Oppgang i nettoinnvandringen

Publisert:

Nettoinnvandringen i 2019 var på 25 300, en økning på 7 200 fra året før. Dette er imidlertid nær en halvering siden toppen i 2012 på 47 300.

Nettoinnvandringen til Norge økte i 2019 sammenlignet med året før, etter sammenhengende nedgang siden 2012. Vi må imidlertid tilbake til 2006 for å finne lavere nettoinnvandring.

Økningen i fjor i nettoinnvandring skyldes i hovedsak færre utvandringer. Det må her presiseres at antall utvandringer er heftet med usikkerhet, slik at den reelle nettoinnvandringen er lavere. 

Usikkerhet

Vi gjør oppmerksom på at i 2019 gikk tallet på utvandringer etter vedtak i folkeregisteret mye ned. Årsaken var omorganisering på vårparten, og gjennomgang av metodene på høstparten. Om prosentandelen vedtaksutvandringer hadde vært den samme i 2019 som i de tre foregående årene, ville det ha vært om lag 5 000 flere utvandringer og tilsvarende færre bosatte ved utgangen av året. Dette tallet gjelder bare ikke-nordiske EØS-borgere, av disse er om lag 1 700 polakker og 900 litauere. For norske, nordiske og tredjelandsborgere er endringene i prosentandelen vedtak innenfor normalen. De manglende utvandringene fordeler seg jevnt over landet. I kvartalsstatistikken slår det sterkest ut i fjerde kvartal.

Figur 1. Innvandring, utvandring og nettoinnvandring. 1958 - 2019

År Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
1958 10161 11266 -1105
1959 10586 11807 -1221
1960 13536 18681 -5145
1961 11426 10610 816
1962 12778 12534 244
1963 11983 11364 619
1964 12406 14264 -1858
1965 12148 14021 -1873
1966 12446 13391 -945
1967 15379 13022 2357
1968 15350 13644 1706
1969 15641 13526 2115
1970 17383 18352 -969
1971 19297 12682 6615
1972 18388 13965 4423
1973 17383 13939 3444
1974 19209 14287 4922
1975 19551 14782 4769
1976 18955 14066 4889
1977 19403 14369 5034
1978 18825 14851 3974
1979 17831 15085 2746
1980 18776 14705 4071
1981 19698 14522 5176
1982 20468 14728 5740
1983 20063 15778 4285
1984 19688 15927 3761
1985 21858 15630 6228
1986 24196 16745 7451
1987 31149 17380 13769
1988 29964 19821 10143
1989 25847 27300 -1453
1990 25494 23784 1710
1991 26283 18238 8045
1992 26743 16801 9942
1993 31711 18903 12808
1994 26911 19475 7436
1995 25678 19312 6366
1996 26407 20590 5817
1997 31957 21257 10700
1998 36704 22881 13823
1999 41841 22842 18999
2000 36542 26854 9688
2001 34264 26309 7955
2002 40122 22948 17174
2003 35957 24672 11285
2004 36482 23271 13211
2005 40148 21709 18439
2006 45776 22053 23723
2007 61774 22122 39652
2008 66961 23615 43346
2009 65186 26549 38637
2010 73852 31506 42346
2011 79498 32466 47032
2012 78570 31227 47343
2013 75789 35716 40073
2014 70030 31875 38155
2015 67276 37474 29802
2016 66800 40724 26076
2017 58192 36843 21349
2018 52485 34382 18103
2019 52153 26826 25327

På 60-tallet var det omtrent like mange som vandret inn og ut av Norge, nettoinnvandringen lå rundt null. Nettoinnvandringen økte så gradvis gjennom 70-, 80- og 90-tallet, til vi fikk den kraftige veksten på 00-tallet, etterfulgt av en nær halvering de siste ti år.

Høy internasjonal mobilitet

Endringer i folkemengde styres av fødte, døde, inn- og utvandring. De siste par tiår har vært preget av store bevegelser inn og ut av landet, mens antallet fødsler og dødsfall har vært svakt avtagende.

På starten av 2000-tallet var flyttebalanse i forhold til utlandet på størrelse med fødselsoverskuddet. Både flytte- og fødselsbalansen lå da omkring 10-15 000 i året. Rundt 2004-2005 begynte imidlertid nettoinnvandringen å stige, som følge av økt arbeidsinnvandring i forbindelse med utvidelsen av Schengenområdet. Økt nettoinnvandring ble ytterligere forsterket på grunn av innvandring av flyktninger, til vi nådde en historisk topp i 2012.

Av de 52 200 som innvandret i 2019 var 7 600 norske statsborgere og 44 600 utenlandske, omtrent som året før. 26 800 utvandret, 9 300 norske statsborgere og 17 500 utenlandske.

Personer med norsk statsborgerskap ligger på innvandringstoppen, etterfulgt av polakker, litauere. Antall med indisk statsborgerskap har økt jevnt og trutt de siste 10 årene, og i fjor passerte de svenskerne og inntok dermed fjerdeplassen.

Fraflytting i Nord-Norge

Ser vi på folkemengdens bevegelser innenlands, var den i 2019 preget av fortsatt nasjonal og regional sentralisering. Folketilveksten var i fjor negativ for alle de tre nordligste fylkene, noe som i hovedsak skyldes fraflytting, også kalt negativ nettoinnflytting.

Figur 2. Folkemengdens bevegelser. 2019

Nettoinnflytting Fødselsoverskudd Utflyttinger Innflyttinger Døde Levendefødte
20 Finnmark - Finnmárku -447 58 3132 2685 670 728
19 Troms - Romsa -822 216 6421 5599 1366 1582
18 Nordland -787 -134 6897 6110 2269 2135
50 Trøndelag - Trööndelage 1920 1122 11157 13077 3599 4721
15 Møre og Romsdal -18 248 6158 6140 2289 2537
14 Sogn og Fjordane -278 61 3183 2905 972 1033
12 Hordaland 1644 1978 11713 13357 3665 5643
11 Rogaland 1864 2354 10082 11946 3027 5381
10 Vest-Agder 816 549 5611 6427 1398 1947
09 Aust-Agder 526 83 3251 3777 970 1053
08 Telemark 209 -182 4496 4705 1646 1464
07 Vestfold 1446 135 7436 8882 2079 2214
06 Buskerud 1857 312 9343 11200 2313 2625
05 Oppland 190 -376 5738 5928 1907 1531
04 Hedmark 975 -477 5598 6573 2075 1598
03 Oslo 6892 5552 38993 45885 3791 9343
02 Akershus 6834 2243 26594 33428 4054 6297
01 Østfold 2506 69 7656 10162 2594 2663

Sammenlignet med resten av landet hadde Oslo og Akershus fylker den sterkeste folketilveksten, med en økning i folkemengde på henholdsvis 1,8 og 1,5 prosent. Folketilveksten skyldes her både nettoinnflytting og fødselsoverskudd.

Mens negativ folketilvekst i hovedsak skyldes fraflytting i Nord-Norge, er det fødselsunderskudd som preger folketilveksten i innlandsfylkene Hedmark og Oppland.

 

Faktaside

Kontakt