53377_not-searchable
/befolkning/statistikker/flytting/aar
53377
Mye flytting, men mindre sentralisering
statistikk
2011-05-05T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
flytting, Flyttinger, flyttinger, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, nettoinnvandring, innvandring, utvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskap, flyktningerBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Flyttinger2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mye flytting, men mindre sentralisering

Etter noe lavere flytteaktivitet i 2008 og 2009 var den innenlandske flyttingen i 2010 igjen oppe på nivå med 2007. Til tross for mye flytting er likevel sentraliseringen synkende. Mange flytter riktignok fra utkant til sentrum, men det er også forholdsvis mange som flytter den andre veien.

Innenlands nettoinnflytting, etter sentralitet

I 2010 var det 214 700 flyttinger mellom norske kommuner, og dette er det høyeste antallet som noensinne er registrert. I forhold til folketallet var imidlertid mobiliteten større fram til midten av 1970-tallet, et par år midt på 1980-tallet og så i 2000 og 2001. I tillegg til høy flytteaktivitet mellom kommunene i 2010 var det registrert 408 700 flyttinger innenfor kommunene, også dette høyere enn den forrige toppen, som var i 2007.

Flyttestrømmene går mellom alle deler av landet. Summen av flyttingene er sentraliserende hvert eneste år, også i 2010. Flere flytter til enn fra Oslo-regionen og de andre storbyregionene. Nettotallene viser utflytting fra Nord-Norge og Vestlandet og innflytting til fylkene rundt Oslofjorden.

Mindre sentralisering

Til tross for stor flytteaktivitet er likevel sentraliseringen avtagende, for fjerde år på rad. Selv om det hvert år er netto innflytting til de mest sentrale kommunene (sentralitet 3) og netto utflytting fra de minst sentrale kommunene (sentralitet 0), har altså sentraliseringstakten vært minkende i noen år. Ikke siden begynnelsen av 1990-tallet har sentraliseringen gått saktere. Den gangen var imidlertid flytteaktiviteten lav på grunn av lavkonjunktur. De senere år har derimot sentraliseringen avtatt til tross for høykonjunktur og høy flytteaktivitet.

Hva betyr sentralitet?

Med sentralitet menes en kommunes geografiske beliggenhet i forhold til tettsteder av ulike kategorier. Det er fire hovednivåer, kodet 3-0, alt etter reisetid fra de forskjellige tettstedene. En kommune har sentralitet 3 når dens befolkningstyngdepunkt ligger innenfor 75 minutters reisetid fra et tettsted med minimum 50 000 innbyggere (90 minutter fra Oslo). For å få sentralitet 3, må tettstedet i tillegg fungere som regionsenter. Sentralitet 2 betyr at det er maksimalt 60 minutters reisetid til et tettsted med minimum 15 000 innbyggere; sentralitet 1 vil si at det er maksimalt 45 minutters reisetid til et tettsted med minimum 5 000 innbyggere. Kommuner som ikke oppfyller noen av disse kravene, får sentralitet 0.

Mer innflytting til østfold og mindre fraflytting fra Nord-Norge

åtte av fylkene hadde flere innflyttinger enn utflyttinger i 2010. Akershus var fylket med høyest nettoinnflytting fra resten av landet (2 480), fulgt av østfold (1 430). Tallet for østfold var det høyeste siden 1998, mens Akershus hadde noe større nettoinnflytting blant annet i 2009. Nordland (-1 000) og Oslo (-970) hadde størst netto utflytting. Vi må likevel tilbake til 1994 for å finne forrige år da netto utflytting fra Nordland var enda mindre. For Finnmark må vi helt tilbake til 1992, ved lavkonjunkturen rundt bankkrisen den gang, for å finne mindre netto utflytting. Sist nettostrømmen ut av Oslo var større, var i 2002. Svært mange av dem som flytter ut av Oslo, flytter til Akershus.

Fremdeles flest kommuner med større ut- enn innflytting

Det var 169 kommuner som hadde flere inn- enn utflyttinger i 2010, tre hadde akkurat like mange inn som ut, mens 258 kommuner hadde negativ innenlands flyttebalanse.

De ti kommunene med høyest innenlands nettoinnflytting
Kommune Per 1 000
middelfolke-
mengde
           Kommune                            Antall
1 Modalen 34 1 Ullensaker  498
2 Iveland 25 2 Fredrikstad  497
3 Vevelstad 23 3 Bærum  373
4 Skodje 20 4 Sarpsborg  363
5 Hvaler 18 5 Halden  328
6 Rennesøy 17 6 Skedsmo  318
7 Unjárga Nesseby 17 7 Os (Hordaland)  260
8 Ullensaker 17 8 Askøy  259
9 Bjerkreim 16 9 Eidsvoll  258
10 Os (Hordaland) 15 10 Ski  255
De ti kommunene med lavest innenlands nettoinnflytting
Kommune                 Per 1 000
middelfolke-
mengde
           Kommune                            Antall
1 Berg -26 1 Sunndal -118
2 Hornindal -28 2 Bamble -124
3 Dovre -29 3 Førde -137
4 Gamvik -29 4 Vefsn -156
5 Måsøy -31 5 Tromsø -175
6 Verran -32 6 Flora -184
7 Utsira -32 7 Narvik -227
8 Salangen -33 8 Bergen -400
9 Fosnes -35 9 Stavanger -723
10 Vang -35 10 Oslo -966

Innvandrerne flytter mer og på andre måter enn den øvrige befolkningen

Inn- og utvandringer er en viktig del av det totale flyttebildet. Mange av kommunene som mister innbyggere til andre kommuner, får likevel alt i alt positive flyttetall på grunn av innvandring fra utlandet. Innvandrere og deres norskfødte barn er også en viktig del av flyttestrømmene mellom kommunene, da de flytter mer enn befolkningen for øvrig. Spesielt flyktninger flytter i større grad enn andre til Oslo-området.

Kommuner i utkanten (Sentralitet 0) som huser et asylmottak eller bosetter mange flyktninger, har gjerne forholdsvis stor utflytting av innvandrere og av barn av innvandrere. Vang i Valdres er et eksempel på dette. Denne lille kommunen hadde innenlands netto utflytting på 56 i løpet av 2010 ( tabell 12 ). Men på grunn av en netto innvandring på 63 samme året, som er høyest i landet i forhold til folketallet, hadde kommunen alt i alt en nettoinnflytting på 7. Tallene for innenlands nettoinnflytting etter innvandrerbakgrunn ( tabell 16 ), viser imidlertid at av den innenlandske netto utflyttingen på 56, var 44 innvandrere og barn av innvandrere. En stor del av utflyttingen fra Vang er altså innvandrere og deres norskfødte barn som flytter videre, mange kort tid etter at de var registrert som innvandret. Flere andre små periferikommuner har et lignende forhold mellom innvandring og videreflytting av innvandrere.

Tabeller: