33263_not-searchable
/befolkning/statistikker/fobhushold/hvert-10-aar
33263
Husholdningene blir stadig mindre - men store regionale variasjoner
statistikk
2002-09-02T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
fobhushold, Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt), husholdningstyper (for eksempel aleneboende, par med/uten barn), privathusholdninger, husstander, husholdningsstørrelse, ektepar, samboere, eierstatus, personbilFolke- og boligtellinger, Barn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Husholdningene blir stadig mindre - men store regionale variasjoner

Stadig flere bor alene, mens de som bor i par i økende grad bor som samboere i stedet for å gifte seg. Det er store regionale variasjoner i hvordan befolkningen fordeler seg på ulike typer husholdninger. Det viser tall fra Folke- og boligtellingen 2001.

Den 3. november 2001 var det i gjennomsnitt 2,3 personer per husholdning, mot 2,4 i 1990. Med denne endringen fortsetter en langsiktige trend i retning av mindre og mindre husholdninger. Til sammenlikning bodde det i 1960 i gjennomsnitt 3,3 personer i hver husholdning.

Personer per privathusholdning

Store husholdninger på Sørlandet og Vestlandet, små husholdninger i byer og i utkantkommuner

Selv om Oslo har hatt en liten tilbakegang i andelen av de minste husholdningene, har de klart større andel små husholdning og færre store i forhold til alle andre deler av landet. Oslo har 1,9 personer per husholdning. I den andre enden av skalaen ligger Rogaland og Sogn og Fjordane, med 2,5 personer per husholdning.

Store husholdninger finner vi først og fremst på Sørlandet og Vestlandet, og i kommuner som ligger innenfor pendlingsomlandet til de større byene. Blant de 47 kommunene med høyest tall for personer per husholdning, finner vi 42 på Sørlandet og Vestlandet.

Det er flest små husholdninger i sentrale bykommuner og i utkantstrøk. Mange kommuner i Nord-Norge og store deler av Hedmark har mange små husholdninger.

Variasjonene i husholdningsstørrelse har en senter-omland-dimensjon innenfor arbeidsmarkedsregionene sentrert rundt de store byene. I bykommunene er husholdningene gjennomgående mindre enn i omlandskommunene, da barnefamiliene av ulike grunner foretrekker å bosette seg utenfor byen.

17 prosent av befolkningen bor alene

I Norge bodde 740 000 personer alene 3. november 2001, det vil si 17 prosent av befolkningen. Enpersonhusholdningene utgjorde 38 prosent av husholdningene. Det er en økning fra 34 prosent i 1990.

Enpersonhusholdninger som andel av privathusholdninger

Store variasjoner i Oslo

Oslo er kommunen med flest enpersonhusholdninger. Over en fjerdedel av befolkningen der bor alene, og vel halvparten av alle husholdninger i Oslo består av én person. Det er imidlertid store variasjoner mellom bydelene. I indre by består om lag to tredjedeler av alle husholdningene av aleneboende. I Søndre Nordstrand er bildet et helt annet, da kun hver tredje husholdning består av én person.

Av de 46 kommunene med høyest andel enpersonhusholdninger, ligger 26 i Nord-Norge, og 12 av disse i Finnmark. Åtte av de 46 kommunene inneholder et tettsted med 15 000 eller flere innbyggere (inkludert Oslo, Bergen og Trondheim). Alle kommunene unntatt én er utkantkommuner eller bykommuner. Av de 45 kommunene med lavest andel enpersonhusholdninger er 35 kommuner omlandskommuner til byer med over 50 000 innbyggere, og ni er omlandskommuner til byer med mellom 15 000 og 50 000 innbyggere.

Bildet er altså relativt klart: De som bor alene finner vi først og fremst i utkantkommunene og i store byer, da særlig i sentrale deler av byene. I omlandskommunene til de store byene er det få som bor alene.

Over 60 prosent lever i et parforhold

Av landets 3,3 millioner personer på 20 år og mer, lever 62 prosent i et parforhold Par omfatter i denne sammenheng personer som er gift, registrerte partnere eller samboere og bor i samme bolig. Det er store regionale forskjeller. I Oslo lever nær halvparten utenfor parforhold. I nabofylket Akershus er tilsvarende tall 33 prosent, som er det laveste i landet. Det kan se ut som om parene i Oslo/Akershus har bosatt seg i Akershus. Ser vi Oslo og Akershus som en region, bor 42 prosent utenfor parforhold. Andelen ligger da på nivå med Finnmark og Troms, der henholdsvis 42 og 40 prosent lever utenfor parforhold.

Samboerpar som prosent av par

Av parene er 80 prosent gift - inkludert registrerte partnere - og 20 prosent samboere. Samboerskap er et forholdsvis nytt fenomen, samtidig som mange bor sammen som samboere før de gifter seg. Derfor finnes det relativt få samboere over 50 år. I alderen 20-29 år er 60 prosent av alle par samboerpar . For aldersgruppen 30-39 år er 68 prosent av alle par gift.

Flest samboerpar i Oslo og i de nordligste fylkene

Oslo og fylkene fra Trøndelag og nordover har den høyeste andelen samboere. Finnmark ligger høyest, med 26 prosent. Av kommunene ligger Gamvik i Finnmark på topp, der 32 prosent av parene er samboere. Lavest andel samboerpar finner vi på Kvitsøy i Rogaland, med 6 prosent.

Ekteskapet holder best stand i kystfylkene fra Vestfold til og med Hordaland, og i noen kommuner i Nordfjord og på Sunnmøre. Ni av de ti kommunene med laveste andel samboerpar ligger i Rogaland og Vest-Agder, mens sju av de ti kommunene med høyest andel ligger i Finnmark.

6 prosent av husholdningene består av enslige mødre/fedre med barn (ni av ti er mødre). Finnmark topper statistikken, med 8 prosent av husholdningene i denne kategorien.

Statistikken er laget ut fra hvor personene var registrert bosatt 3. november 2001 (formelt bosted). Det betyr at alle ugifte studenter som er registrert bosatt hos foreldrene er talt opp i foreldrenes husholdning.

Tabeller: