6208_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/arkiv
6208
De fire storbyene tar halve veksten
statistikk
2004-05-28T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

De fire storbyene tar halve veksten

I landet som helhet økte antall bosatte i tettsteder med 22 000 i løpet av 2003. I de fire største tettstedene økte antall bosatte med drøyt 11 000 i samme periode og disse tettstedene står dermed for nærmere halve veksten.

I alt var det 3 536 454 bosatte i til sammen 911 tettsteder i Norge per 1. januar 2004. Dermed bor i alt 77,6 prosent av befolkningen i tettsteder. Folkemengden i tettsteder økte med drøyt 22 000 innbyggere i 2003, mens det samlede tettstedsarealet gikk ned med rundt 7 km2. Nedgangen i tettstedsareal skyldes i hovedsak bortfall av en del små tettsteder.

Storbyene tar halvparten

Det er bare tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim som har mer enn 100 000 bosatte. Tallene viser at det i disse fire tettstedene bodde om lag 1 330 000 personer, som til sammen utgjorde 29 prosent av landets befolkning. Fra 2003 til 2004 økte antall bosatte i disse fire tettstedene med om lag 11 000 personer, eller om lag halvparten av befolkningsveksten i alle tettsteder i landet som helhet.

Tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere. 1. januar 2004
Tettsted Folkemengde Area i alt, km2 Endring i prosent. 2000-2004
I alt Bosatte per km2 Folkemengde Areal
Oslo  801 028 2 897  276,53 3,6 2,8
Bergen  212 626 2 411 88,20 3,3 2,5
Stavanger/Sandnes  171 342 2 364 72,48 5,7 3,8
Trondheim  145 691 2 452 59,42 3,6 2,1
Fredrikstad/Sarpsborg 96 595 1 527 63,28 3,6 1,3
Drammen 89 976 1 886 47,71 3,7 2,5
Porsgrunn/Skien 84 882 1 542 55,03 1,8 3,1
Kristiansand 63 368 2 109 30,05 3,2 2,6
Tromsø 52 116 2 374 21,95 5,6 3,3
Tønsberg 44 746 1 504 29,75 3,2 1,3
ålesund1 43 972 1 513 29,07 22,7 37,0
Haugesund 40 271 1 787 22,53 3,0 3,5
Sandefjord 39 387 1 497 26,31 5,8 7,0
Moss 34 329 1 964 17,48 3,8 6,9
Bodø 33 473 2 433 13,76 3,5 3,7
Arendal 30 806 1 238 24,88 2,2 3,6
Hamar 28 564 1 644 17,37 3,8 4,9
Larvik 23 040 1 684 13,68 3,8 4,5
Halden 21 916 1 615 13,57 2,9 8,6
1  Langevåg tettsted har vokst sammen med ålesund tettsted i løpet av perioden.

Vi bor stadig tettere

Tettstedsarealet utgjorde for hele landet per 1. januar 2004 i alt 2 217,28 km2. Arealet gikk ned med 7,1 km2 eller 0,3 prosent regnet for hele landet fra 2003 til 2004. Antall bosatte økte i samme periode med 22 037, eller 0,6 prosent av tettstedsbefolkningen. Det er imidlertid forskjeller mellom små og store tettsteder. I de minste størrelsesgruppene har det vært nedgang både i areal og bosatte, mens det motsatte er tilfelle for større tettsteder (tabell 2). I gjennomsnitt har befolkningstettheten i tettsteder i perioden fra 1. januar 2003 til 1. januar 2004 økt fra 1 580 til 1 595 bosatte per km2. Økningen kan observeres i alle størrelsesgruppene. Endringene er imidlertid så små og tidsperioden såpass kort at tallene må brukes med varsomhet.

Bosatte og areal i tettsteder, etter størrelsesgruppe
  2004 Endring fra 2003 til 2004
  Bosatte Areal Antall Bosatte Areal Antall
I alt 3 536 454       2 217,28    911 22 037  -7,08  -21
200-499 bosatte  115 421  159,67  335 -7 656 -13,42 -26
500-999 bosatte  151 093  182,80  219 -2 373 -1,36 -2
1 000-1 999 bosatte  205 907  205,33  148 6 780 4,41 6
2 000-99 999 bosatte 1 733 346 1 172,85  205 14 170 2,93 1
100 000 eller flere bosatte 1 330 687  496,64 4 11 116 0,37 0

Bedre kvalitet på statistikken

Tettstedsstatistikken er fra og med 1999 basert på resultat av koblinger mellom Det sentrale folkeregister (DSF) og Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB). Ved hjelp av numeriske adresser, adresse-/bygningskoordinater og et geografisk informasjonssystem (GIS), blir bygninger og tilhørende befolkning gruppert sammen til tettsteder. Kvaliteten på statistikken vil til enhver tid være avhengig av hvor fullstendig og nøyaktig stedfestingen i registrene er. For 2004 var det mulig å stedfeste 99,6 prosent av befolkningen på bostedsadresse, mens det tilsvarende tallet for 2000 var 98,1 prosent. Andel stedfestede personer varierer fra kommune til kommune, og dette påvirker hvor nøyaktige tallene er både for 2004 og for endringer fra tidligere statistikk.

Tabeller: