92693_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
92693
Fortsatt økende utlånsmargin
statistikk
2013-02-21T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak4. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økende utlånsmargin

Banker og kredittforetaks utlånsmargin økte med 0,11 prosentpoeng i løpet av 4. kvartal 2012. Sammenliknet med utgangen av 4. kvartal 2011 har utlånsmarginene økt med 0,75 prosentpoeng.

Finansforetakenes renter og marginer. Publikum
4. kvartal 20123. kvartal 2012
Utlånsrenter inkl. provisjoner
Banker4,764,78
Kredittforetak3,613,64
Statlige låneinstitutter2,532,63
Livsforsikringsselskaper3,863,81
Finansinstitusjoner i alt4,144,18
Statens pensjonskasse2,232,25
 
Innskuddsrente
Banker2,312,30
 
Marginer
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin2,402,29
Banker. Rentemargin2,452,48
Banker. Innskuddsmargin-0,44-0,29

Utlånsmarginen i banker og kredittforetak var 2,40 prosentpoeng ved utgangen av 4. kvartal 2012, opp fra 2,29 prosentpoeng ved utgangen av 3. kvartal samme år. Renta på lån banker imellom, NIBOR , var 1,87 prosent ved utgangen av 2012. Dette er en nedgang på 1,09 prosentpoeng sammenliknet med utgangen av 2011.

Bankenes rentemargin var 2,45 prosentpoeng ved utgangen av 4. kvartal 2012. Rentemarginen har i de siste fem kvartalene vært stabil mellom 2,40 og 2,48 prosentpoeng.

Nedgang i utlånsrenter

Gjennomsnittlig utlånsrente fra banker og kredittforetak gikk ned 0,03 prosentpoeng i løpet av 4. kvartal 2012, til 4,27 prosent. Utlånsrenta var 0,34 prosentpoeng lavere ved utgangen av 4. kvartal 2012 enn i samme periode året før. Banker og kredittforetaks utlånsrente til husholdningene falt marginalt med 0,02 prosentpoeng i løpet av 4. kvartal 2012, mens utlånsrenta mot ikke-finansielle foretak falt 0,04 prosentpoeng i samme periode. Av de totale utlånene til publikum i norske kroner, sto banker og kredittforetak for henholdsvis 53 og 39 prosent i 4. kvartal 2012. Bankene og kredittforetakene dekket med det over 90 prosent av dette utlånsmarkedet ved utgangen av 2012.

Utlånsrenta fra statlige låneinstitutt, eksklusive lån med null i rente, falt 0,06 prosentpoeng i løpet av 4. kvartal, til 2,92 prosent. Denne utlånsrenta er 0,46 prosentpoeng lavere enn den var i samme periode i fjor. Utlånsrenta fra Statens Pensjonskasse var tilnærmet uendret på 2,23 prosent ved utgangen av 2012.

Rentenedgang for utlån med pant i bolig

Renta på totale utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak falt med 0,03 prosentpoeng, til 3,98 prosent, i 4. kvartal 2012. Utlån med pant i bolig består av to utlånstyper: nedbetalingslån og rammelån. Renta på begge disse utlånstypene falt i 4. kvartal 2012, og sammenliknet med samme periode i fjor var boliglånsrentene 0,27 prosentpoeng lavere ved utgangen av årets siste kvartal. Ifølge statistikken Finansforetak, balanser blir om lag 90 prosent av totale utlån med pant i bolig tatt opp av lønnstakere.

Stabile innskuddsrenter

Bankenes innskuddsrente var tilnærmet uendret på 2,31 prosent fra utgangen av 3. kvartal til utgangen av 4. kvartal 2012. En fremdeles lav NIBOR fører til at bankenes innskuddsmargin var -0,44 prosentpoeng ved utgangen av 4. kvartal 2012, en nedgang på 0,15 prosentpoeng i løpet av kvartalet.

Innskuddsrenta for husholdninger gikk opp 0,03 prosentpoeng til 2,40 prosent i løpet av 4. kvartal 2012, mens renta på innskudd fra private ikke-finansielle foretak falt med 0,05 prosentpoeng til 2,09 prosent i samme periode.

Om statistikkgrunnlaget Åpne og lesLukk

Per 4. kvartal 2012 omfatter rentestatistikken tre statlige låneinstitutt (Husbanken, Statens lånekasse og Innovasjon Norge), seks livsforsikringsselskap, 29 kredittforetak, 141 banker og Statens Pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og livsforsikringsselskap utgjorde henholdsvis 53, 39, 7 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive utlån fra Statens Pensjonskasse) i 4. kvartal 2012.

Den flytende renta på lån fra Lånekassen og Husbanken fastsettes på grunnlag av renter på statskasseveksler med gjenstående løpetid fra 0 – 3 måneder i de 2 forutgående månedene.

Boliglånsrenta i Statens Pensjonskasse er en flytende rente som følger normrenta. Normrenta beregnes med utgangspunkt i den effektive renta på 0-3 måneders statskasseveksler. Normrenta skal bare endres dersom utviklingen i gjennomsnittsrenta tilsier en endring av normrenta på 1/4 prosentpoeng. Metoden for fastsetting av normrenta er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 5.3.