208978
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
208978
Stabilt sesongjustert sykefravær
statistikk
2015-03-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false
Sykefraværsstatistikken belyser utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på næring, yrke, og ulike personlige kjennemerker ved de sykmeldte.

Sykefravær4. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt sesongjustert sykefravær

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,4 prosent i 4. kvartal 2014. Fraværet har ligget på dette nivået de siste årene.

Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustert1
4. kvartal 2014Prosentvis endring fra kvartalet før
1Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med to desimaler. I andre tabeller oppgis tallene med én desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.
Begge kjønn
Egenmeldt og legemeldt6,39-2,9
Egenmeldt0,94-13,6
Legemeldt5,45-0,8
Menn
Egenmeldt og legemeldt4,92-3,2
Egenmeldt0,83-11,5
Legemeldt4,09-1,3
Kvinner
Egenmeldt og legemeldt8,22-2,5
Egenmeldt1,06-15,5
Legemeldt7,16-0,2

Siden 2012 er hovedbildet at sykefraværsprosenten har ligget stabilt med noen mindre variasjoner opp og ned. Utviklingen fra 3. til 4. kvartal 2014 er i tråd med dette mønsteret. Det egenmeldte sykefraværet hadde en nedgang på 13,6 prosent siste kvartal, mens det legemeldte fraværet var tilnærmet uendret. Det ga samlet sett en nedgang på 2,9 prosent i sykefraværsprosenten. For menn gikk sykefraværet ned med 3,2 prosent, mens det for kvinner sank med 2,5 prosent.

Sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 11,5 prosent. Målsettingen i IA-avtalen var en nedgang på 20 prosent.

Stabilt sykefravær også siste år

De videre kommentarer i artikkelen baserer seg på tall som ikke er sesong- og influensajusterte. Vi ser da på endringer siste år, det vil si fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014. Statistikken viser at sykefraværet var 6,4 prosent i begge årene.

Når vi ser på fordelingen på ulike variable, er også hovedbildet at det bare er små endringer siste år.

Forskjellen mellom sektorene som før

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor, med 5,8 prosent i 4. kvartal 2014, mens statlig og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 6,1 og 8,5 prosent.

Noe lavere fravær i overnattings- og serveringsvirksomhet

Blant de større næringsgruppene hadde overnattings- og serveringsvirksomhet en nedgang på 4 prosent fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014. For de andre næringene var det bare mindre endringer.

Små endringer mellom fylkene

Fordeler vi tallene etter arbeidssted, ser vi at Telemark hadde en vekst i sykefraværsprosenten på 4,4 prosent.

Nivået på sykefraværet i 4. kvartal 2014 var fortsatt lavest i Rogaland, med 5,5 prosent, og høyest i Finnmark med 7,9 prosent.

Andelen lange sykefravær litt opp

Andelen av sykefravær som varte hele kvartalet, gikk opp fra 31,3 prosent i 4. kvartal 2013 til 32,2 prosent i samme kvartal året etter. Det egenmeldte sykefraværets andel av alle tapte dagsverk sank fra 15,3 til 14,7 prosent i samme tidsrom.

Noe nedgang blant de yngste - for begge kjønn

Både for menn og kvinner gikk det legemeldte sykefraværet mest ned siste år i aldersgruppene 20-24 år. Fraværet for både kvinner og menn i denne aldersgruppen gikk ned med rundt 4,5 prosent.

Statistisk sentralbyrå har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.

Mulig brudd i statistikken for 1. kvartal 2015Åpne og lesLukk

NAVs Aa-register, som har vært en av hovedkildene for beregning av sykefraværsprosenten, ble erstattet av et nytt register fra januar 2015. Det nye registeret, A-ordningen, som betjener både NAV, Skatteetaten og SSB, vil trolig gi et noe annet tall for arbeidstakere enn det Aa-registeret har gjort. Det skyldes både en noe bredere dekning av gruppen og at kvaliteten forventes å bli bedre. Tallet på arbeidstakere og deres arbeidstid bestemmer nevneren i sykefraværsprosenten. Sykefraværet for 1. kvartal 2015 skal etter planen publiseres 18. juni.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB