249395
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
249395
Sykefraværet går ikke ned
statistikk
2016-03-10T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false
Sykefraværsstatistikken belyser utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på fylke og ulike personlige kjennemerker ved de sykmeldte.

Sykefravær4. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sykefraværet går ikke ned

Gjennom 2015 har det legemeldte sykefraværet vært tilnærmet uendret. Andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær var 6,3 prosent både i 1. kvartal og 4. kvartal 2015.

Bosatte arbeidstakere 16-69 år med legemeldt sykefravær i prosent av alle arbeidstakere, etter kjønn.
4. kvartal 2015
Begge kjønn6,3
Menn4,5
Kvinner8,3

Tallene tyder også på at det på landsnivå bare har vært små endringer i sykefraværet for både kvinner og menn og for ulike aldersgrupper når vi tar hensyn til normale sesongsvingninger.

Det er et brudd i tallserien mellom 2014 og 2015 men flere forhold tilsier at det heller ikke har vært noen særlig endring i totaltallet for andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær mellom 2014 og 2015. Figur 1 viser at nytt daggrunnlag ga et skift oppover i andelen med rundt 0,5 prosentpoeng. Dataene tyder på at dette i all vesentlighet skyldes nytt datagrunnlag og ikke noen reell endring. Utviklingen gjennom 2015 viser samme sesongmønster som i 2014. Bruddet i tidsserien er nærmere omtalt i notatet «Endringer i sykefraværsstatistikken». Her er det også omtalt hvorfor det etter 2014 ikke er publisert tall for sykefraværsprosenten som har vært den mest brukte indikatoren for å måle utviklingen i sykefraværet.

Kvinner har oftest graderte sykemeldinger

Det har vært et mål for myndighetene å øke bruken av gradert sykemelding. Det vil si at folk i mindre grad skal være helt borte fra jobben ved å være 100 prosent sykemeldt.

Kvinner har en høyere andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær enn menn. Fordi kvinner har mer gradert sykefravær reduserer dette forskjellen mellom kjønnene. Justert for at ikke alle er 100 prosent sykemeldt, går andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær ned fra 8,3 prosent til 6,8 prosent for kvinner, mens den for menn går ned fra 4,5 prosent til 3,9 prosent.

Mindre gradert fravær for de yngste

Bruken av gradert sykefravær er ganske likt mellom de ulike aldersgruppene med unntak av 16-24-åringene, hvor det er mindre vanlig. Men også etter justering for gradert sykefravær, har ungdom en lavere andel med legemeldt sykefravær enn eldre aldersgrupper.

Med unntak av de aller eldste arbeidstakerne, hvor det er de friskeste som fortsetter å arbeide, øker andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær etterhvert som arbeidstakernes alder øker. Justert for gradert sykemelding, er det høyest andel fraværende blant arbeidstakere i aldergruppene 60-64 år og 65-66 år, med henholdsvis 7,5 prosent og 7,1 prosent.

Oljenæring og transport har minst bruk av gradert sykemelding

I olje- og gassnæringen samt transportnæringen, har en god del arbeidstakere jobber som innebærer at de er borte fra hjemmet over flere dager. Det er da mindre aktuelt å bruke gradert sykemelding. Ser man på andelen med legemeldt sykefravær er de to næringene ganske ulike. Olje- og gassnæringen er blant de med lavest sykefravær, mens transportnæringen ligger godt over gjennomsnittet. Dette gjelder både for kvinner og menn i hver av næringene.

Helse og sosialtjenester er næringen med høyest andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær. Andelen justert for gradering var 7,5 prosent mot 5,3 prosent for alle næringer i 4. kvartal 2015. Bruken av gradert sykemelding blant kvinner i helse- og sosialnæringen ligger omtrent på gjennomsnittet for kvinner i alt.

Mindre bruk av graderte sykemeldinger på Vestlandet

Rogaland og Hordaland samt Finnmark har minst bruk av gradert sykemelding. Det må sees i sammenheng med at det er fylker med et relativt stort innslag av jobber innenfor oljenæring og transport. Som vi påpekte i forrige avsnitt, er dette næringer med mindre bruk av gradert sykemelding. Høyest andel arbeidstakere med legemeldt sykefravær i 4. kvartal 2015 finner vi i Østfold samt fra Nord-Trøndelag og nordover. Oslo hadde den laveste andelen og var også blant fylkene med mest bruk av graderte sykemeldinger.

Om datagrunnlagetÅpne og lesLukk

SSB har fram til 2015 benyttet NAVs Aa-register til å lage tall for sykefraværsprosenten. Fra 1. januar 2015 ble dette lagt ned som eget register, og data kommer i stedet inn gjennom den såkalte a-ordningen, som blant annet gir tall for arbeidstakere og deres arbeidstid. A-ordningen er et felles innrapporteringssystem for arbeidsgivere til NAV, Skatteetaten og SSB.

Skifte i referanseukeÅpne og lesLukk

I det nye datagrunnlaget fra og med 2015 er referanseuken flyttet fra slutten av siste måned i kvartalet til rundt midten av siste måned i kvartalet. Skifte i referanseuke ser ut til å påvirke tallene for 2. kvartal mest. I forhold til tidligere år skulle andelen med sykemeldt fravær i 2. kvartal 2015 vært rundt 0,2 prosentpoeng lavere for totalen dersom vi hadde fortsatt med senere referanseuke. Tallene i statistikkbanken er ikke justert for dette bruddet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB