Tabell

Regresjonsanalyse av tilbøyelighet til å gjøre gratisarbeid for en sekulær forening . Modell for alle innvandrere, og separate modeller for muslimer og kristne. 2016. Oddsrater, logistisk regresjon1
 AlleMuslimerKristne
1I tillegg til de tre religionsvariablene, inngår følgende variabler i analysen: Trosretning, kjønn, alder, botid, innvandringsgrunn, utdanningsnivå, norskferdigheter og landbakgrunn (se boks om multivariat analyse). I de separate analysene for muslimer og kristne er trosretning tatt ut, pluss landbakgrunn for de landene der det er få eller ingen muslimer/kristne. *Signifikant på 5 prosent nivå, **signifikant på 1 prosent nivå
Religiøs aktivitet   
Lav (ref.)...
Middels1,45*1,403,52**
Høy1,96**1,79*4,12**
Religion hvor viktig   
Lite viktig (ref.)...
Middels viktig1,181,092,02
Viktig0,991,021,42
Svært viktig0,940,762,03
Frivillig religiøs forening1,642,53**0,89
    
Andel som gjør gratisarbeid13159
Antall som svarte4 2772 157951