125069_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
125069
Økte innskuddsrenter
statistikk
2013-11-27T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte innskuddsrenter

Bankenes innskuddsrenter økte med 0,04 prosentpoeng i 3. kvartal 2013, mens renten på utlån med pant i bolig i banker og kredittforetak falt noe.

Finansforetakenes renter og marginer. Publikum1
3. kvartal 20132. kvartal 2013
1Fra og med 3. kvartal 2013 ble det gjort endringer i spesifikasjoner og innrapportering av rentestatistikk som medfører at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder.
Utlånsrenter inkl. provisjoner
Banker4,784,72
Kredittforetak3,743,76
Statlige låneinstitutter2,492,47
Livsforsikringsselskaper3,713,83
Finansinstitusjoner i alt4,194,17
Statens pensjonskasse2,252,25
 
Innskuddsrente
Banker2,222,18
 
Marginer
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin2,612,62
Banker. Rentemargin2,562,54
Banker. Innskuddsmargin-0,49-0,49

Bankenes innskuddsmargin var uendret i 3. kvartal 2013 etter å ha falt med 0,11 prosentpoeng i foregående kvartal. Utlånsmarginen på nedbetalingslån med pant i bolig og rammelån med pant i bolig i banker og kredittforetak falt med henholdsvis 0,06 og 0,04 prosentpoeng i 3. kvartal 2013, etter en økning på henholdsvis 0,40 og 0,50 prosentpoeng i 2. kvartal. Renten på lån banker i mellom, NIBOR , økte med 0,04 prosentpoeng i 3. kvartal 2013.

Økte innskuddsrenter

Bankenes innskuddsrente økte med 0,04 prosentpoeng i 3. kvartal 2013 etter å ha falt med 0,12 prosentpoeng i 2. kvartal samme år. Renten på innskudd fra kommuneforvaltningen økte med 0,10 prosentpoeng, mens renten på innskudd fra husholdningene økte med 0,08 prosentpoeng. Kommuneforvaltningen hadde den høyeste gjennomsnittsrenten ved utgangen av 3. kvartal 2013, på 2,40 prosent, mens husholdningene hadde nest høyest gjennomsnittsrente på 2,37 prosent. Renten på innskudd fra offentlige og private ikke-finansielle foretak var tilnærmet uendret, og utgjorde henholdsvis 2,06 og 1,87 prosent ved slutten av kvartalet.

Noe lavere renter på boliglån

Gjennomsnittlig rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak falt med 0,02 prosentpoeng til 4,16 prosent fra utgangen av 2. til utgangen av 3. kvartal. Gjennomsnittsrenten på rammelån med pant i bolig fra banker og kredittforetak var i samme periode uendret på 4,10 prosent.

Utlånsrenten fra statlige låneinstitutt, eksklusive lån med null i rente, gikk ned med 0,04 prosentpoeng fra 2. til 3. kvartal 2013 til 2,90 prosent. Dette er 0,22 prosentpoeng lavere enn i samme kvartal i fjor. Boliglånsrenten fra Statens Pensjonskasse har vært uendret på 2,25 prosent i de seks siste kvartalene.

Gjennomsnittlig utlånsrente for alle lån fra banker og kredittforetak er foreløpig beregnet til 4,34 prosent for 3. kvartal 2013, som tilsvarer en økning på 0,03 prosentpoeng fra 2. kvartal 2013. Utlånsrenten var 0,04 prosentpoeng høyere ved utgangen av 3. kvartal 2013 enn i samme periode året før. Banker og kredittforetaks utlånsrente til husholdningene økte med 0,05 prosentpoeng i 3. kvartal 2013, mens renten på utlån til private ikke-finansielle foretak falt med 0,02 prosentpoeng.

Statistikkens datagrunnlag Åpne og lesLukk

Rentestatistikken for 3. kvartal 2013 omfatter 3 statlige låneinstitutt, 6 livsforsikringsselskap, 27 kredittforetak, 137 banker og Statens pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og livsforsikringsselskap utgjorde henholdsvis 52, 39, 8 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive utlån fra Statens pensjonskasse) i 3. kvartal 2013.

Renten på lån fra Lånekassen og Husbanken fastsettes på grunnlag av renter på statssertifikater og statsobligasjoner. Boliglånsrenten i Statens pensjonskasse følger normrenten. Metoden for fastsetting av normrenten er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 5.3.3.

Endring i rentestatistikken kan påvirke sammenlignbarhetenÅpne og lesLukk

Fra september 2013 er det en større endring i innrapporteringen for utlån til rentestatistikken, hvor blant annet utlån med lav rente som følge av tap/mislighold skal holdes utenfor renteberegningen. Endringen kan isolert sett bidra til noe høyere gjennomsnittsrenter. Endrede beregningsmetoder av rapportører for kasse- drifts- og brukskreditt bidrar også til økte renter for denne utlånstypen. Endringene gjør at tallene fra og med september 2013 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. Det er generelt noe større usikkerhet i datagrunnlaget enn ellers i dette kvartalet, og dette kan gi revisjoner i gjennomsnittlige utlånsrenter i fremtidige publiseringer.