Regresjonsanalyse av tilbøyelighet til å gjøre gratisarbeid for en sekulær forening . Modell for alle innvandrere, og separate modeller for muslimer og kristne. 2016. Oddsrater, logistisk regresjon

Tilbake til artikkelen

Regresjonsanalyse av tilbøyelighet til å gjøre gratisarbeid for en sekulær forening . Modell for alle innvandrere, og separate modeller for muslimer og kristne. 2016. Oddsrater, logistisk regresjon1
  Alle Muslimer Kristne
1I tillegg til de tre religionsvariablene, inngår følgende variabler i analysen: Trosretning, kjønn, alder, botid, innvandringsgrunn, utdanningsnivå, norskferdigheter og landbakgrunn (se boks om multivariat analyse). I de separate analysene for muslimer og kristne er trosretning tatt ut, pluss landbakgrunn for de landene der det er få eller ingen muslimer/kristne. *Signifikant på 5 prosent nivå, **signifikant på 1 prosent nivå
Religiøs aktivitet      
Lav (ref.) . . .
Middels 1,45* 1,40 3,52**
Høy 1,96** 1,79* 4,12**
Religion hvor viktig      
Lite viktig (ref.) . . .
Middels viktig 1,18 1,09 2,02
Viktig 0,99 1,02 1,42
Svært viktig 0,94 0,76 2,03
Frivillig religiøs forening 1,64 2,53** 0,89
       
Andel som gjør gratisarbeid 13 15 9
Antall som svarte 4 277 2 157 951

Kontakt