153966
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
153966
Fortsatt stabilt sykefravær
statistikk
2014-09-11T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false
Sykefraværsstatistikken belyser utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på næring, yrke, og ulike personlige kjennemerker ved de sykmeldte.

Sykefravær2. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt stabilt sykefravær

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,5 prosent i 2. kvartal 2014. Det er på samme nivå som i 1. kvartal 2014.

Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustert1
2. kvartal 2014Prosentvis endring fra kvartalet før
1Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med to desimaler. I andre tabeller oppgis tallene med én desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.
Begge kjønn
Egenmeldt og legemeldt6,480,1
Egenmeldt0,990,1
Legemeldt5,480,1
Menn
Egenmeldt og legemeldt5,00-0,2
Egenmeldt0,87-0,8
Legemeldt4,13-0,1
Kvinner
Egenmeldt og legemeldt8,330,4
Egenmeldt1,151,0
Legemeldt7,180,3

Endringstall viser at både det legemeldte og det egenmeldte sykefraværet kun økte med 0,1 prosent fra forrige kvartal. Fraværet for menn gikk ned med 0,2 prosent, mens det for kvinner økte med 0,4 prosent.

Sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 10,2 prosent.

Sykefraværstall uten sesong- og influensajustering

De videre kommentarer baserer seg på tall som ikke er sesong- og influensajustert. Vi ser på endringer siste år: fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014.

Det totale sykefraværet var på 6,0 prosent i 2. kvartal 2014. Dette er en oppgang på 0,5 prosent fra året før. Det egenmeldte fraværet gikk ned med 6,8 prosent, mens det legemeldte fraværet økte med 1,7 prosent i samme periode.

Sykefraværet for menn og kvinner var henholdsvis 4,6 og 7,8 prosent i 2. kvartal 2014. Endringstall viser en svak økning siste år på 0,4 prosent for begge kjønn siste år.

De sesongjusterte tallene viser på den annen side en svak nedgang siste år. Dette skyldes at man her justerer for at påsken lå i 2. kvartal 2014 og i 1. kvartal i 2013. Da vi ikke har sesongjusterte tall for de variablene som kommenteres nedenfor, kan vi ikke presist anslå hva påskeeffekten er. De relative forhold mellom gruppene vil imidlertid neppe være berørt, men generelt vil tall som viser nedgang, være undervurdert, mens tall som viser økning, vil være overvurdert.

Fraværet i kommunal forvaltning økte

Sykefraværet i kommunal forvaltning gikk opp med 2,0 prosent fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014. Fraværet i statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) og privat sektor gikk minimalt ned, med henholdsvis 0,4 og 0,1 prosent.

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor, med 5,5 prosent i 2. kvartal 2014, mens statlig og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 5,8 og 8,0 prosent.

Størst økning i eiendomsdrift og teknisk tjenesteyting

Blant de største næringsgruppene, økte fraværet mest i eiendomsdrift og teknisk tjenesteyting samt informasjon og kommunikasjon med henholdsvis 4,3 og 4,0 prosent. Fraværet i helse- og sosialtjenester gikk mest ned 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014 med 1,3 prosent.

Fraværsvekst i de fleste fylker

Fordelt etter arbeidssted, viste sykefraværet en vekst i de fleste fylker det siste året. I Aust-Agder og Møre og Romsdal ser man den største økningen, med henholdsvis 4,0 og 3,1 prosent. Fraværet i Hedmark gikk mest ned, med 5,1 prosent.

Nivået på sykefraværet i 2. kvartal 2014 var lavest i Rogaland, med 5,0 prosent, og høyest i Finnmark, med 7,7 prosent.

Andelen lange sykefravær opp

Andelen av sykefravær som varte hele kvartalet, økte fra 31,5 prosent i 2. kvartal 2013, til 34,1 prosent i 2. kvartal 2014. Det egenmeldte sykefraværets andel av alle tapte dagsverk gikk ned fra 14,0 til 13,0 prosent i samme tidsrom.

Nedgang blant de yngste

Både for menn og kvinner gikk det legemeldte sykefraværet mest ned siste år for aldersgruppene 20-24 og 25-29 år. Fraværet for kvinner gikk ned henholdsvis 4,3 og 0,8 prosent, mens fraværet for menn sank med henholdsvis 3,7 og 2,5 prosent.

Statistisk sentralbyrå har ikke data om egenmeldt sykefravær i de ulike aldersgruppene.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB