6192_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/arkiv
6192
Drøyt 2 000 i de norske bosettingene på Svalbard
statistikk
2009-03-05T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false

Befolkningen på Svalbard1. januar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Drøyt 2 000 i de norske bosettingene på Svalbard

Per 1. januar 2009 var det registrert i alt 2 085 personer i de norske bosettingene på Svalbard, 1 212 menn og 873 kvinner. Regner en med de utenlandske bosettingene, bodde det om lag 2 570 personer på Svalbard.

Longyearbyen, med i overkant av 2 000 innbyggere, er den viktigste av bosettingene. Ny-Ålesund, verdens nordligste permanente bosetting, har om lag 25 fastboende. I Svea, 60 km sørøst for Longyearbyen, er det ingen fastboende, men mange av de 385 ansatte i gruveselskapet pendler ukentlig eller hver fjortende dag til og fra Longyearbyen, mens resten pendler til fastlandet. I tillegg til de fast bosatte, er det til enhver tid mange mennesker på Svalbard for kortere tid. Folk som skal være på Svalbard kortere enn seks måneder melder ikke flytting, og er dermed ikke med i statistikken.

Utenom de norske bosettingene bor om lag 470 personer i den russiske bosettingen Barentsburg. I Hornsund, sør på Spitsbergen, ligger en polsk forskningsstasjon, bemannet med ca. 10 personer. For disse to bosettingene har vi ikke noe statistikk ut over et anslag over hvor mange som bor der.

Hvem regnes som bosatt på Svalbard:

Befolkningsregisteret for Svalbard (BRSV) omfatter alle personer som bor i de norske bosettingene på Svalbard og har til hensikt å oppholde seg der i mer enn 6 måneder. Det er både personer som er registrert bosatt i en kommune på fastlandet og derfor har fødselsnummer, og utlendinger som har fått tildelt D-nummer .

De som har flyttet fra Norge til Svalbard er registrert to steder; som bosatt i en norsk kommune, og med et opphold på Svalbard med varighet på mer enn 6 måneder.

Nordmenn i de norske bosettingene på Svalbard 1. januar 2009, etter bosted i Fastlands-Norge, landsdel og kjønn

De fleste kommer for en kort periode

Svalbard er et sted der få blir boende lenge. Av de drøyt 2 000 som bor i de norske bosettingene i dag, er det et titalls personer som har bodd der siden 1960-tallet og 55 har bodd der siden 1970-tallet. Over halvparten har kommet etter 2004, og gjennomsnitts botid for dagens bosatte er 6 år. Over 60 prosent av de som nå bor på Svalbard har bodd der mindre enn 5 år, 20 prosent har botid på 5-9 år, mens om lag samme andel har bodd på Svalbard 10 år eller mer. Kvinnene har i gjennomsnitt noe kortere botid enn mennene.

Det er 140 personer i de norske bosettingene som aldri har bodd noe annet sted enn på Svalbard. Over 60 prosent er under skolealder, 90 prosent er under 18 år, mens de eldste er rundt 30 år.

Svalbard er et internasjonalt samfunn

De norske bosettingene har innbyggere fra 36 forskjellige land. 293 av de bosatte, som tilsvarer 14 prosent, har kommet direkte til Svalbard uten å ha vært bosatt i Norge først. Disse blir her betegnet som utlendinger. Med de 470 i Barentsburg og 10 i Holmsund er andelen utlendinger på Svalbard 30 prosent.

Nesten en tredjedel av utlendingene i de norske bosettingene er fra Thailand, 70 prosent av disse er kvinner. Nesten en fjerdedel av utlendingene har kommet fra andre nordiske land. Totalt sett er det flere menn enn kvinner i de norske bosettingene på Svalbard, men blant utlendingene er det noen flere kvinner enn menn.

Bortimot halvparten av Svalbards bosatte fra Norge kommer fra Nord-Norge. Troms er fylket flest kommer fra, og 9 prosent av alle som har permanent opphold på Svalbard er folkeregistrert i Tromsø kommune.

Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, etter kjønn og alder. 1. januar 2009. Prosent

Få gamle, mange menn og en god del små barn

Få blir boende på Svalbard etter at de har blitt gamle. I forhold til Fastlands-Norge har Svalbard svært mange menn i alderen 25-59 år. 37 prosent av de som bor på Svalbard er menn i denne aldersgruppen, mot 24 prosent i Norge som helhet. Blant kvinnene finner vi spesielt mange i aldersgruppen 25-44 år.

Longyearbyen har 168 barn under skolealder og 215 barn mellom 6 og 15 år. I forhold til det store antallet personer i alderen 25-49 år, er det likevel få barn der.

Av aldersprofilen kan det se ut som om familier med barn som nærmer seg slutten av tenårene ikke flytter til Svalbard, og/eller at familier med barn flytter tilbake til fastlandet når barna vokser til og skal inn på videregående skole. Uansett grunn viser tallene at det er få tenåringer på Svalbard.

Fødsler, dødsfall og flyttinger

Normalt fødes ikke barn på Svalbard. Kvinnene reiser til fastlandet når terminen nærmer seg. Likevel tas fødte med i Svalbardstatistikken. Barn som fødes av kvinner med registrert opphold på Svalbard regnes i denne statistikken som født på Svalbard. Dette er samme praksis som i den ordinære befolkningsstatistikken, der barn registreres som født i kvinnens bostedskommune selv om fødselen skulle finne sted på sykehuset i nabokommunen.

I fjerde kvartal 2008 ble det registrert seks barn født av foreldre bosatt på Svalbard, og ingen dødsfall. Det var 44 registrerte innflyttinger og 70 utflyttinger, noe som gir en nettoutflytting på 26. Nettoutflytting i fjerde kvartal henger gjerne sammen med sesongvariasjoner i reiselivet, som har høysesong fra februar/mars til september/oktober.

Tabeller: