Mindre innvandring gir større flyttetap for mange kommuner

Publisert:

Endret:

Høy innvandring har i noen år kompensert for innenlands flytteunderskudd i mange utkantkommuner. Nå som innvandringen minker får de innenlandske flyttingene igjen stadig større betydning for sentraliseringen.

Nettoinnvandringen til Norge fortsetter å minke. I 2017 var det 21 300 flere som flyttet til Norge enn det var som flyttet fra Norge. I 2018 var nettoinnvandringen sunket til 18 100. Det er det laveste siden 2004 – det året EU ble utvidet med åtte land i Øst-Europa.

Figur 1. Innvandring, utvandring og nettoinnvandring 1980-2018

Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
1980 18776 14705 4071
1981 19698 14522 5176
1982 20468 14728 5740
1983 20063 15778 4285
1984 19688 15927 3761
1985 21858 15629 6229
1986 24196 16745 7451
1987 31149 17380 13769
1988 29964 19821 10143
1989 25847 27300 -1453
1990 25494 23784 1710
1991 26283 18238 8045
1992 26743 16801 9942
1993 31711 18903 12808
1994 26911 19475 7436
1995 25678 19312 6366
1996 26407 20590 5817
1997 31957 21257 10700
1998 36704 22881 13823
1999 41841 22842 18999
2000 36542 26854 9688
2001 34264 26309 7955
2002 40122 22948 17174
2003 35957 24672 11285
2004 36482 23271 13211
2005 40148 21709 18439
2006 45776 22053 23723
2007 61774 22122 39652
2008 66961 23615 43346
2009 65186 26549 38637
2010 73852 31506 42346
2011 79498 32466 47032
2012 78570 31227 47343
2013 75789 35716 40073
2014 70030 31879 38151
2015 67276 37474 29802
2016 66800 40724 26076
2017 58192 36843 21349
2018 52485 34382 18103

Av de 52 500 som innvandret til Norge i 2018 var 8 100 norske statsborgere og 44 400 utenlandske. Tilsvarende tall for de vel 34 000 som utvandret var 9 900 norske statsborgere og 24 500 utenlandske.

Nedgangen i nettoinnvandring fra 2017 til 2018 var 3 200. Afrikanske og asiatiske statsborgere samlet hadde en nedgang på 5 200, og østeuropeere en nedgang på 400. Vest-europeiske statsborgere økte derimot med 2 400 fra året før.

Likevel er det fremdeles asiatiske statsborgere som står for mer enn halvparten av nettoinnvandringen (9 600), fulgt av østeuropeere (3 500), afrikanere (2 800) og vesteuropeere, nordmenn ikke inkludert (2 400).

Syriske statsborgere var fremdeles gruppen med høyest nettoinnvandring i 2018 (3 700), til tross for stor nedgang siden 2016.¹ På andre plass kommer, kanskje litt overraskende, indere (1 300), og deretter eritreere (vel 1 000).

Polakker, litauere og svensker er tre grupper som har blitt fulgt med en viss interesse, siden de har vært de største gruppene av innvandrere bosatt i Norge i flere år. I fjor var det imidlertid kun 28 flere polakker som innvandret enn utvandret, mens nettoinnvandringen for litauere var 179. Og for fjerde år på rad dro det flere svensker enn det kom (-58). Også for polakkene og litauerne er dette en fortsettelse av den nedadgående trenden fra årene før.

Litt lavere innenlands mobilitet

I 2018 var det 99 000 flyttinger mellom landsdeler, 145 000 mellom fylker, 244 000 mellom kommuner og 446 000 innenfor kommuner. De innenlandske flyttingene avtok noe fra 2017 til 2018. I 2018 flyttet 4,6 prosent av landets innbyggere fra en kommune til en annen. Det er om lag på nivå med årene etter 2010, da mobiliteten steg litt fra årene før.

11 av landets 18 fylker hadde negativ innenlands flyttebalanse i forhold til resten av landet. Oslo hadde størst underskudd (-1 360), fulgt av Nordland (-1 220) og Hordaland (-1 075). Sju av disse fylkene hadde imidlertid nettoinnvandring som var høyere enn det innenlandske flyttetapet, og gikk derfor samlet sett i pluss. Størst nettoinnvandring hadde Oslo med 3 600. Fire fylker hadde totalt mer utflytting enn innflytting: Rogaland (-376), Hordaland (-120), Sogn og Fjordane (-428) og Finnmark (-367).

Fortsatt sentralisering

For hvert år som går bor en stadig større andel av befolkningen i de mer sentrale delene av landet. Det som likevel kan variere over tid, er styrken i sentraliseringen. Retningen er den samme hele tiden, men tempoet varierer.

Ikke bare flyttinger, men også fødselsoverskuddet endrer bosettingsmønsteret. Etter hvert har fødslene fått større betydning for sentraliseringen enn flyttingene; mange av dem som føder barn bor i de mest sentrale delene av landet, siden det er de unge som flytter og de eldre som blir igjen i distriktene.

SSB introduserte en ny sentralitetsindeks som ble tatt i bruk i 2018. Her er alle landets kommuner gitt sentralitet ut fra tilgang til arbeidsplasser og servicefunksjoner for kommunens innbyggere. Kartet (figur 2) viser sentralitetsklasse for landets kommuner.

Figur 2

Figur 2. Kommunenes sentralitet, med antall kommuner  og middelfolkemengde i hver klasse i 2018

Sammenhengen mellom sentralitet og flytting er sterk, det er jo også langt på vei fortidens flyttinger som har skapt dagens mønster i sentralitet. Figuren under (figur 3) viser nettoeffekten av alle flyttinger til og fra kommunene i løpet av 2018 etter kommunenes sentralitetsklasse.

Figur 3. Nettoflyttinger per 1000 innbyggere etter sentralitetsklasser 2018

Nettoinnvandring per 1000 innbyggere Innenlands nettoinnflytting per 1000 innbyggere Samlet nettoinnflytting per 1000 innbyggere
Sentralitet 1 4.70956304 1.19616781 5.90573085
Sentralitet 2 3.01200725 3.22191902 6.23392627
Sentralitet 3 2.70175691 1.94967601 4.65143292
Sentralitet 4 2.930131 -3.75873362 -0.82860262
Sentralitet 5 4.04193892 -6.50140013 -2.45946122
Sentralitet 6 4.72404387 -10.2779873 -5.55394347

Innvandringsoverskuddet i de minst sentrale kommunene er ikke stort i antall, men sett i forhold til folketallet har det stor betydning – faktisk like stor betydning som innvandringsoverskuddet har i de aller mest sentrale kommunene. Innvandringen har forholdsvis mindre betydning i de nest-mest sentrale kommunene.

For flyttingen innenfor landet er mønsteret et annet. Her er det de nest-mest sentrale kommunene som har størst flytteoverskudd, og de tredje-mest sentrale kommunene har også større flytteoverskudd enn de mest sentrale. Og – ikke uventet – er det mer utflytting enn innflytting i den nedre halvdelen av sentralitetsskalaen, med aller størst flytteunderskudd i de minst sentrale kommunene

At de minst sentrale kommunene samlet mistet 1 prosent av sine innbyggere på grunn av innenlandsk flytteunderskudd i 2018 er i seg selv ingen stor sak. Men når dette fortsetter år etter år blir konsekvensene svært store mange steder.

Figur 4

Figur 4. Nettoinnvandring og -innflytting, kommunene 2018

Nedgang i innvandring har konsekvenser for kommunene

Mange kommuner har i en periode blitt «reddet» av innvandring, og har samlet sett hatt mer innflytting enn utflytting til tross for innenlands flyttetap. I 2012 var det 95 kommuner som hadde samlet flyttetap (inkludert inn- og utvandringer). I 2015 var det 135 kommuner, i 2017 193, og nå altså 226 kommuner i 2018. Dette sammenfaller godt med nedgangen i innvandring som vises i figur 1.

 

¹ Avsnitt rettet 26. april 2019, kl 13.30.

Faktaside

Kontakt