6194_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/arkiv
6194
Mange kommer, og mange drar
statistikk
2010-10-21T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false

Befolkningen på Svalbard1. juli 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mange kommer, og mange drar

Totalt har befolkningen på Svalbard økt med 39 personer i første halvår, fra 2 490 personer 1. januar til 2 529 innbyggere 1. juli. En sjettedel av befolkningen i de norske bosetningene på øygruppen er kommet flyttende i løpet av det siste året.

Folkemengde i de norske bosetningene på Svalbard, etter bosted utenfor Svalbard og botid. 1. juli 2010

Den russiske bosetningen i Barentsburg har hatt en økning på 29 personer. I de norske bosetningene, Longyearbyen og Ny-Ålesund, var det en økning på 10 personer, fra 2 061 til 2 071. Her ble det født 18 nye svalbardborgere i løpet av første halvår.

Betydelig gjennomtrekk

I de norske bosetningene har det blitt 12 færre med bakgrunn fra Fastlands-Norge i løpet av det første halvåret i år, mens det har blitt 22 flere utlendinger. Flyttingene gir forholdsvis store utslag på folketallet i og med at den totale befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund teller vel 2 000 personer. Innflyttingene til det norske svalbardsamfunnet i løpet av det siste året tilsvarer 17 prosent av bosetningenes folketall. Da inn- og utflyttingene gjerne kommer til ulike tider på året, varierer derfor antall bosatte også en del fra halvår til halvår.

Færre barn og flere voksne

Fra 1. januar til 1. juli 2010 har det blitt 19 færre personer under 20 år i de norske bosetningene. Samtidig har det blitt 29 flere som er over 19 år. Dette medfører at antall voksne kom opp i samme antall som 1. juli i fjor. Tallene for andre halvår vil gi et svar på om nedgangen i antall barn kun er en sesongvariasjon, eller om det er en permanent tilbakegang. Uansett blir det født mange på Svalbard. Det vil si, det vanlige er at mødrene reiser til fastlandet før terminen, for å føde der. Så lenge moren er registrert bosatt på Svalbard, blir fødslene likevel registrert i Befolkningsregisteret for Svalbard, på samme måte som andre fødsler i Norge registreres i morens bostedskommune. De 18 som ble født i første halvår 2010, tilsvarer 49 barn per 1 000 kvinner i alderen 20-39 år. Dermed er fruktbarheten på Svalbard på samme nivå som i landet for øvrig.

Noen flere russere i de norske bosetningene

Thailenderne er fremdeles den største gruppen av utlendinger i det norske svalbardsamfunnet, fulgt av svensker og russere. Den største endringen i sammensetningen av den utenlandske befolkningen er at antall russere har økt fra 25 til 33 i løpet av ett år. Samtidig som antallet fra Thailand har gått litt ned, fra 102 til 96.

Nordlendingene er mest bofaste

Av dem som bor i de norske bosetningene, har 56 prosent bodd der mindre enn fem år. Det ser ut til at folk fra Nord-Norge trives best på Svalbard. Gjennomsnittlig botid for disse er 8,5 år, mens tilsvarende tall for dem som kommer fra Sør-Norge, er 6,6 år De som har flyttet til de norske svalbardbosetningene, fra utlandet, har derimot oppholdt seg på øygruppen kun 4,7 år i gjennomsnitt.

164 av dem som bor i de norske bosetningene, har bodd hele livet sitt på Svalbard. De eldste av disse svalbardianerne er rundt 30 år gamle, men de fleste er barn. Over 70 prosent er fem år eller yngre.

Om statistikkgrunnlaget

Befolkningsregisteret for Svalbard, som ble opprettet sommeren 2008, gir data til statistikk om dem som er registrert bosatt i de norske bosetningene. De som kommer til Svalbard for å bo der for en kortere periode enn seks måneder, skal imidlertid ikke registreres i Folkeregisteret. Til enhver tid er det derfor langt flere som oppholder seg på Svalbard - også om vi ser bort fra turistene - enn det som vises i statistikken.

Tabeller: