Tabell

Lineære regresjonsanalyser av tillit til andre og institusjonell tillit blant innvandrere. Skala 0-10. Ustandardiserte regresjonskoeffisienter. 20161
 Tillit til andreInstitusjonell tillit
 AlleMuslimerKristneAlleMuslimerKristne
1I tillegg til de tre religionsvariablene, inngår følgende variabler i analysen: Trosretning, kjønn, alder, botid, innvandringsgrunn, utdanningsnivå, norskferdigheter og landbakgrunn (se boks om multivariat analyse). I de separate analysene for muslimer og kristne er trosretning tatt ut, pluss landbakgrunn for de landene der det er få eller ingen muslimer/kristne. *Signifikant på 5 prosent nivå, **signifikant på 1 prosent nivå
Religiøs aktivitet      
Lav (ref.)......
Middels0,28*0,050,74*-0,31*-0,19-0,70*
Høy0,48**0,160,93*-0,36*-0,40*-0,46
Religion hvor viktig      
Lite viktig (ref.)......
Middels viktig0,04-0,140,340,250,160,48
Viktig0,03-0,030,050,63**0,181,34**
Svært viktig0,11-0,13-0,260,66**0,321,00*
Frivillig religiøs forening0,54-0,191,75*0,140,10-0,16
       
R20,110,050,190,100,090,19
Antall som svarte4 2062 1989383 6901 918708