Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo i 2000 og 2015, i ruter på 250x250 meter. Antall og prosent av rutene i kartene

Tilbake til artikkelen

Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo i 2000 og 2015, i ruter på 250x250 meter. Antall og prosent av rutene i kartene1
  Antall ruter Prosent av ruter
  2000 2015 2000 2015
1Ruter med færre enn 10 innbyggere er ikke tatt med.
Ingen 90 32 4,6 1,6
1-9 prosent 816 246 41,3 12,1
10-24 prosent 736 879 37,2 43,1
25-49 prosent 272 551 13,8 27,0
50 prosent og over 64 332 3,2 16,3
SUM 1 978 2 040 100 100

Kontakt