Samfunnsspeilet, 3/2015

Befolkningsutvikling i Oslo – rutenettkart 2000 og 2015

Innvandrere på Oslo-kartet

Publisert:

Oslo har mange innvandrere, og andelen med innvandrerbakgrunn er høyere i noen bydeler enn i andre. Utviklingen over tid kan illustreres ved hjelp av rutenettkart, der alle rutene er like store og uendret over tid. Kartet viser at det er store variasjoner i andelen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn også innenfor den enkelte bydel.

Åpne og les artikkelen i PDF (818 KB)

På 15 år, fra 2000 til 2015 har antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økt i Oslo med 112 000 personer, en økning fra 19 til 32 prosent av befolkningen. Bosatte med bakgrunn fra Polen er gruppen som har økt aller mest, fulgt av bosatte fra Somalia, Sverige, Irak og Pakistan.

Stovner er i dag bydelen med høyest andel med innvandrerbakgrunn, med 53 prosent, mens Nordstrand har lavest andel med 16 prosent. Innenfor den enkelte bydel og delbydel er det imidlertid betydelige forskjeller i innvandrertettheten. Dette kan illustreres ved hjelp av rutenettkart.

I år 2000 hadde nesten halvparten av rutene i kartet over Oslo (se figur 1) under 10 prosent innbyggere med innvandrerbakgrunn. I 2015 (se figur 2) hadde kun 14 prosent av rutene mindre enn 10 prosent med innvandrerbakgrunn. Samtidig var andelen av rutene hvor over halvparten av innbyggerne hadde innvandrerbakgrunn økt fra 3 til 16 prosent.

Figur 1

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelene i Oslo per 1.1.2000, som andel av bosatte. I ruter på 250x250 meter. Dagens bydelsgrenser

Figur 2

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelene i Oslo per 1.1.2015, som andel av bosatte. I ruter på 250x250 meter

Figur 1 og 2 samlet

Oslo

For femten år siden, var det tre områder som pekte seg ut med høy andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Det var i deler av bydelene Bjerke, Alna, Grorud og Stovner, i de mest sentrumsnære delene av Grünerløkka og Gamle Oslo og i Søndre Nordstrand. Det var likevel store områder også i disse bydelene med få innvandrere. I bydelen Stovner var det i nesten halvparten av rutene mindre enn 10 prosent med innvandrerbakgrunn, mens det i åtte av 116 bebodde ruter var mer enn 50 prosent med innvandrerbakgrunn

I Stovner er det nå kun to ruter igjen med mindre enn 10 prosent innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, mens halvparten av rutene nå har mer enn 50 prosent innbyggere med innvandrerbakgrunn.

Også i Nordstrand – bydelen med lavest andel med innvandrerbakgrunn – har endringene vært betydelige. I 2000 hadde nesten 70 prosent av rutene en befolkning hvor mindre enn 10 prosent hadde innvandrerbakgrunn. I 2015 var andelen falt til 20 prosent av rutene.

Kontakt