6468_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/arkiv
6468
Hver fjerde Osloborger har innvandrerbakgrunn
statistikk
2006-05-11T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hver fjerde Osloborger har innvandrerbakgrunn

Ved inngangen til 2006 var det 387 0001 personer med innvandrerbakgrunn i Norge, noe som tilsvarer 8,3 prosent av befolkningen. Det bor personer med innvandrerbakgrunn i alle landets kommuner, og 14 kommuner har flere enn 10 prosent. Størst andel er det i Oslo med 23 prosent.

Innvandrerbefolkningen økte med 21 900 personer i 2005, eller 6,0 prosent til 386 7002. Til sammenlikning økte hele befolkningen med 34 000, eller 0,73 prosent i fjor. Innvandrerbefolkningens fødselsoverskudd var på 3 700 personer og innvandringsoverskuddet på 18 200. Innvandrerbefolkningen sto for en fjerdedel av det totale fødselsoverskuddet for hele befolkningen og nesten hele innvandringsoverskuddet.

Antallet personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder økte med 6 000 i 2005. I alt er det 180 000 personer født i Norge med en utenlandsfødt forelder. Disse personene regnes ikke som en del av innvandrerbefolkningen.

Ikke-vestlig innvandrerbefolkning i prosent av folkemengden.  1. januar 2006

Innvandrerbefolkningens andel av Norges befolkning, etter vestlig og ikke-vestlig landbakgrunn. 1. januar 1986-1. januar 2006

6,1 prosent av Norges befolkning har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

Totalt sett, sto innvandrerbefolkningen for 8,3 prosent av Norges befolkning per 1.1.2006. I alt 285 300 personer hadde innvandrerbakgrunn fra et ikke-vestlig land, noe som tilsvarer 6,1 prosent av befolkningen. Personer med vestlig innvandrerbakgrunn talte 101 400 personer, og sto for 2,2 prosent av den totale befolkningen i Norge. For fem år siden, ved inngangen til 2001, sto innvandrerbefolkningen for 6,6 prosent av Norges befolkning - 2,1 prosent hadde vestlig bakgrunn og 4,5 prosent hadde ikke-vestlig bakgrunn.

14 kommuner har over 10 prosent med innvandrerbakgrunn

Det finnes personer med innvandrerbakgrunn i samtlige av landets kommuner, men to av kommunene, Beiarn og Osen, har ingen med ikke-vestlig bakgrunn. I 14 av landets kommuner tilhører 10 prosent eller mer av befolkningen innvandrerbefolkningen. Oslo ligger klart på topp med 23,0 prosent, etterfulgt av Drammen (17,6 prosent) og Lørenskog (14,3 prosent). De samme kommunene ligger også på topp når man kun tar med personer med ikke-vestlig bakgrunn.

Samtlige av Oslos bydeler ligger over landsgjennomsnittet

Oslo har klart flest personer med innvandrerbakgrunn, både relativt og absolutt. 123 900 personer av Oslos befolkning tilhører innvandrerbefolkningen. Personer med vestlig innvandrerbakgrunn står for 4,1 prosent av befolkningen og personer med ikke-vestlige bakgrunn 18,9 prosent.

Samtlige av Oslos bydeler ligger over landsgjennomsnittet, både for de med vestlig og de med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, om vi holder Marka utenom. Bydel Søndre Nordstrand har høyest andel personer med innvandrerbakgrunn med 41,3 prosent og bydel Nordstrand har den laveste med 10,7 prosent.

Fortsatt flest med pakistansk innvandrerbakgrunn ...

I alt 15 innvandrergrupper talte flere enn 10 000 personer pr. 1.1.2006. Personer med pakistansk innvandrerbakgrunn utgjør også i år den største enkeltgruppen med 27 700 personer, etterfulgt av svensker (23 500), irakere (20 000) og dansker (19 100). Dansker har i mange år vært den tredje største innvandrergruppen i Norge, men i år ble de passert av irakere, som har hatt en jevn økning de siste årene.

De 15 største gruppene i innvandrerbefolkningen.
1. januar 2001 og 1. januar 2006
  1. januar 2001 1. januar 2006
1 Pakistan 23 581   Pakistan 27 675
2 Sverige 23 010   Sverige 23 489
3 Danmark 19 049   Irak 20 076
4 Vietnam 15 880   Danmark 19 179
5 Jugoslavia 15 469   Vietnam 18 333
6 Bosnia-Hercegovina 12 944   Somalia 18 015
7 Irak 12 357   Bosnia-Hercegovina 14 822
8 Iran 11 016   Iran 14 362
9 Tyrkia 10 990   Tyrkia 14 084
10 Storbritannia 10 925   Serbia og Montenegro 12 905
11 Sri Lanka 10 335   Tyskland 12 900
12 Somalia 10 107   Sri Lanka 12 560
13 Tyskland 9 448   Polen 11 864
14 USA 7 253   Storbritannia 11 031
15 Finland 6 776   Russland 10 351

... men antallet irakere, somaliere og russere har økt mest siste fem år

Ser man på endringene i løpet av den siste femårsperioden har det nesten ikke vært noen økning i antallet med svensk, dansk og britisk innvandrerbakgrunn. Det har også vært en relativt liten økning av personer med pakistansk og vietnamesisk innvandrerbakgrunn. Antallet russere er derimot mer enn fordoblet, og antallet irakere, somaliere og polakker er nesten doblet. Tyskere er den eneste av de store vestlige innvandrergruppene som har hatt betydelig vekst i den siste femårsperioden.

33 prosent flere med polsk bakgrunn i år enn i fjor

Ved inngangen til 2006 hadde 74 prosent av innvandrerbefolkningen ikke-vestlig bakgrunn. I absolutte tall sto de med asiatisk bakgrunn (inkludert Tyrkia) for den største befolkningsøkningen i innvandrerbefolkningen med 8 500, etterfulgt av østeuropeere (6 800). Den prosentvise økningen var klart størst blant østeuropeere (11,1 prosent) og afrikanere (8,4 prosent).

Blant enkeltgrupper hadde personer med bakgrunn fra Polen størst vekst i 2005 med 2 900, etterfulgt av irakere (1 700), russere (1 350), somaliere (1 200) og tyskere (1 000). Blant irakere og somaliere var både innvandringsoverskuddet og fødselsoverskuddet stort, mens blant polakker, russere og tyskere var det innvandringsoverskuddet som sto for nesten hele veksten. Økningen av personer med polsk innvandrerbakgrunn var på hele 33 prosent.

De 15 største innvandrergruppene. 1. januar 2006. Absolutte tall

De største innvandrergruppene, etter andel personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. 1. januar 2006

Nesten halvparten av de med pakistansk innvandrerbakgrunn er født i Norge

318 500 av personene i innvandrerbefolkningen er førstegenerasjonsinnvandrere som selv har innvandret til Norge, mens 68 200 er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Det betyr at om lag hver sjette person i innvandrerbefolkningen er født i Norge.

Blant de største innvandrergruppene, er pakistanere den gruppen med høyest andel av personer født i Norge med 45 prosent. Blant marokkanere, indere, srilankesere (rettet 11. mai 2006 kl. 1215), tyrkere og vietnamesere er andelen godt over 30 prosent. Blant thailendere, amerikanere og svensker er mindre enn 5 prosent født i Norge. Disse forskjellene forklares i stor grad ut fra botid i Norge, men også ut fra de ulike landgruppenes ekteskapsmønster.

Fortsatt stor overvekt av kvinner fra Thailand og Filippinene

I innvandrerbefolkningen totalt sett er det litt flere kvinner enn menn, som det også er i hele befolkningen. For de fleste innvandrergruppene er det forholdsvis likt antall personer av begge kjønn. Blant personer med bakgrunn fra Thailand, Filippinene og Russland er det derimot en stor overvekt av kvinner med henholdsvis 84, 76 og 66 prosent. Mannsoverskuddet er størst blant personer med bakgrunn fra Storbritannia (58 prosent), Afghanistan (57 prosent) og Irak (57 prosent).

1  Rettet 12. mai kl. 1005.
2  Rettet 18. mai kl. 0930.

"Personer med innvandrerbakgrunn" referer i denne artikkelen til definisjonen av innvandrerbefolkningen, altså førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre uten norsk bakgrunn.

"Personer med innvandringsbakgrunn" referer til personer som har en eller annen utenlandsk bakgrunn. Det inkluderer personer i innvandrerbefolkningen, utenlandsfødte med én norsk forelder, norskfødte med én utenlandsfødt forelder og personer født i utlandet som har norskfødte foreldre.

Begrepene "innvandrerbakgrunn" og innvandringsbakgrunn" er forholdsvis like, men de må holdes atskilt da de har ulik betydning.

Tabeller: