Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i fjor

Publisert:

21 600 personer fikk norsk statsborgerskap i 2017 – det høyeste antallet noen gang og en økning på hele 7 900 fra året før. 8 av 10 som fikk norsk statsborgerskap, kom fra ikke-europeiske land.

Eritreiske statsborgere utgjorde med 3 000 tildelinger den største gruppen som fikk norsk statsborgerskap i 2017, viser nye tall fra statistikken overgang til norsk statsborgerskap. Deretter fulgte somaliere med 1 700, thailendere med 1 650 og filippinere med 1 400.

Figur 1. De ti største gruppene med overgang til norsk statsborgerskap. 2017

2017
Pakistan 592
Iran 626
India 636
Etiopia 709
Irak 1175
Afghanistan 1264
Filippinene 1389
Thailand 1666
Somalia 1746
Eritrea 2971

- Økningen på vel 7 900 i 2017 er den største vi så langt har sett fra et år til det neste. Prosentvis var økningen i 2005 på tilsvarende nivå, men det absolutte tallet, 4 500, var lavere, sier rådgiver Ghazala Naz i SSB.

Oppgangen fra 2016 til 2017 skyldes særlig at flere statsborgere fra land utenfor Europa fikk norsk statsborgerskap. I 2016 ble 11 300 personer med denne bakgrunnen norske statsborgere, mens tilsvarende tall i 2017 var 18 200.

Flest med opp til åtte års botid

Vel tre firedeler av dem som fikk norsk statsborgerskap i 2017 hadde bodd i Norge i åtte år eller mindre.

– Dette kan sies å være personer som har søkt om norsk statsborgerskap ikke lenge etter at nødvendig botid er oppnådd. Resten av tildelingene har gått til dem med så lang tid i Norge at de etter alt å dømme kunne fått norsk statsborgerskap tidligere hvis de hadde villet, sier Naz.

Omtrent den samme fordelingen mellom «kort» og «lang» botid var det også i 2016.

– Den sterke veksten i 2017 skyldes først og fremst at det ble flere som hadde bodd lenge nok til å søke om norsk statsborgerskap. I tillegg valgte noen flere å søke nå selv om de kunne ha gjort det før, forteller Naz.

Praktisk talt ingen eritreere hadde i 2017 ventet lengre enn de måtte, mens 38 prosent av thailenderne hadde vært her ni år eller mer og kunne altså ha søkt tidligere.

Figur 2. Overgang til norsk statsborgerskap etter botid. 2016-2017

2016 2017
Botid 9 år og over 2735 4855
Botid 0-8 år 10964 16789

Flere kvinner enn menn

I perioden 1986 til 1996 var det flest menn som fikk innvilget norsk statsborgerskap, mens det i 1997 og 1998 var omtrent like mange kvinner som menn. Fra 1999 av har flere kvinner enn menn fått norsk statsborgerskap. I 2017 var 56 prosent kvinner.

–Fordelingen på kjønn varierer mye mellom statsborgerskapene. Kvinneandelen var spesielt stor blant tidligere statsborgere fra Thailand og Ukraina, med henholdsvis 86 og 79 prosent kvinner, påpeker Naz.

Eksempler på tidligere statsborgerskap med flere menn enn kvinner er Sudan og Syria med mannsandeler på 65 og 63 prosent.

Figur 3. Overgang til norsk statsborgerskap etter kjønn. 1986-2017

Menn Kvinner
1986 1323 1163
1987 1237 1135
1988 1772 1592
1989 2423 2199
1990 2510 2247
1991 2691 2364
1992 2731 2401
1993 2954 2584
1994 5087 3691
1995 6740 5038
1996 6598 5639
1997 6015 6022
1998 4628 4616
1999 3939 4049
2000 4579 4938
2001 4953 5885
2002 4045 4996
2003 3441 4426
2004 3697 4457
2005 6089 6566
2006 5691 6264
2007 6737 8140
2008 4690 5622
2009 5143 6299
2010 5691 6212
2011 6667 7619
2012 5787 6597
2013 6116 7107
2014 6916 8420
2015 5779 6653
2016 6276 7436
2017 9465 12183

Tre av ti er barn

I likhet med året før var 30 prosent av dem som fikk norsk statsborgerskap i 2017 under 18 år. Blant de tidligere nevnte landene med flest overganger til norsk statsborgerskap var det størst andel personer under 18 år fra Somalia med 44 prosent og minst andel blant de fra Thailand med 15 prosent.

Figur 4. Overgang til norsk statsborgerskap etter alder. 1986-2017

18 år eller eldre 0-17 år
1986 1297 1189
1987 1278 1094
1988 1866 1498
1989 2505 2117
1990 2559 2198
1991 2807 2248
1992 2932 2200
1993 3270 2268
1994 5285 3493
1995 7091 4687
1996 7256 4981
1997 7299 4738
1998 5464 3780
1999 4475 3513
2000 5775 3742
2001 6984 3854
2002 5967 3074
2003 5204 2663
2004 5226 2928
2005 7847 4808
2006 7190 4765
2007 9774 5103
2008 7072 3240
2009 7710 3732
2010 7672 4231
2011 9510 4776
2012 7637 4747
2013 8387 4836
2014 10579 4757
2015 8975 3457
2016 9639 4073
2017 15337 6311

 

 

Faktaside

Kontakt