196386_tabell_230759_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
196386_tabell_230759
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false

Finansforetak, balanserapril 2015

Ny inndeling av innskudd

Inndeling av innskudd ble endret i april. Tabellen for innskudd etter type (ferdigtabell 19 og statistikkbanktabell 09566) vil derfor bli oppdatert når kvaliteten på nye data er tilfredsstillende. For mer informasjon om nye innskuddskoder, se "Pengemengdestatistikken. Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder".

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Finansieringsselskap. Balanse. Millioner kroner
April 2015Mars 2015Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014
Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker062....94....88....81....
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner07 933....7 423....7 724....8 163....
Utlån til og fordringer på kunder0135 412....137 185....131 761....128 502....
Sertifikater og obligasjoner0........................
Aksjer, andeler, egenkapitalbevis mv.064....68....68....645....
Finansielle derivater0551....829....170....346....
Immaterielle eiendeler01 022....1 059....1 056....1 537....
Varige driftsmidler0817....336....269....212....
Andre eiendeler05 387....4 225....5 277....4 265....
Sum eiendeler0151 247....151 217....146 413....143 751....
 
Gjeld
Innskudd fra kredittinstitusjoner0........................
Innskudd fra kunder0........................
Sertifikat- og obligasjonsgjeld0......1 695....1 420....420....
Andre lån0118 845....117 355....113 148....111 413....
Finansielle derivater018....20....17....18....
Annen gjeld013 274....11 757....11 812....12 618....
Ansvarlig lånekapital02 072....2 089....1 926....1 926....
Sum gjeld0134 209....132 916....128 323....126 395....
 
Egenkapital
Aksje- og eierandelskapital04 210....4 296....4 275....4 169....
Annen innskutt egenkapital (overkursfond mv.)03 196....3 143....3 146....2 923....
Opptjent egenkapital08 866....7 464....7 887....8 644....
Ufordelt resultat0766....3 397....2 781....1 620....
Sum egenkapital017 037....18 300....18 090....17 356....
 
Sum gjeld og egenkapital0151 247....151 217....146 413....143 751....