172355_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/aar
172355
Ny avgrensningsmetode for tettsteder gir mer nøyaktige tall
statistikk
2014-07-01T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ny avgrensningsmetode for tettsteder gir mer nøyaktige tall

Fra og med tettstedsstatistikken 1. januar 2013 har SSB tatt i bruk en ny metode for avgrensning av tettsteder. Den nye metoden gir en mer nøyaktig avgrensning, der tettstedenes yttergrenser (randsonen) i større grad vil følge grensene til veier og bebygde elementer, som tomtegrenser.

Folkemengde og areal i tettsteder 1. januar
 Folkemengde 2013Endring 2012-2013Endring i prosent 2012-2013
1Tettstedene Lommedalen, Heggelia og Nærnes er skilt ut fra Oslo tettsted.Det bodde i alt 16 700 personer i de utskilte områdene.
2Tettstedene Hylkje og Fanahammeren er slått sammen med Bergen tettsted. Det bodde i alt 6 000 personer i de sammenslåtte tettstedene.
3Tettstedene Lierbyen og Skoger er slått sammen med Drammen tettsted. Det bodde om lag 6 000 personer i alt i de sammenslåtte tettstedene. Tall for endring i Drammen tettsted fra 2012-2013 ble endret 21. juli 2014
Antall bosatte i tettsteder4 050 63892 6572,3
Antall bosatte i spredtbygde strøk978 344-33 267-3,3
    
Areal av tettsted (km²)2 127,54-295,25-12,19
Antall bosatte per km2 i tettsteder1 90427016,5
Andel bosatte i tettsteder, prosent80,190,801,00
    
Bosatte i de fem største tettstedene   
Oslo1925 228-140,0
Bergen2247 7319 6334,0
Stavanger/Sandnes203 7712 4181,2
Trondheim169 9722 3741,4
Drammen3110 5038 5088,3

Endringen medfører et tidseriebrudd i statistikken. Det betyr at tall fra gammel og ny metode ikke kan sammenliknes direkte. Tettstedsdefinisjonen er likevel den samme som tidligere, men den nye metoden gir en mer nøyaktig avgrensning der tettstedsgrensene blir bedre tilpasset grensene for bebygde og opparbeidede arealer.

Statistikken over tettsteder bygger fortsatt på registeropplysninger fra Det sentrale folkeregister (DSF) og Matrikkelen. Det er fortsatt avstanden mellom bygninger som bestemmer hva som skal regnes som tettsteder, men avstandsmålingene blir nå utført på grunnlag av bygningenes grunnriss, ikke bygningspunkt som tidligere. I tillegg er SSBs arealbruksavgrensning tatt inn som datagrunnlag, dette gjør det mulig å tilpasse tettstedsgrensene til bebygde elementer, for eksempel tomtegrenser. Ved at vi bruker SSBs arealbruksavgrensning kan dessuten bebygde elementer uten bygninger, slik som parker, idrettsområder og industriområder, i større grad bli del av tettstedene. Alt dette, samt korrigering av feil i avstandsmåling for enkelte bygningstyper, har gitt endringer i tettstedsgrensene.

Over 4 millioner bosatt i tettsteder

Per 1. januar 2013 bodde det i alt 4 050 000 personer i totalt 963 tettsteder. Dette utgjorde 80 prosent av Norges befolkning. Antall bosatte i tettsteder økte med i overkant av 90 000 personer i 2012, eller 2,3 prosent. Til sammenligning økte det totale folketallet i Norge med 1,4 prosent (68 000 personer) i denne perioden.

Bruk av ny metode har ført til en noe større vekst i tettstedsbefolkningen utover det som kan tilskrives reell befolkningsvekst og økt boligutbygging.

Det totale tettstedsarealet er på 2 128 kvadratkilometer. Tettstedsarealet ble redusert med 295 km2 i 2012, eller minus 12 prosent

Tettsteder slått sammen i Sør-Norge

Den nye metoden har ført til at i alt 56 tettsteder fra 2012 har vokst sammen til 25 tettsteder i 2013. For eksempel har Fevik tettsted vokst sammen med Arendal tettsted og tettstedene Ytre Arna, Indre Arna og Espeland i Bergen kommune er slått sammen til Arna tettsted.

38 tettsteder utskilt

I alt 29 tettsteder per 1. januar 2012 er per 1. januar 2013 delt opp i 67 tettsteder.

Disse delingene av tettsteder får konsekvenser for listen over de største tettstedene i landet. Deling av store tettsteder som Kristiansand, Hamar og Tromsø skyldes at man har anvendt de gjeldende avstandskriterier helt presist. Dersom en satellitt for eksempel ligger lenger unna enn 400 meter, blir den uten unntak skilt ut. Dette medfører at Tromsø tettsted blir delt opp i de fire tettstedene Tromsø, Hamna, Tromsdalen og Kvaløysletta. Avgrensningen gir et mer korrekt bilde av den faktiske situasjonen ved å splitte opp disse tettstedene, siden det ikke er ett sammenhengende urbanisert område.

Også fra tettstedene Oslo, Stavanger/Sandnes og Haugesund har det blitt skilt ut områder som har dannet egne tettsteder. Fra Oslo tettsted har man skilt ut tettstedene Lommedalen, Heggedal og Nærnes, og fra Haugesund tettsted har man skilt ut tettstedene Avaldsnes og Vormedal.

Tettsteder med 500-999 innbyggere vokser raskest

Det totale antall tettsteder i størrelsesgruppen 500-999 har økt med 21 fra 2012 til 2013. Det har derimot vært en nedgang i antall tettsteder i størrelsesgruppene 200-499 bosatte og tettsteder med 1 000-1 999 bosatte. I størrelsesgruppen fra 20 000 til 99 999 bosatte har de tre tettstedene Kongsberg, Askøy og Harstad kommet inn, mens Lillehammer har gått over til gruppen under. Et nytt tettsted - Vingnes med 1 500 innbyggere - er skilt ut fra Lillehammer tettsted.

Økningen i antall bosatte var størst for tettsteder i størrelsesgruppen 2 000-19 999 bosatte med i alt 54 000 personer. Prosentvis er det tettstedene som har 500-999 bosatte, som hadde størst økning i antall bosatte med nesten 10 prosent vekst.

I absolutte tall er det tettsteder i størrelsesgruppen 2 000-19 999 bosatte som har gått mest ned i areal, men ser vi på prosentvis nedgang, er det største utslaget i størrelsesgruppene 200-499 bosatte og 1 000-1 999 bosatte med over 20 prosent.

Det at den ubebygde randsonen nå i stor grad er fjernet fra tettstedet, får større utslag for små tettsteder enn for store.

Over 3 000 innbyggere per kvadratkilometer i de største tettstedene

Det at det totale tettstedsarealet går ned, mens antall bosatte i tettsteder øker mer enn normalt, har ført til at befolkningstettheten har økt ganske kraftig. Per 1. januar 2013 bodde det i gjennomsnitt 1 904 bosatte per kvadratkilometer i tettstedene. Dette er 270 flere enn i 2012, eller en økning på 16 prosent.

Befolkningstettheten øker med tettstedsstørrelsen. Tettsteder med mer enn 100 000 bosatte har nå gjennomsnittlig befolkningstetthet på nesten 3 000 bosatte per kvadratkilometer, mens tilsvarende tall for de minste tettstedene er i underkant av 900. De minste tettstedene har imidlertid størst økning i befolkningstetthet; oppgangen er på 30 prosent og kan forklares med at arealet i disse tettstedene har gått ganske mye ned. Nedgangen i areal er en effekt av at den ubebygde randsonen utgjorde forholdsmessig mer areal for de minste tettstedene.