Rekordfall i innvandringen i fjor

Publisert:

Det ble registrert 58 200 innvandringer til Norge i 2017, 8 600 færre enn året før. Nedgangen er rekordstor, mye fordi det kommer færre fra Syria.

Nettoinnvandringen til Norge var på 21 300 personer i 2017, ned 4 700 fra året før, viser nye tall fra statistikken Flyttinger. Nedgangen var et resultat av 8 600 færre innvandringer og 3 900 færre utvandringer.

– Etter unntaksåret 2016 er innvandringen fra Asia, og særlig Syria, igjen mindre, noe som forklarer mye av nedgangen i den totale innvandringen. Samtidig flytter færre fra Norge, selv om antallet er det tredje største som er målt, sier førstekonsulent Adrian Haugen Ordemann i SSB.

Fortsatt utvandrer svært mange fra Norge, selv om antallet er noe lavere enn i toppåret 2016. Det er særlig færre fra Asia og nordiske land som forlater Norge.

Lavere innvandring, særlig fra Asia

Det innvandret 58 200 personer til Norge i 2017. 8 400 av dem var norske statsborgere, 49 800 var utenlandske.

– Nedgangen fra ett år til ett annet har aldri vært større etter at målingene startet i 1958. Det er særlig innvandringen av asiatiske borgere som er redusert, med en stor andel syrere. Mye av forklaringen på det ligger i innføringen av grensekontroller i Schengen og i EU-Tyrkia-avtalen som ble innført våren 2016 for å begrense asyltilstrømmingen til Europa, i kjølvannet av flyktningkrisen som oppstod høsten 2015, sier Ordemann.

  • Det innvandret 5 100 færre fra Asia, hvorav 4 200 fra Syria.
  • Det kom også færre europeere til Norge, i alt 1 900. 900 av disse var fra EU-land i Øst-Europa og 600 fra andre nordiske land.
  • Innvandringen fra Afrika falt med 1 300. 
  • Halvparten av de 49 800 utenlandske statsborgerne som kom til Norge, kom fra Europa.

Vedvarende stor utvandring

De tre årene med størst utvandring fra Norge er de tre siste – 2015–2017. Etter toppnoteringen i 2016 utvandret det 3 900 færre i 2017, i alt 36 800 personer. 10 200 av dem var norske statsborgere, 26 600 var utenlandske.

78 prosent av de utenlandske utvandrerne var europeiske statsborgere. Nesten to av fire europeiske utvandrere (ekskludert norske) var borgere fra EU-land i Øst-Europa, mens én av fire var borgere fra andre nordiske land.

– At så mange borgere fra EU-land i Øst-Europa forlater Norge har sammenheng med at konjunkturendringene innenlands og utenlands de siste årene har gjort det relativt mindre attraktivt å jobbe i Norge, påpeker Ordemann.

Størst nedgang i utvandringen hadde gruppene fra Asia og andre nordiske land.

Færre fra Asia og Afrika, like mange fra Europa

  • Nettoinnvandringen av asiatiske og afrikanske borgere falt med henholdsvis 3 800 og 1 000 fra året før.
  • Antallet europeiske borgere (ekskludert norske) var uendret selv om det var endringer i gruppen.
  • Antallet fra EU-land i Øst-Europa sank med 500, mens antallet fra andre nordiske land steg med 400.

Syriske, eritreiske og afghanske statsborgere var igjen de tre gruppene med størst nettoinnvandring, selv om de opplevde større tallmessig nedgang enn andre grupper. Den syriske gruppen er fortsatt klart størst, med et innvandringsoverskudd på 6 900. Av de ti statsborgerskapsgruppene med størst overskudd kom syv fra Asia. Gruppene fra India, Litauen, Irak og Sverige hadde størst oppgang fra året før, med en beskjeden økning på mellom 300 og 600.

– For tredje året på rad kom det færre svenske borgere til Norge enn det flyttet ut. I 2017 var flytteunderskuddet på 400, 300 lavere enn året før. Det kommer fortsatt flere polske og litauiske borgere enn det utvandrer, men flytteoverskuddet er redusert og ligger på rundt 600 for begge grupper.

Prosentvis var nettoinnvandringen av utenlandske statsborgere fra de ulike kontinentene nokså uendret fra året før.

– Det står i sterk kontrast til nedgangen fra 2014 til 2016, hvor den asiatiske andelen steg betydelig mens den europeiske falt. De asiatiske borgerne utgjorde 59 prosent av nettoinnvandringen av utenlandske statsborgere i 2017, mens de europeiske og afrikanske borgerne utgjorde rundt 17 prosent hver, sier Ordemann.

 

Mer informasjon

UDI: Statistikk om innvandring

Faktaside

Kontakt