Fortsatt verdiøkning for noterte aksjer

Publisert:

Verdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen økte med 4,8 prosent i 4. kvartal 2017. Denne verdien utgjorde 2 457 milliarder kroner ved utgangen av 2017.

Verdien av de børsnoterte aksjene registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 113 milliarder kroner i 4. kvartal 2017, viser verdipapirstatistikken. Økningen er noe lavere enn den var i det solide 3. kvartalet, da verdien steg 248 milliarder kroner. Samlet økning siden 4. kvartal 2016 utgjorde 17,5 prosent, eller 365 milliarder kroner. Markedsverdiendringene kom i all hovedsak i 2. halvår 2017. Det aller meste av endringene kan forklares med økte aksjekurser og henger dermed godt sammen med utviklingen på Oslo Børs All-Share indeksen (OSEAX). Denne indeksen viser prisutviklingen på børsnoterte aksjer og var på 906,98 poeng ved utgangen av 2017. Til sammenligning var indeksen på 764,66 poeng ved utgangen av 2016, som tilsier en økning på 18,6 prosent.

Figur 1. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS. Markedsverdier i milliarder kroner

4. kv. 2015 1. kv. 2016 2.kv 2016 3.kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2.kv 2017 3.kv. 2017 4. kv. 2017
Sertifikater 170 182 177 161 156 149 157 159 152
Obligasjoner 1727 1763 1803 1828 1863 1926 1910 1936 1969
Unoterte aksjer 433 433 429 422 436 447 454 460 457
Noterte aksjer 1827 1734 1813 1875 2091 2079 2096 2344 2457
 

Beholdningsverdien over 5 billioner kroner

Den samlede markedsverdien av beholdningene av verdipapirer registrert i VPS utgjorde 5 090 milliarder kroner ved utgangen av året. Av dette utgjorde noterte aksjer 2 457 milliarder kroner og obligasjoner 1 969 milliarder kroner.

Stor forskjell på hvilke sektorer som utsteder og eier ulike verdipapirer

Ved utgangen av 4. kvartal 2017 var over 73 prosent av markedsverdien av aksjer og egenkapitalbevis utstedt av ikke-finansielle foretak, mens finansielle foretak har utstedt om lag 20 prosent. Hvis vi ser på utstederne av obligasjoner og sertifikater, er det de finansielle foretakene og offentlig forvaltning som var de største aktørene med henholdsvis 42 og 30 prosent av den totale markedsverdien.

Figur 2

Figur 2. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter undersektor og eiersektor i 4. kvartal

Hvis vi ser på hvem som kjøper ulike verdipapirer, viser det seg at mange aktører er inne i aksjemarkedet. Utlandet med 35 prosent, offentlig forvaltning med 28 prosent og ikke-finansielle foretak med 18 prosent utgjør de største investorgruppene.

Markedet for obligasjoner og sertifikater er dominert av finansielle foretak og utlandet med henholdsvis 63 og 26 prosent av eierskapet. Blant de finansielle foretakene er det livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, banker og obligasjonsfond som er de største eierne av obligasjoner og sertifikater.