6112_not-searchable
/befolkning/statistikker/flytting/arkiv
6112
Færre flyttet i 2008
statistikk
2009-05-07T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
flytting, Flyttinger, flyttinger, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, nettoinnvandring, innvandring, utvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskap, flyktningerBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Flyttinger2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre flyttet i 2008

Flyttingen innenfor landet avtok i 2008 etter stor flytteaktivitet de foregående to årene. Flytting blant innvandrere og barn av innvandrere utgjør en stor del av flyttingene til og fra mange kommuner.

Innenlands nettoinnflytting, etter sentralitet. 1996-2008

I 2008 flyttet 369 000 personer innenfor kommuner og 199 000 mellom kommuner. Dette er en nedgang fra 2007 både i flytting innenfor og mellom kommuner. Mobiliteten er dermed nede på samme nivå som i 2003-2005. En slik nedgang i mobiliteten er vanlig i nedgangstider, og den laveste mobiliteten som er registrert hadde vi i perioden 1990-1993.

Sentraliseringen tilbake til normalen

Sentraliseringen i Norge fortsetter; de mest sentrale kommunene har større innflytting enn utflytting, mens de mindre sentrale kommunene har større utflytting enn innflytting. Takten i sentraliseringen har likevel avtatt de to siste årene, og var i 2008 tilbake på 2004-nivå. Dette er likevel ikke et tegn på at sentraliseringen skal stoppe opp. Det bør her bemerkes at flyttingen i årene 2005 til 2007 var spesielt høy, og at ting er dermed på sett og vis tilbake til det normale.

Det er grunn til å tro nedgangen i flyttinger og sentralisering kan skyldes finanskrisen, som slo inn på slutten av året. I så fall er det sannsynlig at sentraliseringen og mobiliteten vil være noe lavere i 2009 enn den var de nærmeste foregående årene.

Innenlands nettoinnflytting per 1 000 middelfolkemengde. 2008

Stabilt flyttemønster

Nettoinnflyttingen (innflytting minus utflytting) i kommunene varierer en del fra år til år. Spesielt i små kommuner kan noen flyttinger fra eller til gjøre betydelige utslag. Hovedmønsteret er likevel ganske fast over tid. Mange av kommunene med innflyttingsoverskudd ligger innenfor et område som strekker seg fra Lillehammer/Hamar og sørover, langs begge sider av Oslofjorden til Kristiansand og Halden. Også i mange kommuner rundt Stavanger- og Trondheimsregionen samt en del enkeltkommuner spredd over hele landet var det flytteoverskudd.

De ti kommunene med høyest og lavest innenlands nettoinnflytting
  Per 1 000 middelfolkemengde     Antall  
1 Rømskog 36  1 Ullensaker  768
2 Ullensaker 28  2 Trondheim  622
3 Sørum 26  3 Drammen  600
4 Flå 26  4 Sørum  387
5 Våler i østfold 24  5 Bergen  347
6 Vevelstad 22  6 Fredrikstad  336
7 Bykle 22  7 Røyken  300
8 Meland 21  8 Skien  257
9 Hole 20  9 Askøy  254
10 Sande 20  10 ås  211
           
421  Kárásjohka Karasjok -29   421  Hammerfest -128
422  Ulvik -29   422  Harstad -130
423  Engerdal -33   423  ål -133
424  Mosvik -33   424  Målselv -137
425  Snillfjord -33   425  Alta -139
426  Ibestad -33   426  Bodø -169
427  Værøy -34   427  Flora -174
428  Ullensvang -35   428  Narvik -192
429  Hasvik -44   429  Oslo -291
430  Kvalsund -52   430  Stavanger -578

Mange utflyttinger i Nord Norge

I 2008 var det 271 kommuner med innenlands flytteunderskudd, noe som er om lag samme antall som i 2007. Kvalsund, nabokommunen til Hammerfest, hadde størst netto utflytting i forhold til folketallet. Blant de ti kommunene med størst utflytting, ligger fem i Nord-Norge. Som vanlig var det en netto flyttestrøm ut av Nord-Norge til resten av landet i 2008. Denne strømmen var likevel mindre enn året før på grunn av generelt lavere flytteaktivitet.

Størst nettoinnflytting i forhold til folketallet hadde den vesle kommunen Rømskog, helt nordøst i Østfold, fulgt av Ullensaker. Ullensaker er sammen med Trondheim de to kommunene som har hatt den største nettoinnflyttingen fra andre norske kommuner gjennom de siste ti årene, med en samlet nettoinnflytting på om lag 5 500 hver. Størst netto utflytting de siste ti år har det vært fra Bærum (- 1 800), Narvik (-1 500) og Vadsø (-1 400), noe som selvfølgelig merkes langt bedre i Vadsø og Narvik enn i Bærum.

I 2007 hadde Oslo en netto utflytting i forhold til resten av landet på 291 personer. Det er imidlertid vanlig at Oslo varierer mellom nettoinnflytting og -utflytting fra år til år, og kan enkelte år være kommunen med størst nettoinnflytting, mens andre år ha størst netto utflytting.

Innvandrere kommer og drar videre

Som tidligere år er det mange kommuner som til tross for innenlands flytteunderskudd alt i alt får positive flyttetall på grunn av innvandring fra utlandet. Derfor var det ”bare” 139 kommuner som hadde flytteunderskudd når inn- og utvandringer er regnet med. Innvandrerne er dog en mobil gruppe som ofte flytter videre til andre kommuner. Spesielt gjelder dette flyktninger som er plassert rundt omkring i kommuner de kanskje ikke har lyst til å fortsette å bo i.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sto for omtrent halvparten av nettoinnflyttingen til Østfold, Akershus og Buskerud. I Oslo var det en netto innenlands innflytting på 500 blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, mens det blant den øvrige befolkningen var en netto utflytting på 800 personer. Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og fylkene i Nord-Norge hadde netto utflytting for begge disse gruppene. I disse fylkene (unntatt Finnmark, med 20 prosent) var om lag 40 prosent av netto utflyttingen innvandrere og barn av innvandrere.

Tabeller: