Samfunnsspeilet: 3/2015

Samfunnsspeilets høstnummer handler mye om eldre. Les om hvor mye folk over 80 år trener og om utviklingen i pleie- og omsorgstjenesten her hjemme og i våre naboland.

Dessuten presenterer vi et kart som viser Oslos befolkning med innvandrerbakgrunn.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (2.5 MB)

Artikler

 • Over 80 og fortsatt fysisk aktiv

  57 prosent av menn i aldersgruppen 80-89 år trener tre ganger eller mer hver uke. 37 prosent av kvinner på samme alder trener like ofte. Det er liten forskjell mellom personer tidlig i 80-årene og dem som er nærmere 90.

 • Stadig mer hjelp til dem under 67 år

  Pleie- og omsorgstjenesten har endret seg svært de siste 20 årene. Flere bor nå i omsorgsboliger og færre i institusjon. Hjemmetjenester har økt sterkere enn institusjonsplasser og boliger. Veksten i bruken av tjenester er sterkest for dem under 67 år.

 • Institusjon eller omsorgsbolig?

  Mens Sverige og Danmark avviklet sine institusjoner i eldreomsorgen fra omkring 1990, har Norge beholdt sykehjemmene. Rundt 32 000 av den norske eldrebefolkningen (67 år+) bor i dag på sykehjem, bare 8 000 i omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

 • 20-års jubilant med suksess

  Innføring av organisasjonsnummer og etablering av Enhets­registeret i 1995 gjorde innsamlingen av informasjon om næringslivet enklere. Ordningen vakte internasjonal oppmerksomhet og har dannet mal for tilsvarende arbeid utenlands.

 • Innvandrere på Oslo-kartet

  Det er store variasjoner i andelen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn også innenfor Oslos enkelte bydeler.

  Utviklingen over tid kan illustreres ved hjelp av et rutenettkart, der alle rutene er like store og uendret over tid.

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.