6128_not-searchable
/befolkning/statistikker/flytting/arkiv
6128
Rekordmange innenlandske flyttinger
statistikk
2001-08-22T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
flytting, Flyttinger, flyttinger, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, nettoinnvandring, innvandring, utvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskap, flyktningerBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Flyttinger2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordmange innenlandske flyttinger

I fjor flyttet 4,5 prosent av befolkningen over en kommunegrense. Til sammen var det 201 000 flyttinger mellom kommuner i 2000. Dette er 9 400 flere enn i 1999, og det høyeste tallet registrert noe normalt år.

Den geografiske mobiliteten - målt som flyttinger i forhold til folketall - har også økt. Man må tilbake til 1977 for å finne en høyere mobilitet for befolkningen under ett. Økningen i mobiliteten har vært større for menn enn for kvinner, og mennenes mobilitet har vært høyere enn kvinnenes siden 1987. For flyttinger mellom fylker må man tilbake til 1981 for å finne en tilsvarende høy mobilitet som i 2000. Mobiliteten mellom landsdeler økte noe i 2000 i forhold til 1999, men mobiliteten var høyere i 1997-1998, 1985-1986 og 1965-1982.

Når det gjelder flyttinger mellom kommuner, har alle 5-årige aldersgrupper opp til 50 år opplevd en økt geografisk mobilitet fra 1999 til 2000, minst for unge voksne. Økningen har vært lik for menn og kvinner. Sammenligner vi flyttinger over tid, må vi ta hensyn til endringer i sammensetningen av befolkningen og endringer i antall kommuner. Dessuten må vi ta høyde for at det i de enkelte år kan være en større eller mindre underregistrering av flyttinger.

 Innenlandsk nettoflytting. Landsdeler. Oslo/Akershus, Hedmark/Oppland, Sør-Østlandet og Nord-Norge. 1980-2000

Utflytting fra Oslo til resten av landet

Etter nær flyttebalanse i 1999 hadde Oslo et flyttetap til resten av landet på 1 900 personer i 2000. Oslo hadde nettoinnflytting fra resten av landet i årene 1990-1997, ellers nettoutflytting etter 1960. Oslo og Akershus hadde samlet netto utflytting til resten av landet i 2000, for første gang siden 1982. I 2000 hadde Nordland, Troms og Finnmark en netto utflytting til resten av landet på nesten 4 000 personer, en økning på 800 personer fra 1999. Det er bare i de verste utflyttingsårene (1985-1986 og 1995-1998) at nettoutflyttingen har vært større. Østfold fikk størst innenlandsk flyttegevinst i 2000 med 2 400. Med Oslo som unntak hadde alle fylkene på Østlandet samt Agderfylkene nettoinnflytting. I resten av landet, med Hordaland og Sør-Trøndelag som unntak, var det innenlandsk flyttetap.

 Flyttinger fra og til utlandet. 1952-2000

Færre flytter hit fra utlandet

I 2000 flyttet 36 500 til Norge, mens 26 900 flyttet ut. Innflyttingsoverskuddet på 9 700 er 9 300 lavere enn året før. Det var 5 300 færre innvandringer, mens utvandringene økte med 4 000.

Innflyttingsoverskuddet fra utlandet ble redusert med 1 900 personer i Oslo og 1 200 personer i Akershus. Nettoinnvandringen fra utlandet til Oslo og Akershus var i 2000 på 1 100 personer, det laveste siden 1979. Nettoinnflytting fra utlandet til Nord-Norge var på 2 200 personer i 2000 mot 3 000 i 1999. Netto innvandring oppveier noe av det innenlandske flyttetapet for Nord-Norge sin del, for 1990-tallet utgjorde netto innvandring fra utlandet halvparten av det innenlandske flyttetapet.

Med unntak av Rogaland hadde alle fylkene flyttegevinst overfor utlandet i 2000.

I 1999 var det Oslo som fikk den største andelen av flytteoverskuddet ifra utlandet, mens det i 2000 var Hordaland og Nordland som hadde størst andel av flytteoverskuddet med 11 prosent hver.

Flyttebalansen med Sverige, Jugoslavia og Irak har endret seg

Innvandringen fra Sverige ble redusert med 1 000 personer fra 1999 til 2000, mens utvandringen økte med 1 000 personer i samme periode. Norge hadde en nettoutflytting til Sverige på 1 500 personer i 2000, etter innflyttingsoverskudd siden 1991, på topp med 4 000 i 1997.

I 1999 flyttet 6 400 jugoslaver til Norge. Dette var primært kosovoalbanere som fikk kollektiv beskyttelse (midlertidig oppholdstillatelse) i Norge på grunn av konflikten i Kosovo. Innvandringen i fra Jugoslavia ble redusert med 5 400 personer i 2000, mens 600 flere personer flyttet tilbake til Jugoslavia.

Innflyttingen fra Asia økte med 2 400. Hele økningen skriver seg fra Irak. Økningen i innvandringen ifra Irak skyldtes en økt tilstrømning av asylsøkere, spesielt kurdere fra det kurdiske selvstyreområdet i Irak. Dette var for en stor del asylsøkere som kom i 1999, men som fikk midlertidig oppholdstillatelse, og kom inn i vår statistikk i 2000. For de andre landene i Asia, og i Afrika og Amerika var det små endringer.

Flere norske statsborgere til Sverige

Mens 8 800 norske statsborgere flyttet inn til Norge, flyttet 11 900 ut. Netto utflytting av norske statsborgere økte med 2 600 fra 1999 til 2000. I hele tiårsperioden fra 1982 til 1991 var det nettoutvandring til Sverige med en topp i 1989 på 7 000 personer. I perioden 1992-1998 var det nettoinnvandring av norske statsborgere fra Sverige. Fra 1999 har man igjen opplevd at flyttestrømmen har snudd, nå flytter det flere nordmenn til Sverige enn fra Sverige (1 400 i 2000).

355 000 flyttinger innenfor kommunene

I tillegg til de 201 000 flyttingene mellom kommuner i 2000, ble det registrert om lag 355 000 flyttinger innenfor kommunene, en økning på 5 000 flyttinger fra 1999. Internt i Oslo var det 60 400 registrerte flyttinger, omtrent som i 1999. Dette er litt færre enn det samlede antall flyttinger inn og ut av kommunen.

Omfanget av statistikken

Statistikken for 2000 omfatter i all hovedsak flyttinger som faktisk hendte (ble meldt til folkeregisteret) i 2000. Flyttinger fra tidligere år er regnet med i 2000-tallene dersom flyttemeldingen oppdaterte Det sentrale folkeregister i tidsrommet 1. mars 2000 til og med 28. februar 2001, til sammen 1 811 registrerte tilfeller. I fjor var det registrert i alt 1 420 slike meldinger.

Tabeller: