6118_not-searchable
/befolkning/statistikker/flytting/arkiv
6118
En av åtte flyttet i fjor
statistikk
2006-03-30T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
flytting, Flyttinger, flyttinger, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, nettoinnvandring, innvandring, utvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskap, flyktningerBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Flyttinger2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

En av åtte flyttet i fjor

I 2005 ble det registrert 193 600 flyttinger mellom landets kommuner, en økning på vel 3 100 fra året før. Det største flyttetapet hadde fylkene på Nord-Vestlandet og i Nord-Norge, mens fylkene rundt Oslofjorden hadde størst flyttegevinst. I tillegg ble det registrert 390 000 flyttinger innenfor landets kommuner. Til sammen flyttet 12,6 prosent av befolkningen i 2005.

43 prosent av de som byttet bostedskommune i 2005, flyttet til en annen kommune i samme fylke, mens 57 prosent byttet bostedsfylke. I alt ble det registrert 111 000 flyttinger mellom to fylker, tilsvarende 2,4 prosent av befolkningen. 75 400 av disse var mellom to landsdeler. Om lag 4,3 prosent av mennene og 4,1 prosent av kvinnene flyttet fra en kommune til en annen i 2005. Mobiliteten for 2005 var høyere enn for 2004 og 2003, men lavere enn resten av de siste ti årene.

Noen personer flytter flere ganger i løpet av et år, mens andre lar være å melde flytting. Derfor er ikke antall registrerte flyttinger nødvendigvis identisk med antallet personer som faktisk flytter.

Nettoinnflytting. Alle typer flyttinger, etter fylke. 2005

Netto innenlandsk innflytting per 1 000 middelfolkemengde, etter fylke. 2005

Fortsatt flyttetap for Nord-Vestlandet og Nord-Norge ...

Som tidligere år, var det i 2005 størst innenlandsk nettoutflytting fra fylkene på Nord-Vestlandet og i Nord-Norge. I absolutte tall var det størst nettoutflytting fra Nordland (1 550), Møre og Romsdal (1 100) og Sogn og Fjordane (1 050). I forhold til folketallet har nettoutflyttingen i mange år vært høyest i Finnmark. I 2005 var det derimot Sogn og Fjordane som hadde størst nettoutflytting med 0,98 prosent, etterfulgt av Finnmark (0,81 prosent) og Nordland (0,66 prosent). Sogn og Fjordane hadde flyttetap til samtlige av landets fylker, mens Møre og Romsdal hadde et flyttetap til alle fylkene unntatt Sogn og Fjordane. I alt hadde tolv fylker større utflytting enn innflytting.

Innvandring fra utlandet kompenserer for flyttetapet til alle fylkene. Tar man hensyn til innvandring var det kun fem fylker med større utflytting enn innflytting: Nordland (-750), Sogn og Fjordane (-650), Finnmark (-400), Møre og Romsdal (-340) og Telemark (-10).

... og flyttegevinst til Sør-Trøndelag og fylkene rundt Oslofjorden

Akershus og Oslo hadde den største innenlandske nettoinnflyttingen i absolutte tall i 2005 med henholdsvis 2 550 og 1 350. Også de andre fylkene rundt Oslofjorden hadde større innflytting enn utflytting. I tillegg hadde Sør-Trøndelag en stor nettoinnflytting, med 750. I forhold til folketallet var nettoinnflyttingen høyest til Akershus (0,51 prosent), Østfold (0,36 prosent) og Sør-Trøndelag (0,27 prosent).

Tar man hensyn til innvandringen var den totale nettoinnflyttingen størst til Akershus og Oslo (4 400 hver), Hordaland (2 000) og Rogaland (1 900).

Ungdom flyttet til Oslo, mens barnefamilier flyttet fra Oslo til Akershus

Oslo hadde en forholdsvis stor nettoinnflytting fra alle fylkene, med unntak av Akershus hvor Oslo hadde en nettoutflytting på 3 150. Størst nettoinnflytting hadde Oslo fra Telemark (450) og Oppland (400).

Som i 2004 skyldes flytteoverskuddet til Akershus i 2005 i hovedsak en stor innflytting av personer i alderen 0-5 år og 30-39 år, altså barnefamilier. Oslo for sin del hadde stor nettoutflytting av disse aldersgruppene. 1 650 personer i alderen 0-5 år og 3 550 personer i alderen 30-39 år flyttet fra Oslo til Akershus. Til gjengjeld hadde Oslo en stor nettoinnflytting (6 250 personer) i alderen 20-29 år, noe som er typisk for de store byene. Hordaland og Sør-Trøndelag hadde som Oslo nettoinnflytting i denne aldersgruppa, med henholdsvis 400 og 700.

Personer i alderen 20-29 år sto for om lag halvparten av all innflytting til Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag, mens i de andre østlandsfylkene og utkantfylkene sto denne aldersgruppa for om lag en tredjedel av innflyttingen.

Innenlandsk nettoinnflytting til kommunene per 1 000 middelfolkemengde. 2005

Høyest andel flyttet innenfor Rogaland og Vestfold

Det var klart høyest andel av befolkningen som flyttet mellom kommuner i fylkene Rogaland og Vestfold med 2,8 og 2,6 prosent. Lavest andel flyttet innenfor Sogn og Fjordane med 1,2 prosent og Nord-Trøndelag med 1,4 prosent. Snittet for fylkene, når man utelukker Oslo, var på 2,0 prosent. Siden Oslo fylke består av bare en kommune, holdes Oslo utenfor disse beregningene.

68 prosent av kommunene hadde større utflytting enn innflytting

Kommunene med størst nettoutflytting i forhold til folketallet var i hovedsak mindre kommuner i distriktene, særlig kyst- og skogskommuner. Også en del industrikommuner som Tinn, Odda og Årdal hadde stor relativ nettoutflytting. I alt hadde 296 av landets 433 kommuner større utflytting enn innflytting. I absolutte tall hadde Stavanger og Narvik den største nettoutflyttingen med 350 og 250.

Det var hovedsakelig kommunene nær Oslo som hadde den største nettoinnflyttingen, men også kommunene nær Bergen hadde en forholdsvis stor nettoinnflytting. Sørum hadde den største nettoinnflyttingen i forhold til folketallet med 2,9 prosent, etterfulgt av Rømskog og Gjerdrum (begge 2,1 prosent). Oslo, Trondheim og Skedsmo hadde størst absolutt nettoinnflytting med 1 350, 900 og 650. Sandnes, nabokommunen til Stavanger, hadde den fjerde største nettoinnflyttingen med 500. Hammerfest hadde, til tross for høy oljeaktivitet, en nettoinnflytting på kun to personer.

Flest flyttet innenfor de største kommunene

I 2005 flyttet 390 000 personer innenfor landets kommuner, noe som tilsvarer 8,5 prosent av kvinnene og 8,3 prosent av mennene. Størst andel flyttet innenfor Oslo (13,5 prosent), Tromsø (12,3 prosent) og Kristiansand (11,9 prosent). I grove trekk var det de største kommunene som hadde flest flyttinger innenfor kommunegrensen i forhold til folketallet.

Flytting innenfor kommunene, etter alder og kjønn per 1 000 middelfolkemengde. 2005

Flytting mellom kommunene, etter alder og kjønn per 1 000 middelfolkemengde. 2005

Personer i 20-årene flytter hyppigst

Uansett om man flytter innenfor kommunen, til nabokommunene eller til en annen landsdel, er det høyest andel som flytter i 20-årene. I aldersgruppa 20-24 år er det en større andel kvinner enn menn som flytter, mens det i aldersgruppa 25-29 år er liten forskjell. Med unntak av flytting innenfor kommunene, synker mobiliteten etter 30-årsalderen. Mobiliteten innenfor kommunegrensene øker igjen fra ca. 70-årsalderen, og den er da høyest for kvinner.

Mobiliteten er høyere for unge kvinner enn unge menn blant annet fordi kvinner er yngre når de danner familie. Eldre flytter sjeldnere enn unge til en ny kommune fordi de allerede er etablert, sosialt og økonomisk. Få skiller seg eller danner ny familie, det er ikke så mange som bytter jobb og de fleste har den boligen de ønsker. At det er mange som flytter innenfor kommunen når de passerer 70 år, skyldes i stor grad at mange gjerne flytter til en mindre leilighet eller eldrebolig. Kvinner lever lenger enn menn, og derfor er kvinner oftere alene når de blir gamle. Det er flere som flytter på aldershjem eller i eldrebolig når de er alene, enn når begge er i live.

Se også statistikk over Inn- og utvandring

Flere tall kan hentes i Statistikkbanken .

Tabeller: