6120_not-searchable
/befolkning/statistikker/flytting/arkiv
6120
Stabilt innenlandsk flyttemønster
statistikk
2005-03-31T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
flytting, Flyttinger, flyttinger, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, nettoinnvandring, innvandring, utvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskap, flyktningerBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Flyttinger2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt innenlandsk flyttemønster

I 2004 ble det registrert 190 500 flyttinger mellom landets kommuner, og dette tilsvarer nesten 4,2 prosent av befolkningen. Innflyttingen var størst til Oslo-regionen og de største byene i Sør-Norge. Unge i 20-årene flytter oftest. I tillegg var det 392 000 flyttinger innenfor kommunene. Flest flyttinger innenfor kommunen i forhold til folketallet hadde Oslo, Tromsø og Bodø.

Flyttinger mellom kommuner per 1 000 middelfolkemengde. Menn og kvinner. 1972-2004

Flyttemønsteret endret seg lite fra 2003 til 2004. Den geografiske mobiliteten, målt som antall flyttinger mellom kommuner i forhold til folkemengden, er fortsatt lav med 4,15 prosent. Mobiliteten var noe høyere blant menn enn blant kvinner. Den lave mobiliteten må ses i sammenheng med den økonomiske situasjonen i landet. Etter 1964 er det bare i perioden 1990-1994 at mobiliteten har vært nevneverdig lavere enn nå. Antall flyttinger er høyere nå enn i de fleste av de siste 35 årene, men dette må ses i sammenheng med et stadig økende folketall.

Stor innflytting av personer i alderen 20-29 år til Oslo

Personer i 20-årene flytter hyppigst. Oslo hadde i 2004 en total gevinst fra innenlandsk flytting på 2 300. Flyttegevinsten gjaldt likevel bare aldersgruppene 20-29 år og 16-19 år, men for disse var den til gjengjeld svært stor, henholdsvis 6 400 og 700. Foruten Oslo var det kun fylkene Sør-Trøndelag, Hordaland og Rogaland som hadde en innenlandsk nettoinnflytting av personer i alderen 20-29 år. Akershus på sin side oppnådde stor nettoinnflytting for aldersgruppene 30-39 år og 0-5 år, med henholdsvis 1 600 og 900, noe som tyder på at mange av de i disse aldersgruppene som flytter fra Oslo, flytter over grensen til Akershus.

Nettoinnflytting i forhold til middelfolkemengden. Kommuner. 2004. Prosent

Sterk økning i nettoutflyttingen fra Møre og Romsdal

Fylkene Rogaland, Hordaland og de på Sør-Østlandet, med unntak av Buskerud, hadde innenlandsk nettoinnflytting i 2004. Alle de andre fylkene opplevde en mindre eller større nettoutflytting. Størst var nettoinnflyttingen til Oslo (2 300), Akershus (1 600) og Østfold (1 100). De samme fylkene hadde størst nettoinnflytting i forhold til folketallet, med henholdsvis 0,45, 0,35 og 0,40 prosent. For Oslo var nettoinnflyttingen i 2004 den største innenlandske flyttegevinsten siden 1996. Nettoutflyttingen var størst fra Møre og Romsdal (1 400) og Nordland (1 300). Utflyttingen fra Møre og Romsdal økte mye i 2004 sammenliknet med tidligere år. Ingen år i perioden tilbake til 1977 har årlig nettoutflytting fra Møre og Romsdal vært så høy i absolutte tall. Nettoutflyttingen fra Finnmark var atskillig lavere i 2004 enn de foregående årene. Vi må tilbake til begynnelsen av 1990-tallet for å finne en lavere absolutt nettoutflytting fra fylket. Trass i redusert nettoutflytting fra Finnmark hadde fylket også i 2004 den største nettoutflyttingen i forhold til folketallet med 0,80 prosent, etterfulgt av Sogn og Fjordane (0,70 prosent), Møre og Romsdal (0,60 prosent) og Nordland (0,55 prosent).

Det regionale flyttemønsteret i 2004 var i store trekk som året før. Det er de største byene og kommunene nær disse som hadde den største nettoinnflyttingen i 2004 i forhold til folketallet. De fleste kommunene i Nord-Norge, Vestlandet nord for Bergen og innlandet i Sør-Norge opplevde nettoutflytting. I forhold til folketallet hadde Hvaler og Ullensaker størst nettoinnflytting i 2004, begge med 2,4 prosent. Foruten Oslo var innflyttingen i absolutte tall størst til Ullensaker (550), Stavanger (500) og Trondheim (400).

Nettoinnflytting. Alle typer flyttinger, etter fylke. 2004

Innvandring kompenserer for flyttetap

Sju av landets fylker hadde nettoinnflytting fra resten av landet, mens alle hadde nettoinnvandring fra utlandet. Tas alle typer flyttinger med, oppnådde 13 fylker positiv flyttebalanse. Det var kun de tre nordligste fylkene, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Oppland som totalt sett hadde større utflytting fra enn innflytting til fylket. Oslo og Akershus fikk størst slik nettoinnflytting med henholdsvis 3 800 og 3 000, etterfulgt av Rogaland (1 800) og Østfold (1 800). Nettoutflyttingen totalt sett var høyest fra Møre og Romsdal (700).

Se også statistikk over Inn- og utvandring

Flere tall kan hentes i Statistikkbanken .

Tabeller: