6354_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal
6354
Økt innvandring, færre nyfødte
statistikk
2002-08-22T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
folkendrkv, Folkemengde og befolkningsendring, innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflyttingBefolkning, Folketall, Flytting, Fødte og døde, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Folkemengde og befolkningsendring1. juli 2002

Statistikken inneheld endringstal per kvartal og for heile kalenderåret. Folkemengde etter kjønn og alder ved årsskiftet finn ein i statistikken Folkemengde.

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Økt innvandring, færre nyfødte

Den registrerte innvandringen går merkbart opp. Innvandringsoverskuddet hittil i år er på 8 700 personer. Samtidig faller den naturlige tilveksten, fordi det fødes færre barn.

Den registrerte innvandringen til Norge har igjen gått betydelig opp. I løpet av 1. halvår 2002 har 18 300 personer flyttet til Norge, mot 14 500 i samme tidsrom i fjor. Tallene for årets første seks måneder er dermed omtrent som toppen i 2000.

Samtidig er det en nedgang i utvandringen fra Norge, til 9 600 hittil i år. I fjor og året før var tilsvarende tall høyere, i 2001 på 11 900. Netto innvandring til landet ligger dermed på 8 700, dette er om lag 6 100 høyere enn samme periode i fjor, men nærmere nivået i 1999 og 2000. Nedgangen i 2001 synes dermed ikke å ha vært et varsel om en mer langsiktig nedgangstrend.

Asylsøkere som kommer til landet for å søke opphold her, registreres normalt i flyttestatistikken først når de innvilges asyl (og dermed tildeles fødselsnummer). De som ikke får opphold, kommer ikke inn i statistikken. På grunn av behandlingstiden før opphold gis, kan det gå noe tid før en gruppe asylsøkere gir utslag i flyttetallene. Variasjonen i flyttetallene gir derfor ikke et nøyaktig bilde av variasjonen i tilstrømningen.

Asiatisk innvandring øker fortsatt, på grunn av irakerne

For asiatiske statsborgere er innvandringsoverskuddet på 4 300 hittil i år. Sammenlignet med 1. halvår 2001 er det en oppgang for nesten alle grupper av asiatiske statsborgere. De irakiske statsborgerne er den asiatiske enkeltgruppen som står for flest innvandringer. De er dels overføringsflyktninger og dels asylsøkere som etter hvert får bli, og gruppen er på vei til å bli den sjette største gruppen av innvandrere i Norge. Hittil i år er det registrert vel 1 500 innflyttinger for irakere.

Somaliere er hovedgruppen av innflyttere fra Afrika. Samlet sett var innvandringsoverskuddet fra Afrika på 1 300 for årets første seks måneder.

Nesten en femdel av innvandringsoverskuddet på 2 500 fra Europa skyldes russiske statsborgere. For jugoslaviske statsborgere var situasjonen i 2001 preget av at mange returnerte til Jugoslavia, slik er det ikke lenger, viser halvårstallene. Innvandringsoverskuddet vis-a-vis Vest-Europa er på 800, og det er særlig britene som nå flytter inn i stedet for ut av Norge.

Norske statsborgere flytter også inn og ut av Norge. Det er balanse per 1. juli, med rundt 4 200 flyttinger hver vei. På samme tidspunkt i fjor var det netto utvandring på 700, denne er nå redusert med 500.

Alle fylkene har netto innvandring

Nettoinnflytting. Innenlandsk og fra utlandet i prosent av folkemengden. 2. kvartal 2002

Nettoinnvandringen fra utlandet til de enkelte norske fylkene varierer fra litt under 200 til 1 800. Hittil i år har altså samtlige fylker en positiv flyttebalanse med utlandet. Noen av fylkene ville opplevd en nedgang i folketallet hadde det ikke vært for innvandringen; det gjelder Hedmark, Telemark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Finnmark. I Oppland, Sogn og Fjordane og Nordland er bidraget fra innvandringen ikke nok til å unngå befolkningsreduksjon.

Netto utflytting fra Sogn og Fjordane og nordover

Nordland har det største innenlandske flyttetapet, som i forrige 1. halvår (henholdsvis 800 og 700). Alle fylkene fra Sogn og Fjordane og nordover mister innbyggere til andre fylker. Den nordnorske flyttebalansen mot andre fylker viser 1 500 i tap, tilsvarende som i fjor. Også Oslo og Oppland, samt Telemark og Agderfylkene, har negativ flyttebalanse med de andre fylkene. Oslo har gått fra en betydelig innflytting til utflytting for samme periode. Oslofjordfylkene, på den andre siden, har en samlet innenlandsk innflyttingsgevinst på 2 700 hittil i år.

Færre fødte gir lavere fødselsoverskudd

Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folketilvekst, etter kvartal. 1990-2002

Vi føder stadig færre barn, 28 000 levendefødte mellom 1. januar og 1. juli i år. Sammenlignet med 1. halvår i fjor har tallet på fødte sunket med 1 300. Ikke siden slutten av 1980-årene har fødselstallene vært så lave. Tallet på døde er 22 300 hittil i år, omtrent det samme som for ett år siden.

Fødselsoverskuddet endte på 5 700 i 1. halvår 2002, mot 6 900 i 2001. Oslo og Akershus har samlet sett over 40 prosent av fødselsoverskuddet hittil i år. For Rogaland og Hordaland er fødselsoverskuddet på 2 000, mot Oslo og Akershus 2 500. De fire fylkene står dermed for nesten 80 prosent av den naturlige tilveksten for 1. halvår 2002. I 2001 var andelen deres lavere (70 prosent).

4 538 000 bosatte

Innvandringsoverskuddet er hovedårsaken til at folketilveksten (fødselsoverskudd pluss nettoinnflytting) har økt med 4 800 fra 9 500 i 1. halvår 2001 til 14 400 for samme periode i år. Per 1. juli 2002 er foreløpig folketall 4 538 400.