202122
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
202122
Små endringer i sykefraværet
statistikk
2015-12-10T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false
Sykefraværsstatistikken belyser utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på fylke og ulike personlige kjennemerker ved de sykmeldte.

Sykefravær3. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer i sykefraværet

Andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær var 5,4 prosent i 3. kvartal 2015. Justert for at ikke alle er 100 prosent sykemeldt var fraværet 4,6 prosent.

Bosatte arbeidstakere 16-69 år med legemeldt sykefravær i prosent av alle arbeidstakere, etter kjønn.
3. kvartal 2015
Begge kjønn5,4
Menn4,0
Kvinner6,9

Nytt datagrunnlag i 2015 har gitt et høyere nivåtall sammenlignet med tidligere år. Bruddet i tidsserien gjør det vanskelig å si noe helt presist om fraværet er uendret eller har gått marginalt opp eller ned fra 3. kvartal 2014. I arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) gis det også tall for sykefravær, og den viser ingen endring fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015. Selv om det er noe forskjell i definisjoner, og dessuten utvalgsusikkerhet knyttet til AKU-tall, støtter det opp under en vurdering om at sykefraværet har endret seg lite siste år.

Figur 1 har tall for utviklingen av sykefraværet gjennom kvartalene i årene 2012-2015. Den viser at det i 2015 har vært mer en normal sesongvariasjon enn noen markert underliggende endring i sykefraværet. Her ser vi på tall for 2. kvartal 2015 justert for endring i referanseuke. Alle tall og omtale gjelder bare arbeidstakere med legemeldt sykefravær.

Bruddet i tidsserien er nærmere beskrevet i notatet «Endringer i sykefraværsstatistikken». Notatet ble laget i tilknytning til publisering av sykefraværstall for 2. kvartal 2015.

Graderte sykemeldinger trekker fraværet ned

Når man tar hensyn til at mange ikke har 100 prosent sykemelding, men en gradert sykemelding, går andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær ned fra 5,4 til 4,6 prosent i 3. kvartal 2015. For kvinner går andelen ned fra 6,9 prosent til 5,8 prosent, mens den for menn reduseres fra 4,0 prosent til 3,5 prosent. Forskjellen mellom kvinner og menn i prosentpoeng blir dermed mindre, men relativt sett er forskjellen om lag uendret. Menn har et sykefravær, både med og uten justering av sykemeldingsgrad, som utgjør rundt 60 prosent av kvinners.

Mer fravær ved høyere alder

Med unntak av de aller eldste arbeidstakerne, hvor det er de friskeste som fortsetter å arbeide, øker andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter hvert som arbeidstakernes alder øker. Størst andel fraværende er det blant arbeidstakere i alderen 60–64 år og 65–66 år med henholdsvis 7,8 prosent og 7,7 prosent. Justert for graderte sykemeldinger reduseres andelene til 6,7 prosent og 6,8 prosent, men det er likevel for disse to gruppene at andelen fraværende er størst.

Mest fravær i Østfold

Østfold var det fylket med størst andel fraværende i 3. kvartal 2015 med 6,4 prosent. Fraværet i Oslo var lavest med 4,5 prosent.

Justert for graderte sykemeldinger reduseres andelen fraværende arbeidstakere i alle fylker, men størst er effekten for Nord- og Sør-Trøndelag. Minst nedgang er det i Hordaland.

Nytt måltall for sykefravær i 2015

Nytt datagrunnlag i 2015 gir så langt ikke mulighet til å publisere det mest brukte måltallet for sykefraværet i tidligere år, sykefraværsprosenten. Her tok man ikke bare hensyn til sykemeldingsgrad, men også at mange arbeider deltid. Videre så man ikke bare på arbeidstakere som var sykemeldt i en gitt uke i 3.kvartal, men på summen av dagsverk som gikk tapt på grunn av sykefravær over hele kvartalet regnet i prosent av alle mulige dagsverk over hele kvartalet. Det nye datagrunnlaget har foreløpig for mange mangler i opplysning om arbeidstid til at dette måltallet kan publiseres.

Om datagrunnlagetÅpne og lesLukk

SSB har fram til 2015 benyttet NAVs Aa-register til å lage tall for sykefraværsprosenten. Fra 1. januar 2015 ble dette lagt ned som eget register, og data kommer i stedet inn gjennom den såkalte a-ordningen, som blant annet gir tall for arbeidstakere og deres arbeidstid. A-ordningen er et felles innrapporteringssystem for arbeidsgivere til NAV, Skatteetaten og SSB.

Skifte i referanseukeÅpne og lesLukk

I det nye datagrunnlaget fra og med 2015 er referanseuken flyttet fra slutten av siste måned i kvartalet til rundt midten av siste måned i kvartalet. Skifte i referanseuke ser ut til å påvirke tallene for 2. kvartal mest. I forhold til tidligere år skulle andelen med sykemeldt fravær i 2. kvartal 2015 vært rundt 0,2 prosentpoeng lavere for totalen dersom vi hadde fortsatt med senere referanseuke. Tallene i statistikkbanken er ikke justert for dette bruddet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB