258811
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
258811
Sykefraværsandelen noe ned
statistikk
2016-06-23T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse;Innvandring og innvandrere
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Arbeid og lønn, Helseforhold og levevaner , Helse, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Sykefraværsstatistikken belyser utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på fylke og ulike personlige kjennemerker ved de sykmeldte.

Sykefravær1. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sykefraværsandelen noe ned

Andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær (sykefraværsandelen) var 6,2 prosent i 1. kvartal 2016. Det er en liten nedgang sammenlignet med oppdaterte tall for 1. kvartal 2015, der andelen var 6,3 prosent.

Bosatte arbeidstakere 16-69 år med legemeldt sykefravær i prosent av alle arbeidstakere, etter kjønn.
1. kvartal 2016
Begge kjønn6,2
Menn4,4
Kvinner8,1

Sykefraværsandelen for kvinner har sunket fra 8,4 til 8,1 prosent, mens for menn har den holdt seg om lag uendret.

Det er et brudd i tidsserien fra og med 2015, som er nærmere omtalt i notatet «Endringer i sykefraværsstatistikken». Her er det også omtalt hvorfor det etter 2014 ikke er publisert tall for sykefraværsprosenten, som har vært den mest brukte indikatoren for å måle utviklingen i sykefraværet.

Nedgang i alle de større næringsgruppene

I de største næringsgruppene gikk sykefraværsandelen i overnatting og servering samt forretningsmessig tjenesteyting mest ned med henholdsvis 7,7 og 6,6 prosent siste år. Bergverksdrift og utvinning, som er dominert av olje- og gassutvinning, hadde en vekst på 5,2 prosent. I denne næringen var det færre personer med legemeldt sykefravær, men det har likevel vært en økning siden antallet som jobber innen næringen har gått ned i enda sterkere grad. Andelen sykemeldte i bergverksdrift og utvinning i 1. kvartal 2016 var på 3,8 prosent, som er godt under landsgjennomsnittet.

Nedgang i de fleste fylker

Fordelt etter arbeidssted sank sykefraværet i de fleste fylker. Størst nedgang hadde Telemark med 5,3 prosent tett fulgt av Vest-Agder med 5,1 prosent. Nordland, Møre og Romsdal samt Rogaland hadde en mindre økning i det legemeldte sykefraværet.

Nivået på sykefraværsandelen i 1. kvartal 2016 var lavest i Oslo med 5,2 prosent og høyest i Nordland med 7,4 prosent.

Nedgang for de yngste

I de større aldersgruppene var det størst nedgang blant de yngste, 20–24 og 25–29 år, med henholdsvis 9,0 og 4,2 prosent.

Både for menn og kvinner i aldersgruppen 20–24 år gikk fraværet mest ned med henholdsvis 10,6 og 8,3 prosent. For menn var det en økning blant 50–54-åringene med 2,2 prosent. For kvinner var det aldersgruppen 60–64 år som hadde en liten økning med 0,6 prosent.

Skifte i referanseukeÅpne og lesLukk

I det nye datagrunnlaget fra og med 2015 er referanseuken flyttet fra slutten av siste måned i kvartalet til rundt midten av siste måned i kvartalet. Skifte i referanseuke ser ut til å påvirke tallene for 2. kvartal mest. I forhold til tidligere år skulle andelen med sykemeldt fravær i 2. kvartal 2015 vært rundt 0,2 prosentpoeng lavere for totalen dersom vi hadde fortsatt med senere referanseuke. Tallene i statistikkbanken er ikke justert for dette bruddet.

Om datagrunnlagetÅpne og lesLukk

SSB har fram til 2015 benyttet NAVs Aa-register til å lage tall for sykefraværsprosenten. Fra 1. januar 2015 ble dette lagt ned som eget register, og data kommer i stedet inn gjennom den såkalte a-ordningen, som blant annet gir tall for arbeidstakere og deres arbeidstid. A-ordningen er et felles innrapporteringssystem for arbeidsgivere til NAV, Skatteetaten og SSB.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB