor om lag seks av ti har bodd i Norge i mer enn 20 år.

Noen viktige standardbetegnelser

Innvandrere er bosatte i Norge som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i utlandet.

Les standarden i sin helhet .

Tabeller: