4328_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/m2/maaned
4328
Nedgang i pengemengdeveksten
statistikk
2010-11-01T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
m2, Pengemengden M2, penger, sedler og mynt, fordringerFinansielle indikatorer , Bank og finansmarked
false

Pengemengden M2september 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i pengemengdeveksten

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 3,8 prosent fram til utgangen av september, ned fra 4,3 prosent fram til utgangen av måneden før. Nedgangen kom i all hovedsak fra andre finansielle foretak.

Den totale pengemengden var 1 567 milliarder kroner ved utgangen av september, ned fra 1 577 milliarder kroner ved utgangen av august.

Kraftig nedgang i pengemengdeveksten for andre finansielle foretak

Andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde 142 milliarder kroner ved utgangen av september, ned fra 152 milliarder kroner måneden før. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var 5,7 prosent fram til utgangen av september, ned fra 18,2 prosent fram til utgangen av august.

Nedgang også for ikke-finansielle foretak

Pengemengden for ikke-finansielle foretak utgjorde ved utgangen av september 512 milliarder kroner, en nedgang fra 514 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten for disse foretakene var 1,0 prosent fram til utgangen av september, ned fra 1,2 prosent fram til utgangen av måneden før. Ikke-finansielle foretaks pengemengde utgjorde 43 prosent av deres innenlandske bruttogjeld målt ved kredittindikatoren K2 .

Vekst i pengemengden

Oppgang i pengemengdeveksten for husholdninger

Husholdningenes pengemengde beløp seg til 852 milliarder kroner ved utgangen av september, ned fra 854 milliarder kroner måneden før. Dette utgjorde mer enn halvparten av den totale pengemengden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,6 prosent fram til utgangen av september, opp fra 4,2 prosent fram til utgangen av august. Dette er den høyeste tolvmånedersveksten målt for husholdningene siden november 2009. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i bruttogjelden på 6,3 prosent fram til utgangen av september. For mer om husholdningenes finansielle situasjon se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.

Pengemengden, vekst i prosent
 
  April 2010 Mai 2010 Juni 2010 Juli 2010 August 2010 September 2010
 
M0 - 12 md. -23,5 -22,4 -31,2 -31,3 -5,7 1,0
M1 - 12 md. 2,7 -0,9 0,3 1,6 2,2 2,1
M2 - 12 md. 2,7 0,8 2,2 3,2 4,3 3,8
M2 - 3 md. glidende gjennomsnitt 1,0 2,4 4,0 8,9 10,2  
M2 husholdninger - 12 md. 4,0 3,4 3,8 4,4 4,2 4,6
M2 ikke-finansielle foretak - 12 md. -0,6 -4,6 -2,9 -1,6 1,2 1,0
 

Pengemengdens sammensetning

Av den totale pengemengden på 1 567 milliarder kroner ved utgangen av september utgjorde bankinnskudd 91,3 prosent, mens sedler og mynt kun utgjorde 2,9 prosent. Den resterende delen besto av banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond, som utgjorde henholdsvis 0,4 prosent og 5,4 prosent.

Definisjoner

Pengemengden M2 består av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av pengeholdende sektor (husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond).

 

Andre finansielle foretak omfatter finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond.

 

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet

Vekst i gjennomsnittlig pengemengde (sesongjusterte tall) i siste tremånedersperiode i forhold til foregående tremånedersperiode, korrigert for valutakursomvurderinger og statistikkbrudd, omregnet til årlig rate. Beregningen er sentrert, det vil si at observasjonen legges til den midterste av månedene i den siste tremånedersperioden.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen