Økt utbytte for noterte aksjer

Publisert:

Utbytte for noterte aksjer økte med 10 prosent eller 5,2 milliarder kroner i 1. halvår 2017 i forhold til 1. halvår 2016. Det var en nedgang i utbytte for unoterte aksjer på 7 milliarder kroner i samme periode.

Nye tall fra verdipapirstatistikken viser at det ble utbetalt nærmere 96 milliarder kroner i utbytte og renteavkastning for verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) i løpet av 1. halvår 2017. Dette er omtrent på nivå med tilsvarende periode i 2016, da utbetalingene beløp seg til 96,5 milliarder kroner.

For noterte aksjer finner vi en økning fra 50,6 milliarder kroner til i underkant av 55,8 milliarder kroner. Unoterte VPS-registrerte aksjer hadde i samme periode en kraftig nedgang i utbytteutbetalingen fra 11,7 milliarder til 4,7 milliarder kroner. Dette må sees i sammenheng med at utbetalingene i 1. halvår 2016 var en god del høyere enn tidligere år.

Renteavkastningen fra obligasjoner og sertifikater holdt seg på om lag 33 milliarder i 1. halvår 2017 som er på nivå med 1. halvår 2016.

Størst utbytte fra private og statlig eide aksjeselskaper

Totalt utbytte for aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS var på 62,5 milliarder kroner i 1. halvår 2017. Av dette utgjorde utbytte fra aksjer utstedt av private aksjeselskaper i overkant av 21 milliarder kroner eller 34 prosent. Utbytte fra aksjer utstedt av statlig eide aksjeselskaper var i overkant av 19 milliarder kroner eller 31 prosent.

Private aksjeselskaper utgjorde 43,5 prosent av total markedsverdi på aksjer og egenkapitalbevis ved utgangen av 1. halvår 2017. De statlig eide aksjeselskapene hadde en andel på 26,9 prosent. Den totale markedsverdien var på 2 599 milliarder kroner.

Figur 1

Figur 1. Utbetalt utbytte på aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS i 1. halvår 2017

Staten mottar de største utbyttene

Staten mottar fortsatt den høyeste andelen av utbytteutbetalinger for aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS. Andelen var på 32 prosent eller 19,8 milliarder kroner. Det er verdt å merke seg at utenlandske aktørers andel av utbyttene har økt fra 25 prosent i 1. halvår 2016 til 31 prosent i 1. halvår 2017 og utgjør 19,3 milliarder kroner. Private aksjeselskapers andel har på samme tid blitt redusert med om lag 6 prosentpoeng til 14 prosent og utgjør 8,9 milliarder kroner. Mye av nedgangen i mottatt utbytte for private aksjeselskaper kan forklares med ekstraordinært store utbytter i enkelte unoterte aksjeselskaper i 1. halvår 2016.

Figur 2

Figur 2. Mottakere av utbytte på aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS