121571_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
121571
Godt kvartalsresultat for bankene
statistikk
2013-11-15T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, regnskap3. kvartal 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godt kvartalsresultat for bankene

Bankenes kvartalsresultat før skatt var på 10,7 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Det er 1,3 milliarder kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Positiv rentenetto, økte provisjonsinntekter og lavere tap på utlån veide opp for lavere nettogevinst på verdipapirer og valuta.

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
3. kvartal 20133. kvartal 2012
Banker
Netto renteinntekter40 80040 224
Tap på utlån3 6383 406
Resultat før skatt30 79129 538
Kredittforetak
Netto renteinntekter14 5409 172
Tap på utlån14772
Resultat før skatt1 419-15 454

Ved utgangen av 3. kvartal i år var bankenes akkumulerte resultat før skatt på 30,8 milliarder kroner. Til sammenligning var det akkumulerte resultatet ved utgangen av 3. kvartal i fjor på 29,5 milliarder kroner. Sammenliknet med forrige kvartal var resultatet 792 millioner kroner lavere.

Kvartalsresultatet før skatt for 3. kvartal utgjorde 0,26 prosent av bankenes forvaltningskapital. Det er en nedgang fra 0,29 prosent i forrige kvartal, men en økning fra 0,23 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Økt rentenetto

Differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, rentenettoen, var på 14,1 milliarder kroner i 3. kvartal. Dette er den høyeste rentenettoen de siste fem kvartalene, og tilsvarer en økning på 578 millioner kroner sammenliknet med samme periode i fjor. Rentenettoen målt som andel av forvaltningskapitalen var 0,35 prosent i 3. kvartal i år, en økning fra 0,33 prosent i 3. kvartal i fjor.

Renteinntektene i 3. kvartal beløp seg til knappe 32,1 milliarder kroner, mens rentekostnadene var i underkant av 18 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang på henholdsvis 1,2 og 1,8 milliarder kroner fra 3. kvartal i fjor.

Lavere gevinst på verdipapirer og valuta

Bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta var 1,2 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Dette er 583 millioner kroner lavere enn forrige kvartal og 1,3 milliarder kroner lavere enn tilsvarende kvartal i fjor.

I 3. kvartal i år utgjorde bankenes nettogevinst på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 785 millioner kroner. Videre utgjorde nettogevinsten på valuta 666 millioner kroner, mens nettogevinsten på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer var på 112 millioner kroner.

Den kraftige nedgangen i bankenes nettogevinst på verdipapirer og valuta fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal i år skyldes hovedsakelig en større nedgang i nettogevinst på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, på 2,5 milliarder kroner. Denne nedgangen ble delvis oppveid av økte nettogevinster på aksjer og valuta, på henholdsvis 600 og 514 millioner kroner i samme periode.

Nettogevinster og -tap påvirkes av store svingninger i virkelig verdi på fordrings- og gjeldsposter, samt svingninger i valutakurs og verdien på finansielle derivater.

Lave tap på utlån

Bankenes tap på utlån utgjorde 886 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette er det laveste nivået på utlånstap målt i løpet av ett kvartal siden 3. kvartal 2010. Til sammenligning utgjorde tapene 1,2 milliarder kroner i samme kvartal i fjor og nær 1,9 milliarder kroner i 2. kvartal i år. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde utlånstapene 0,02 prosent i 3. kvartal i år

Positivt kvartalsresultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes kvartalsresultat før skatt var på nær 1,6 milliarder kroner i 3. kvartal i år, en økning på 474 millioner kroner fra forrige kvartal. Målt som andel av forvaltningskapitalen utgjorde kvartalsresultatet 0,09 prosent.

Rentenettoen til kredittforetakene har økt jevnt de siste kvartalene og var på 5,7 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Dette er en økning fra 4,7 milliarder kroner i forrige kvartal og fra 3,3 milliarder kroner i 3. kvartal i fjor. Rentenettoen utgjorde 0,33 prosent av forvaltningskapitalen i 3. kvartal i år, en økning fra 0,19 prosent i samme kvartal i fjor.

Kredittforetakenes tap på utlån er fortsatt lave. I 3. kvartal i år var tapene på 48 millioner kroner, ned fra 55 millioner kroner i forrige kvartal.

I 3. kvartal i år hadde kredittforetakene et nettotap på verdipapirer og valuta på 1,7 milliarder kroner. Dette skyldes et større tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer på 3,5 milliarder kroner, som delvis ble oppveid av en gevinst på andre finansielle instrumenter på 2,1 milliarder kroner. Tapet på verdipapirer og valuta var noe større enn i forrige kvartal, men er kraftig forbedret fra 3. kvartal i fjor da tapet var på 7,5 milliarder kroner.

Bra kvartalsresultat for finansieringsselskapene

Kvartalsresultatet før skatt for finansieringsselskapene var 943 millioner kroner i 3. kvartal, opp fra 885 millioner kroner i forrige kvartal. Målt som andel av forvaltningskapitalen var finansieringsselskapenes resultat på 0,73 prosent.

Rentenettoen til finansieringsselskapene var på 1,7 milliarder kroner i 3. kvartal i år, en økning på 43 millioner kroner fra forrige kvartal, og opp 111 millioner kroner fra 3. kvartal i fjor. Rentenettoen har ligget stabilt mellom 1,5 og 1,7 milliarder kroner de siste fem kvartalene. Utlånstapene til finansieringsselskapene var 129 millioner kroner i 3. kvartal. Dette er 18 millioner lavere enn i forrige kvartal, men 36 millioner kroner høyere enn 3. kvartal 2012. Utlånstapene utgjorde 0,1 prosent av forvaltningskapitalen ved utgangen av 3. kvartal i år.