Rapporter 2007/02

Studenters levekår 2005

Studenters inntekt, økonomi og boforhold

Dette er den andre analyserapporten fra Statistisk sentralbyrå fra Levekårsundersøkelsen for studenter 2005. Den første rapporten ga en bred oversikt bl.a. over studenters studieforhold og levekår. Denne andre rapporten er tematisk avgrenset til studentenes økonomiske situasjon og sider ved studentenes boforhold som ikke ble berørt, eller tilstrekkelig analysert, i forrige rapport. I tillegg gjøres mer utfyllende sammenligninger med tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 1998 med tanke på å avdekke eventuelle endringer. Rapporten kartlegger studenters låne- og inntektsforhold, gjeldssituasjon, boutgiftsbelastning og boligmiljø, og omfatter også en nærmere analyse av økonomiske bidrag fra foreldre og av studentenes økonomiske mestring.

Et overordnet inntrykk er at studentene har nesten like mye å rutte med som andre unge dersom vi behandler studielånet som en "inntekt" og sammenligner med samme typer husholdninger og aldersgrupper. Studenter arbeider ikke mindre ved siden av studiene - og de har høyere inntekter - enn i 1998. Studentene har likevel større problemer med å mestre økonomien i dag enn i 1998. Dette må dels sees i sammenheng med at boutgiftene har økt.

Prosjektstøtte : Kunnskapsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Studenters inntekt, økonomi og boforhold. Studenters levekår 2005

Ansvarlige

Torkil Løwe, Jan-Petter Sæther

Serie og -nummer

Rapporter 2007/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Høyere utdanning, Bolig og boforhold, Inntekt og formue , Levekår

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7126-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

73

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt