Laveste nettoinnvandring på ti år

Publisert:

Nettoinnvandringen til Norge var 3 700 lavere i 2016 enn året før, primært på grunn av høy utvandring, ifølge nye tall fra statistikken Flyttinger. Flere kom fra Asia, særlig Syria, mens færre kom fra Europa.

66 800 innvandret til Norge i 2016, 500 færre enn året før, mens litt over 40 700 personer utvandret, 3 300 flere enn i 2015. Det ga en nettoinnvandring på 26 100, og en må helt tilbake til år 2006 for å finne et lavere tall. Siden toppåret 2012 har nettoinnvandringen falt med 21 300.

Trenden med mindre innvandring fortsetter. I gjennomsnitt har 2 500 færre innvandret til Norge hvert år siden rekordåret 2011 da 79 500 innvandret. Siden målingene startet i 1951 har utvandringen fra Norge aldri vært høyere enn i 2016. Utvandringen har vært omfattende siden 2010, med minst 31 000 årlige utvandringer.

Figur 1

Figur 1. Alle statsborgerskap, flyttinger til/fra Norge. Klikk for større versjon.

Figur 2

Figur 2. Utenlandske statsborgere, flyttinger til/fra Norge. Klikk for større version.

Figur 3

Figur 3. Nettoinnvandring av utenlandske statsborgere. 2003-2016. Klikk for større versjon.

Kraftig økning fra Asia, kraftig nedgang fra Europa

Nettoinnvandringen av asiatiske statsborgere økte med 8 700 mens antallet europeiske statsborgere (ekskludert norske) ble redusert med 10 600. Det bidro til at asiatiske statsborgeres andel av nettoinnvandringen steg til 64 prosent, 45 prosentpoeng mer enn året før, samtidig som europeernes andel sank med 32 prosentpoeng, ned til 14 prosent.

Nettoinnvandringen av asiatiske statsborgere nær fordoblet seg fra 9 000 i 2015 til 17 700 i 2016. Veksten skyldes i hovedsak økt innvandring fra krigsrammede Syria. Mens det i 2015 var 4 000 flere fra Syria som kom enn som dro, økte dette til 11 200 i 2016. Det gjør at syrerne stod for 43 prosent av all nettoinnvandringen til Norge, og hele 63 prosent av nettoinnvandringen fra Asia. Statsborgere fra Libanon, Afghanistan, Thailand og India bidro også sterkt til høy nettoinnvandring fra Asia.

Nettoinnvandring av europeiske statsborgere var 4 000 i 2016, mot 14 600 året før. Dette kraftige fallet er et resultat av 7 100 færre innvandringer og 3 500 flere utvandringer. Nedgangen i nettoinnvandringen har vært stor for rumenske, litauiske og svenske statsborgere, men aller kraftigst har den vært for polske statsborgere. 

Færre fra Polen, Litauen og Sverige

I løpet av de siste fire årene har den årlige nettoinnvandringen av svenske, litauiske og polske statsborgere, som ofte innvandrer på grunn av arbeid, falt med 16 100. I 2016 hadde denne gruppen totalt noe i underkant av 500 nettoinnvandringer og stod med det for bare 2 prosent av nettoinnvandringen til Norge. Dette er betydelig lavere enn toppåret 2011, da andelen var 44 prosent. Dette henger sammen med endringene i konjunktursituasjonene innenlands og utenlands, hvor behovet for utenlandsk arbeidskraft er redusert (les ØA nr. 1, konjukturtendensene, 2017).

Polske statsborgere, som er den største innvandrergruppen i Norge, har fortsatt en positiv nettoinnvandring til Norge, selv om antallet har falt mye siden 2011. Mens nettoinnvandringen av polske statsborgere den gang talte 10 600, var den bare 1 200 i 2016. Fallet på 3 600 fra 2015 til 2016 er det største siden nedgangen begynte i 2012.

Nettoinnvandringen av svenske statsborgere har også falt siden 2011, og i 2015 endret dette seg til nettoutvandring, da det reiste rundt 20 flere enn det kom til. I 2016 steg nettoutvandringen til i underkant av 800. Årsaken var at 1 100 færre svenske statsborgere innvandret, samtidig som nesten 400 færre utvandret.

Sammenliknet med i årene 2007–2014, hvor litauiske statsborgere har hatt en gjennomsnittlig årlig nettoinnvandring på 4 200, er tallet for 2016 marginalt positivt, kun 100 flere kom til Norge enn antallet som reiste fra. Dette var henholdsvis 1 300 og 3 000 færre enn i 2015 og i 2014. 

Faktaside

Kontakt