SSB analyse 2019/02: Overgang til statsborgerskap 1977-2017

Ønsket om å bli norsk statsborger sterkest hos flyktningene

Publisert:

Antall utenlandske statsborgere som er innvilget norsk statsborgerskap, har økt kraftig i løpet av 40 år. Det er særlig flyktninger fra Asia og Afrika som bytter statsborgerskap. Europeiske arbeidsinnvandrere beholder statsborgerskapet fra hjemlandet.

Statsborgerskap er definert som et juridisk bånd mellom en person og en stat og representerer den sterkeste og mest fullstendige form for tilknytning til staten. Etter Statsborgerloven vil en utenlandsk statsborger bli innvilget norsk statsborgerskap dersom visse krav er innfridd.

For en person som allerede har varig oppholdstillatelse i Norge, er betydningen av norsk statsborgerskap liten i det daglige. Men det kan være viktig nok for den enkelte å få et norsk pass fordi det gjør det lettere og sikrere å reise i utlandet. I tillegg gir norsk statsborgerskap rett til å stemme ved stortingsvalg og muligheten til å bli valgt inn som stortingsrepresentant. Noen offentlige stillinger og verv innenfor blant annet retts-, politi- og fengselsvesenet og utenrikstjenesten er forbeholdt norske statsborgere.

Men det å gi avkall på sitt opprinnelige statsborgerskap kan også innebære noen kostnader. De kan være tapte rettigheter i opprinnelseslandet og negative følelser knyttet til det å gi avkall på den nasjonaliteten man er oppvokst med. Verdien av norsk statsborgerskap vil dermed oppleves forskjellig ut fra hvilken bakgrunn og hvilke behov en person har.

En del studier i andre land viser at statsborgerskap blant innvandrere varierer med deres landbakgrunn og innvandringsgrunn (se for eksempel; Woodrow-Lafield m.fl. 2004; Evans 1998). I denne artikkelen vil vi se på hvor mange som har fått norsk statsborgerskap i forhold til hvor mange som har rett til å skifte statsborgerskap. Er det variasjon blant personer etter landbakgrunn og innvandringsgrunn? Er det forskjeller mellom årskull? Vi følger personer over tid, og ser hvor lenge folk bor i Norge, før de velger å bytte statstilhørighet.

Hvor er artikkelens tall hentet fra?

Datakildene for denne artikkelen er Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikksystem som er basert på Det sentrale folkeregister (DSF) i Skattedirektoratet og Utlendingsdatabasen (UDB) i Utlendingsdirektoratet (UDI). Folkeregisteret får informasjon fra kopier av statsborgerbrevene som Utlendingsdirektoratet utsteder. I tillegg blir en person tildelt norsk statsborgerskap i folkeregisteret når det ved rettinger av foreldreopplysninger blir klart at vedkommende har minst én forelder med norsk statsborgerskap.

Enten født her eller innvandret

Alle utenlandske statsborgere i Norge har sin opprinnelse i utlandet. De har enten innvandret direkte eller er født i Norge av utenlandske statsborgere. Fra 1968 til 2017 var innvandring årsaken til om lag 90 prosent av økningen i utenlandske statsborgere her til lands, mens fødsler i Norge bidrog med resten. Dette forholdet har svingt en del fra år til år og kan være påvirket av antall barn som først blir registrert som utenlandske og så like etter blir norske statsborgere. Andelen norskfødte av de nye utenlandske statsborgerne har variert opp gjennom tida. Tallene viser at andelen har ligget mellom 6 og 16 prosent, se figur 1. Innvandringsandelen av utenlandsfødte i Norge i 2017 var på 85 prosent.

Figur 1. Andel av nye utenlandske statsborgere som er født i Norge

Andel
1968 12.0
1969 10.1
1970 10.2
1971 9.2
1972 10.6
1973 11.3
1974 9.7
1975 11.5
1976 11.9
1977 12.7
1978 13.7
1979 12.9
1980 9.0
1981 8.8
1982 8.3
1983 9.7
1984 9.9
1985 8.8
1986 7.9
1987 6.5
1988 8.1
1989 10.7
1990 13.0
1991 13.2
1992 13.0
1993 11.2
1994 14.3
1995 15.8
1996 13.5
1997 10.1
1998 8.3
1999 7.6
2000 9.9
2001 10.2
2002 8.9
2003 11.4
2004 11.5
2005 11.0
2006 9.1
2007 5.7
2008 6.3
2009 7.6
2010 7.5
2011 7.4
2012 8.3
2013 9.3
2014 11.0
2015 12.1
2016 12.4
2017 14.9

Stadig flere overganger til norsk statsborgerskap

Årlig statistikk over hvor mange som skifter til norsk statsborgerskap er blitt laget fra 1977. I mange år var tallene relativt små, men med større innvandring har det etterhvert blitt en god del høyere, se figur 2. Innvandrere har stått for 76 prosent av alle overganger siden 1977. Resten av statsborgerskapsskiftene skjedde blant norskfødte barn med innvandrerforeldre og personer med en utenlandsfødt forelder. 

Figur 2

Figur 2. Årlig overgang til norsk statsborgerskap  og innvandring av utenlandske statsborgere

Siden de norskfødte med innvandrerforeldre sin situasjon og atferd skiller seg såpass mye fra de utenlandsfødte, holder vi oss her hovedsakelig til de sistnevnte.

Innvandringen øker raskere enn statsborgerskapsskiftene

Økningen i antallet overganger i perioden 1977-2017 har sammenheng med at innvandringen generelt har gått opp, men ikke alle som har rett til å skifte statsborgerskap velger å gjøre det.

For å måle den faktiske tilbøyeligheten bør man ideelt sett vente til alle har fått sjansen til å gå over til norsk statsborgerskap. Det innebærer i så fall å vente i mer enn hundre år til folk er døde og ikke lenger kan foreta en overgang. Så lange tidsserier finnes ikke, og dessuten ville statistikk med så liten aktualitet bare hatt historisk interesse.

Vi har valgt å sette ti års botid som en rimelig periode for å se hvor populært det er å skaffe seg norsk statsborgerskap. En måling 20 år etter første innvandring ville stort sett gi et godt bilde over hvem som skifter til norsk statsborgerskap. Ulempen med ei 20-årsgrense er imidlertid at de siste som kan måles da må ha innvandret så tidlig som i 1997 (siste år med data er 2017). Dermed får vi ikke kunnskap om de nyere og som oftest mer aktuelle innvandringskullene.

Figur 3 viser hvor mange utenlandsfødte som har bodd i Norge minst ti år, og som har fått norsk statsborgerskap fra 1977 til 2017.  Utviklingen ligner på overgangen til statsborgerskap som vi så i figur 2. Men tilbøyeligheten har økt mindre enn det antall overganger til norsk statsborgerskap har gjort.  Det er et utslag av at antall innvandrere med utenlandsk statsborgerskap og minst ti års botid har økt kraftigere enn antallet blant dem som har tatt norsk statsborgerskap.

Figur 3. Overgang til norsk statsborgerskap 1977-2017, blant innvandrere med minst 10 års botid

Overganger
1977 880
1978 989
1979 748
1980 881
1981 953
1982 1354
1983 790
1984 1585
1985 1533
1986 1287
1987 1313
1988 1991
1989 2752
1990 2993
1991 3149
1992 3195
1993 3579
1994 6298
1995 8753
1996 8678
1997 8509
1998 6321
1999 5307
2000 6742
2001 8227
2002 6806
2003 5806
2004 5842
2005 9562
2006 8954
2007 12056
2008 8393
2009 9182
2010 9279
2011 10521
2012 8001
2013 7508
2014 7145
2015 4302
2016 2936
2017 3666

Flere asiater bytter statsborgerskap

Utenlandske statsborgere som innvandret i 2008 eller senere har bodd mindre enn ti år i Norge. Vi vil derfor undersøke overgang til norsk statsborgerskap blant innvandrere som kom til Norge i perioden 1968-2007. 1968 er det første året vi har gode nok innvandringsdata fra.

I perioden 1968-2007 kom de fleste innvandrerne til Norge fra EU/EØS-land. Imidlertid var det flest asiater som skiftet statsborgerskap: 70 prosent av innvandrerne fra Asia som kom i perioden 1968-2007 ble innvilget norsk statsborgerskap i tidsrommet 1977-2017. Deretter fulgte personer fra Afrika med 69 prosent og europeiske land utenom EU/EØS med 56 prosent.

Figur 4. Overgang til norsk statsborgerskap etter verdensdel, blant innvandrere som flyttet til Norge i perioden 1968-2007

EU/EØS-land Europeiske land utenom EU/EØS land Asia med Tyrkia Afrika Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika Oseania
1977 292 17 62 18 18 19 5
1978 326 41 202 26 35 18 1
1979 230 20 217 21 24 15 2
1980 297 31 247 48 19 12
1981 317 18 272 68 43 11 2
1982 380 25 504 142 74 19 3
1983 248 32 268 76 42 5 1
1984 377 72 719 187 82 10 2
1985 402 34 671 165 123 7 1
1986 317 53 638 130 72 9 2
1987 262 41 721 132 91 7 2
1988 352 76 1178 193 128 11 5
1989 585 107 1654 214 148 3 2
1990 457 80 2097 200 124 5 3
1991 409 102 2140 369 95 10 2
1992 398 142 2144 368 115 5 3
1993 485 198 2215 482 153 5 1
1994 605 550 4082 675 390 11 5
1995 707 626 5197 1368 892 18 3
1996 590 487 5804 1280 565 11 4
1997 646 534 5466 1150 487 8 8
1998 510 576 3745 1160 313 6 2
1999 445 1094 2693 765 296 4 4
2000 415 2120 3457 512 261 6 4
2001 383 3959 2760 949 227 8 5
2002 442 1941 3082 1009 380 10 5
2003 431 2342 2180 639 249 19 5
2004 471 1372 2702 991 305 11 4
2005 1081 1961 4646 1594 302 9 1
2006 744 1961 4300 1684 283 23 5
2007 596 1873 6200 2839 358 19 2
2008 631 1033 4295 2114 317 13 1
2009 460 1247 4873 2290 339 14 2
2010 544 1071 4584 2650 294 8 1
2011 666 1183 4879 3454 384 17 3
2012 609 1057 3847 2210 301 15 2
2013 720 717 3843 1947 327 26 6
2014 963 822 3545 1465 350 30 4
2015 673 645 2066 644 223 77 4
2016 599 471 1237 366 188 69 1
2017 774 489 1694 348 203 135 3

Det har vært et økende antall personer fra Afrika som har fått innvilget norsk statsborgerskap, særlig i perioden 2003-2011. Blant personer fra Afrika utgjorde de fra Somalia 54 prosent av alle overganger i perioden 2003-2011.

Antallet overganger til norsk statsborgerskap økte i årene fra 1977 til 2017, men med store svingninger i løpet av denne perioden. Svingningene kan i stor grad forklares med innvandring av flyktninger og familieinnvandrere. Overgang til norsk statsborgerskap var for eksempel vanlig blant asiater på midten av 1990-tallet fordi mange flyktninger fra Iran, Vietnam og Sri Lanka kom til Norge syv år tidligere. Vi vet at flyktninger tar norsk statsborgerskap ikke lenge etter at de har oppnådd botidskravet.

Fra 1999 til 2003 var det stor overgang til norsk statsborgerskap blant dem som kom fra europeiske land utenom EU/EØS. Det største tallet kan knyttes til innvandring av flykninger fra Kosovo og Bosnia-Hercegovina på begynnelsen av 1990-tallet.

Overgang til norsk statsborgerskap økte kraftig blant asiater og afrikanere i 2007, slik det kommer frem i figur 4. Veksten har sammenheng med innvandringen av flyktninger fra Somalia, Afghanistan og Irak på slutten av 1990-tallet. I 2007 var overgang til norsk statsborgerskap høy også blant familieinnvandrere, da en stor andel av familieinnvandrere fra Thailand, Filippinene, Iran, Irak og Somalia tok norsk statsborgerskap.

Liten interesse blant arbeidsinnvandrere

Basert på registrering av oppholdsgrunnlag kan en skille mellom flukt, arbeid, utdanning og familie som innvandringsgrunn. Figur 5 viser innvandrere som kom til Norge og grunnene de hadde for å komme hit. Innvandrere fra nordiske land er ikke med i statistikken over innvandringsgrunn, og dataene finnes bare for personer som kom til Norge i 1990 eller senere. Vi vil her undersøke personer som kom i perioden 1990-2007, og dermed følge dem minst ti år etter innvandring.

Figur 5. Antall innvandrere som kom til Norge, etter innvandringsgrunn. 1990-2007

Antall Innvandrere
Statløse 2334
Utdanning 36062
Arbeid 67980
Flukt 87328
Familie 133981
I alt 325351

I perioden 1990-2007 innvandret flest på grunn av familie, 134 000 personer. Deretter fulgte flyktninger med 87 000 personer. Det var flest flyktninger som byttet statsborgerskap frem til 2017, sammenlignet med personer som flyttet til Norge av andre grunner (som vist i tabell 1). Flest flyktninger kom fra Europa utenom EU/EØS-land, 32 000 personer. Deretter fulgte flyktninger fra Asia og Afrika med henholdsvis 31 500 og 19 000 personer. Overgangen til norsk statsborgerskap var på 61 prosent blant flyktninger fra Europa utenom EU/EØS-land, og 82 prosent blant flyktninger både fra Afrika og Asia.

Flyktninger er personer som flytter fra hjemlandet på grunn av krig og konflikter. Med norsk statsborgerskap får de varig beskyttelse, trygghet og garanti mot utvisning til andre land. Det er derfor naturlig for flyktninger i større grad å søke om norsk statsborgerskap. Blant arbeidsinnvandrerne var det liten interesse for å bytte til norsk statsborgerskap - kun 6 prosent frem til 2017.

Tabell 1. Overgang til norsk statsborgerskap etter innvandringsgrunn og verdensdel 1990-2017, blant innvandrere som flyttet til Norge i perioden 1990-2007

Til tabellen

Arbeidsinnvandrere som kom til Norge i perioden 1990-2007 tilfredsstiller botidskravet, men relativt få har ønsket eller prioritert å skaffe seg norsk statsborgerskap. De fleste av dem er fra EU-land. Sannsynligvis har en god del av dem tanker om å reise tilbake til hjemlandet eller flytte til et annet EU-land. I det minste har de ikke sett noen grunn til å bytte bort sitt EU-pass. Kun 3 prosent av arbeidsinnvandrerne fra EU/EØS-land ble norske statsborgere i perioden vi ser på her.

Fra 1990 til 2007 kom de fleste familieinnvandrerne fra Asia, med 56 000 personer (For mer informasjon se Daugstad 2008; Henriksen 2010). Deretter fulgte familieinnvandrere fra europeiske land utenom EU/EØS og Afrika med henholdsvis 32 000 og 17 000 personer. Blant de tre verdensdelene er det afrikanere som har størst andel overganger. 78 prosent av familieinnvandrere fra Afrika fikk norsk statsborgerskap til 2017. Det var 72 prosent familieinnvandrere fra Asia som fikk norsk statsborgerskap, og kun 18 prosent fra EU/EØS-land.

De som kom først, ventet lenger med å skifte

Vi undersøker personer som kom til Norge i perioden 1968-2007 og følger dem over tid for å se om botid og ønske om å ta norsk statsborgerskap varierer mellom årskullene.

Vi ser at innvandrere som kom til Norge i perioden 1968-1978 er mindre interessert i og bruker lengre tid før de tar norsk statsborgerskap. Kun 10 prosent av innvandrerne som flyttet til Norge før 1979 fikk norsk statsborgerskap etter ti års botid. På 1970-tallet kom flere arbeidsinnvandrere fra Pakistan. Sannsynligvis ønsket de fleste av dem å reise tilbake til hjemlandet, og derfor byttet de ikke statsborgerskap.

Figur 6. Andel innvandrere som fikk statsborgerskap, etter innvandringsår

I 2017 Med 7 års botid Med 10 års botid
1968 25.6090315 0 6.47653001
1969 27.6567363 2.97910182 10.137839
1970 28.2416836 6.27970129 11.3034623
1971 31.6913947 5.87537092 11.6122651
1972 19.0130624 4.73512337 7.87373004
1973 18.2747343 5.77814118 9.34859635
1974 22.7282801 5.54078014 9.4858156
1975 23.2543377 5.67075751 9.87092679
1976 21.733292 5.7018903 8.8730503
1977 17.5341297 6.19667235 9.0443686
1978 20.0946599 7.09949583 10.8858936
1979 26.9866425 7.92393027 15.7233416
1980 27.229178 7.8279804 17.2237343
1981 24.8654994 8.52978578 16.5606965
1982 22.4897774 9.88641527 15.5383916
1983 26.2786596 12.2378993 19.0182246
1984 25.4393894 12.3229889 18.389073
1985 26.3964039 13.119121 19.878465
1986 28.1376662 12.9559838 21.3112423
1987 42.7090238 23.9797368 36.6679292
1988 41.7350929 27.9521017 36.0361681
1989 46.4602044 33.2610715 40.8671415
1990 45.8130261 34.4557672 40.6217693
1991 43.662178 31.8647541 39.2344848
1992 45.6534873 32.1071357 41.0820971
1993 48.3159644 28.4146403 42.6018225
1994 39.929605 25.9809673 35.2300873
1995 36.5353213 24.8207313 32.5807597
1996 29.6337326 20.9513259 26.2133906
1997 28.7036058 20.154383 25.4890557
1998 29.0432269 21.1204148 25.8383984
1999 37.0635814 27.9751544 33.3947647
2000 37.8108658 26.8492276 32.1344457
2001 39.2286477 28.7484131 34.7239855
2002 44.9283647 31.8589446 41.048269
2003 44.3560418 32.6205868 41.2108404
2004 37.3906062 26.6358892 34.520273
2005 33.224028 23.9306692 31.162841
2006 24.916924 17.9855904 24.2170269
2007 20.0772745 15.1671262 20.0772745

Andelen som fikk norsk statsborgerskap steg mye for årgangene som flyttet til Norge i perioden 1987-1993 og i perioden 2001-2003. Da kom det flere flyktninger fra Iran, Vietnam, Sri Lanka, Bosnia-Hercegovina, Kosovo og Somalia.

De fleste norskfødte skifter statsborgerskap etter tre år

Hittil har vi lagt mest vekt på overganger til norsk statsborgerskap blant innvandrere som flyttet til Norge før 2008. I denne delen følger vi innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som faktisk skiftet statsborgerskap i perioden 2013-2017. Spørsmålet er da hvor mange år de har bak seg når skiftet skjer. Slår vi sammen flere kalenderår, gir tallgrunnlaget et mer pålitelig bilde av hva som gjelder for de seinere årene.

Figur 7. Overgang til norsk statsborgerskap, etter botid og fødeland i Norge/utlandet. Gjennomsnitt for overgangene 2013-2017. Antall per tusen utenlandske statsborgere

Botid Født i Norge Født i utlandet
0 17.6 1.4
1 41.8 1.8
2 78.4 5.2
3 90.4 15.4
4 80 35.8
5 80.8 54.4
6 69.6 64.4
7 49.8 92.6
8 27.8 55.4
9 20.6 33.2
10 15.8 26.4
11 12 21.4
12 16.4 17.2
13 13 13.4
14 9.2 10.4
15 10.8 9.4
16 9.4 8.2
17 11.4 7.6
18 12.2 4.8
19 6.6 5
20 5.4 4.2
21 4 3.6
22 3.6 3
23 3.2 2.8
24 3.2 2.6

Figur 7 viser at for norskfødte med innvandrerforeldre skjer de fleste overgangene når de er tre år gamle, mens for utenlandsfødte er det syv års botid som utløser flest skifter av statstilhørighet. De samme resultatene kan framstilles som kumulerte tall, og da blir kurvene som i figur 8.

Figur 8. Kumulativ fordeling av overgang til norsk statsborgerskap, etter botid og fødeland i Norge/utlandet. Gjennomsnitt for overgangene 2013-2017. Antall per tusen utenlandske statsborgere

Botid Født i Norge Født i utlandet
0 17.6 1.4
1 59.4 3.2
2 137.8 8.4
3 228.2 23.8
4 308.2 59.6
5 389.0 114.0
6 458.6 178.4
7 508.4 271.0
8 536.2 326.4
9 556.8 359.6
10 572.6 386.0
11 584.6 407.4
12 601.0 424.6
13 614.0 438.0
14 623.2 448.4
15 634.0 457.8
16 643.4 466.0
17 654.8 473.6
18 667.0 478.4
19 673.6 483.4
20 679.0 487.6
21 683.0 491.2
22 686.6 494.2
23 689.8 497.0
24 693.0 499.6

Den viktigste årsaken til at norskfødte med innvandrerforeldre skifter statsborgerskap etter kortere tid enn de utenlandsfødte er at deres foreldre kunne begynne oppsparingen av botid noen år før de fikk barn.  Når foreldrene så hadde bodd lenge nok til få norsk statsborgerskap, fikk det automatisk virkning for barna uavhengig av barnas botid.

Etter knekkpunktene ved henholdsvis tre og syv års botid øker ikke antallet som skifter statsborgerskap like mye lenger, og kurvene flater ut. Kurven til de norskfødte peker mot et sluttpunkt nær 700 overganger per 1000 utenlandske statsborgere, mens det tilsvarende tallet for de utenlandsfødte er 500.  Disse tallene gir uttrykk for hvor mange som skifter til norsk statsborgerskap i en femårsperiode, fra 2013 til 2017. Hvis vi tenker oss at mønsteret som gjaldt for disse årene fortsetter på samme måte i årene framover, vil altså 70 prosent av norskfødte med utenlandsk statsborgerskap etter hvert gå over til norsk statsborgerskap, og det samme gjelder halvparten av de utenlandsfødte.

Lovendring gav et ras av søknader

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i 2017 – det største antallet noen gang. Tendensen til å skifte statsborgerskap økte uansett hvor lenge utlendingene hadde bodd i Norge. Årsaken er etter alt å dømme at det i 2016 ble vedtatt strengere regler for å få norsk statsborgerskap. Disse årene hadde ekstra mange utenlandske statsborgere vært i Norge i syv år og kunne få norsk statsborgerskap av den grunn, men i tillegg valgte altså svært mange som hadde vært her lenge å sende en søknad før regelendringen skulle tre i kraft.

Variasjon i overgangen til norsk statsborgerskap på 40 år

Antallet overganger til norsk statsborgerskap har økt kraftig siden 1977. Det er flyktninger og familieinnvandrere fra Asia og Afrika som dominerer blant dem som fikk norsk statsborgerskap. Arbeidsinnvandrere fra EU/EØS-land er lite interessert i statsborgerskap her til lands. Det gjelder også til en viss grad for arbeidsinnvandrere som flyttet til Norge på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet. 

Brochmann, G. (2010). Country Report: Norway (EUDO Citizenship Observatory). Hentet fra https://pdfs.semanticscholar.org/64d8/358e8ac42c63a480e476f068e764d9409248.pdf

Daugstad, G. (2008). Ekteskap over landegrensene. Ekteskapsmønster og transnasjonale familieetableringar i perioden 1990-2007 (Rapporter 2008/41). Hentet fra https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_200841/rapp_200841.pdf

Henriksen, K. (2010). Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2008 (Rapporter 2010/10). Hentet fra https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201010/rapp_201010.pdf

Evans, M. D. R. (1988). Choosing to be a citizen: The Time-Path of Citizenship in Australia. International Migration Review, 22(2), 243-264. Hentet fra https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/019791838802200203?journalCode=mrxa

Pettersen, S. V. (2013). Hvem bytter til norsk statsborgerskap. Samfunnsspeilet (1). Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100636?_ts=13d3523d6b0

Woodrow-Lafield, K. A., Xu, X., Kersen, T., and Poch B. (2004). Naturalization for U.S. Immigrants: Highlights from Ten Countries. Population Research and Policy Review, 23(3), 187-218. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19122767

Kontakt