Rapporter 2006/22

Studenters levekår 2005

Denne rapporten har som formål å beskrive studiesituasjon og levekår blant studenter i Norge 2005. Rapporten er en oppfølger av undersøkelsen som ble gjennomført i 1998.

Formålet med rapporten er å belyse viktige områder i studentenes hverdagsliv. Rapporten er organisert etter åtte temaer, inndelt i kapitler, som hver for seg belyser studenters levekår. Innledningsvis i kapittel 2 gis en kort innføring i kvalitetsreformen. Videre gis en beskrivelse av studieforhold som arbeidsmiljø, oppfølging og tilbakemeldinger fra forelesere. Vi beskriver også studievaner hvor vi ser nærmere på tilstedeværelse ved studiestedet, timer brukt på studiet og studieprogresjon.

Kapittel 3 gir en oversikt over studentenes familiesituasjon og husholdningstype. Her ser vi nærmere på hvorvidt studentene bor sammen med foreldrene, ektefelle eller samboer, alene eller sammen med andre i kollektiv. Vi ser også på generell familiesituasjon som om studentene deler mat- og boutgifter med andre, og typer tilsynsordninger for husholdninger med barn.

En beskrivelse av studentenes sosiale nettverk, fritidsvaner og organisasjonstilknytning kommer i kapittel 4. Her ser vi på alt fra kinobesøk til politisk aktivitet og om studentene følte seg ensomme.

I kapittel 5 ser vi nærmere på studentenes helse. Vi belyser egenvurdert helse, langvarig sykdom eller lidelse og benyttelse av ulike typer helsetjenester. Vi estimerer også psykisk helse ved hjelp av kortversjonen av Hopkins Symptom Checklist, SCL-5.

Temaene i de fire siste kapitlene utdypes i rapport 2. I hovedsak inneholder disse kapitlene en oversikt over boforhold, yrkesdeltagelse, økonomi og finansiering og til sist materielle goder og forbruk og utgifter.

Prosjektstøtte : Kunnskapsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Studenters levekår 2005

Ansvarlige

Elisabeth Ugreninov, Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Rapporter 2006/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Høyere utdanning, Levekår

ISBN (elektronisk)

82-537-7021-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

86

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt