163210_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
163210
Godt halvårsresultat for bankene
statistikk
2014-09-17T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap2. kvartal 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godt halvårsresultat for bankene

Bankenes akkumulerte resultat før skatt i første halvår i år endte på 25,4 milliarder kroner. Det er en økning på 5,3 milliarder kroner sammenliknet med første halvår i fjor.

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
2. kvartal 20142. kvartal 2013
Banker
Netto renteinntekter28 32826 725
Tap på utlån2 7272 752
Resultat før skatt25 42720 095
Kredittforetak
Netto renteinntekter9 8878 815
Tap på utlån7999
Resultat før skatt-600-142

Bankenes kvartalsresultat før skatt var på 12,5 milliarder kroner i 2. kvartal i 2014. Det er 1 milliard kroner mer enn i tilsvarende kvartal i fjor. Stabil rentenetto og økte andre driftsinntekter veide opp for nedgang i nettogevinst på verdipapirer og valuta. Resultatet i 2. kvartal i år utgjorde 0,29 prosent av bankenes forvaltningskapital, som er om lag samme nivå som i kvartalet før. Til sammenlikning var resultatet før skatt i 2. kvartal i fjor 11,5 milliarder kroner og utgjorde også den gang 0,29 prosent av bankenes forvaltningskapital.

Økning i rentenettoen

Rentenettoen, differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, var 14,5 milliarder kroner i 2. kvartal 2014. Dette er 785 millioner kroner mer enn i samme kvartal i fjor og skyldes i hovedsak høyere renteinntekter. Målt som andel av forvaltningskapitalen lå rentenettoen i 2. kvartal i 2014 på 0,34 prosent, opp fra 0,32 prosent i kvartalet før.

Positiv nettogevinst på valuta og verdipapirer

Bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta var 1,6 milliarder kroner i 2. kvartal 2014. Dette er 198 millioner kroner mindre enn i tilsvarende kvartal i fjor og 1,6 milliarder mindre enn i 1. kvartal i år.

Nettogevinster og -tap påvirkes av store svingninger i virkelig verdi på fordrings- og gjeldsposter, samt av svingninger i valutakurs og verdien på finansielle derivater.

Mindre tap på utlån

Bankenes tap på utlån utgjorde 1,3 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Tapene på utlån lå dermed 531 millioner kroner lavere enn i 2. kvartal i fjor. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde utlånstapene bare 0,03 prosent i 2. kvartal i år.

Bedret kvartalsresultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før skatt økte fra -429 millioner kroner i 1. kvartal i år til -171 millioner kroner i 2. kvartal. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde det negative kvartalsresultatet 0,01 prosent.

Rentenettoen utgjorde 4,8 milliarder kroner i 2. kvartal i år, ned fra 5,1 milliarder i 1. kvartal. Rentenettoen som andel av forvaltningskapitalen har falt fra 0,33 prosent i 2. kvartal i fjor til 0,27 prosent ett år senere. Kredittforetakenes tap på utlån er fortsatt meget små og beløp seg til 53 millioner kroner ved utgangen av 2. kvartal i år.

Et stort bidrag til kredittforetakenes negative resultat var nettotap på verdipapirer og valuta, som beløp seg til 2,5 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer var på 5,1 milliarder kroner, mens tap på valuta kom opp i 554 millioner kroner. Disse tapene ble motvirket av gevinst på andre finansielle instrumenter på 3,1 milliarder kroner i samme periode. Sammenliknet med 2. kvartal i fjor lå nettotapet på verdipapirer og valuta 836 millioner kroner høyere i samme kvartal i år. Nettotapene som andel av forvaltningskapitalen gikk fra 0,10 prosent til 0,14 prosent fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal i år.

Nok et godt kvartalsresultat for finansieringsselskapene

Finansieringsselskapenes kvartalsresultat før skatt økte fra 0,9 milliarder i 1. kvartal til 1,4 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Som andel av forvaltningskapitalen tilsvarer dette en økning fra 0,65 prosent til 1,00 prosent.

Finansieringsselskapenes rentenetto har vært stabil og lå på knappe 1,8 milliarder kroner i 2. kvartal. Utlånstapene til finansieringsselskapene falt fra 183 millioner kroner i 1. kvartal til 167 millioner i 2. kvartal i år. Målt som andel av forvaltningskapitalen var utlånstapene 0,12 prosent i 2. kvartal i år.