92931
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
92931
Sesongjustert sykefravær litt ned
statistikk
2013-12-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sesongjustert sykefravær litt ned

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,3 prosent i 3. kvartal 2013. Det var en nedgang i sykefraværet fra 2. kvartal 2013 på 3 prosent.

Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustert1
3. kvartal 2013Prosentvis endring fra kvartalet før
1Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med to desimaler. I andre tabeller oppgis tallene med én desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.
Begge kjønn
Egenmeldt og legemeldt6,33-3,0
Egenmeldt0,98-9,8
Legemeldt5,36-1,6
Menn
Egenmeldt og legemeldt4,90-2,7
Egenmeldt0,86-5,7
Legemeldt4,05-2,0
Kvinner
Egenmeldt og legemeldt8,13-3,1
Egenmeldt1,13-13,2
Legemeldt7,01-1,2

Det egenmeldte sykefraværet sank med 9,8 prosent, mens det legemeldte gikk ned med 1,6 prosent fra 2. til 3. kvartal 2013. Sykefraværet for kvinner gikk ned med 3,1 prosent, mens fraværet for menn gikk ned med 2,7 prosent.

Nedgangen i sykefraværet i 3. kvartal er i tråd med tallene fra de to foregående kvartalene da det også var en viss nedgang i sykefraværet.

Sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet , på 12,3 prosent.

Tall uten sesong- og influensajustering

Informasjonen i resten av artikkelen baserer seg på tall som ikke er sesong- og influensajusterte. Vi ser da på endringer siste år, det vil si fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013. Sykefraværsprosenten når vi ikke har sesong- eller influensajustert tallene, var i 3. kvartal 2013 på 6,2 prosent, som er om lag på samme nivå som året før.

Tilnærmet uendret fravær for både menn og kvinner

Nivået på sykefraværet for menn var uendret på 4,9 prosent, mens fraværet for kvinner gikk ned fra 8 til 7,9 prosent mellom 3. kvartal 2012 og 3. kvartal 2013.

Redusert fravær i kommunal forvaltning

Fraværet i kommunal forvaltning gikk ned med 3,9 prosent, mens fraværet i statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) økte med 1,9 prosent. I privat sektor var det ingen endring samlet sett.

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor, med 5,8 prosent i 3. kvartal 2013, mens statlig og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 6,2 og 7,8 prosent.

En viss nedgang i de fleste næringene

Fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013 hadde undervisning samt informasjon og kommunikasjon den største nedgangen i sykefraværet på henholdsvis 5,3 og 4 prosent. Fraværet i offentlig administrasjon sank med 3,6 prosent. For de fleste andre større næringsgruppene var det kun mindre endringer. Noen få hadde økning, sterkest vekst var det i transport og lagring , 6,1 prosent.

Størst nedgang i Hedmark

Fordelt etter arbeidssted gikk sykefraværet mest ned i Hedmark og Troms, henholdsvis 6,7 og 4,8 prosent. Fraværet i Østfold og Aust-Agder økte mest, med henholdsvis 3,1 og 2,9 prosent.

Nivået på sykefraværet i 3. kvartal 2013 var lavest i Rogaland med 5,1 prosent og høyest i Finnmark med 7,6 prosent.

Andelen lange sykefravær noe ned

Andelen av sykefravær som varte hele kvartalet, gikk ned fra 32,4 prosent i 3. kvartal 2012 til 32,1 prosent i 3. kvartal 2013. Det egenmeldte sykefraværets andel av alle tapte dagsverk økte fra 11,1 til 12,1 prosent i samme tidsrom.

Mest ned i de yngste aldersgruppene

Alle de større aldersgruppene hadde en nedgang i det legemeldte sykefraværet. Aldersgruppene 20-24 år og 25-29 århadde den største nedgangen med henholdsvis 4,3 og 3,1 prosent.

For kvinner gikk sykefraværet ned i alle de større aldersgruppene unntatt én. 35-39-åringene hadde en økning på 0,6 prosent, mens 20-24-åringene hadde den største nedgangen, 4,4 prosent.

Sykefraværet for menn gikk også ned i alle de større aldersgruppene. Mest ned gikk fraværet for 20-24-åringene, 3,8 prosent, mens 30-34-åringene hadde den minste nedgangen, 0,5 prosent.

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB