213894_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrk/kvartal
213894
Lavere resultat før skatt for bankene
statistikk
2015-11-18T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrk, Finansforetak, regnskap, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, perioderesultat, resultatregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true
Regnskap for finansforetak 3. kvartal 2015.

Finansforetak, regnskap3. kvartal 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Lavere resultat før skatt for bankene

Bankenes akkumulerte resultat før skatt var på 35,1 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette er noe lavere enn resultatet før skatt ved utgangen av samme kvartal i fjor, som var på 37,6 milliarder kroner.

Utvalgte resultatposter. Millioner kroner (akkumulert)
3. kvartal 20153. kvartal 2014
Banker
Netto renteinntekter47 98043 561
Tap på utlån2 4574 374
Resultat før skatt35 06737 610
Kredittforetak
Netto renteinntekter12 06114 851
Tap på utlån3577
Resultat før skatt11 649325

Det akkumulerte resultatet før skatt utgjorde 0,74 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital hittil i år, noe som er lavere enn ved samme periode i fjor da andelen var 0,88 prosent.

Lav gevinst på valuta og verdipapirer

Bankenes gevinst på valuta og verdipapirer var på 0,8 milliarder kroner etter utgangen av 3. kvartal. Dette er en nedgang på hele 5,8 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Den lave gevinsten på valuta og verdipapirer hittil i år er resultat av tap på sertifikater, obligasjoner, verdipapirer og aksjer på 4,6 milliarder kroner, som så vidt ble veid opp av gevinst på valuta og andre finansielle instrumenter på 5,4 milliarder kroner.

Økt rentenetto

Rentenettoen, differansen mellom renteinntekter og rentekostnader, var 48,0 milliarder kroner hittil i år. Dette er 4,4 milliarder kroner mer enn ved samme kvartal i fjor. Økningen skyldes at lave rentekostnader veide opp mer enn nedgangen i renteinntektene. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital lå rentenettoen ved utgangen av 3. kvartal på 1,01 prosent, nær uendret fra utgangen av 3. kvartal i fjor.

Lavere tap på utlån

Bankenes samlede tap på utlån utgjorde 2,5 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal. Utlånstapene var dermed 1,9 milliarder kroner lavere enn ved samme periode i fjor. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene beskjedne 0,05 prosent ved utgangen av 3. kvartal.

Godt resultat før skatt for kredittforetakene

Kredittforetakenes akkumulerte resultat før skatt var på 11,6 milliarder kroner etter 3. kvartal i år. Dette er betydelig høyere enn ved 3. kvartal i fjor, da kredittforetakenes akkumulerte resultat før skatt var på kun 0,3 milliarder kroner. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet hittil i år 0,6 prosent.

Et stort bidrag til forbedringen i kredittforetakenes resultat var akkumulert nettogevinst på verdipapirer og valuta som beløp seg til 4,9 milliarder kroner hittil i år. Til sammenligning hadde kredittforetakene et nettotap på verdipapirer og valuta på 7,3 milliarder kroner på samme tidspunkt i fjor.

Rentenettoen for kredittforetakene var på 12,1 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal i år. Dette er noe lavere enn ved 3. kvartal i fjor, da rentenettoen var på 14,9 milliarder kroner. Kredittforetakenes tap på utlån er fortsatt veldig lave, og beløp seg til 35 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal.

Noe svakere resultat for finansieringsselskapene

Finansieringsselskapenes akkumulerte resultat før skatt hittil i år var 3,1 milliarder kroner. Dette er noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor, da resultatet før skatt var 3,9 milliarder kroner. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var det akkumulerte resultatet 2,0 prosent.