Lineære regresjonsanalyser av tillit til andre og institusjonell tillit blant innvandrere. Skala 0-10. Ustandardiserte regresjonskoeffisienter. 2016

Tilbake til artikkelen

Lineære regresjonsanalyser av tillit til andre og institusjonell tillit blant innvandrere. Skala 0-10. Ustandardiserte regresjonskoeffisienter. 20161
  Tillit til andre Institusjonell tillit
  Alle Muslimer Kristne Alle Muslimer Kristne
1I tillegg til de tre religionsvariablene, inngår følgende variabler i analysen: Trosretning, kjønn, alder, botid, innvandringsgrunn, utdanningsnivå, norskferdigheter og landbakgrunn (se boks om multivariat analyse). I de separate analysene for muslimer og kristne er trosretning tatt ut, pluss landbakgrunn for de landene der det er få eller ingen muslimer/kristne. *Signifikant på 5 prosent nivå, **signifikant på 1 prosent nivå
Religiøs aktivitet            
Lav (ref.) . . . . . .
Middels 0,28* 0,05 0,74* -0,31* -0,19 -0,70*
Høy 0,48** 0,16 0,93* -0,36* -0,40* -0,46
Religion hvor viktig            
Lite viktig (ref.) . . . . . .
Middels viktig 0,04 -0,14 0,34 0,25 0,16 0,48
Viktig 0,03 -0,03 0,05 0,63** 0,18 1,34**
Svært viktig 0,11 -0,13 -0,26 0,66** 0,32 1,00*
Frivillig religiøs forening 0,54 -0,19 1,75* 0,14 0,10 -0,16
             
R2 0,11 0,05 0,19 0,10 0,09 0,19
Antall som svarte 4 206 2 198 938 3 690 1 918 708

Kontakt