1250_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkvart/arkiv
1250
Fortsatt moderat lønnsutvikling
statistikk
2010-02-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkvart, Lønnsindeks, lønnsutvikling, næringshovedområder (for eksempel industri, bygg- og anlegg, olje)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønnsindeks4. kvartal 2009, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt moderat lønnsutvikling

Indeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri økte med 0,8 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009, viser foreløpige tall. I samme periode i 2008 var den tilsvarende økningen på 1,8 prosent.

Til sammenligning viser indeksen en vekst på 3,3 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. Lønnsindeksen for månedslønn i industri, som i tillegg til avtalt månedslønn omfatter uregelmessige tillegg og bonuser, viser en vekst på 4,1 prosent i samme periode.

Tjenesteytende næringer

Indeksen for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsbransjen gikk opp 0,6 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009. Den tilsvarende veksten i samme periode året før var på 0,5 prosent.

Tilsvarende tall for heltidsansatte i varehandel viser en lønnsvekst på 0,9 prosent fra 3. til 4. kvartal i 2009 mot 0,8 prosent i samme periode året før. I samferdsel viser lønnsindeksen for avtalt månedslønn en økning på 0,2 prosent i 4. kvartal 2009 mot ingen endring i 4. kvartal 2008.

Statistikken viser den kvartalsvise lønnsutviklingen for heltidsansatte i ulike næringsområder. Utviklingen varierer både mellom næringer og kvartaler i løpet av året.

Se flere tall i statistikkbanken .

Ny næringsstandard

Fra og med 1. kvartal 2009 benyttes ny næringsstandard.

For generell informasjon om overgang til ny standard, klikk her .

Strukturelle endringer virker også inn

Sentrale og lokale lønnsforhandlinger er viktige faktorer for lønnsutviklingen, men også strukturelle endringer i næringene har stor betydning. Spesielt konjunkturavhengige utbetalinger som bonuser og endringer i sysselsettingsmønsteret spiller inn. Hvor mange og hvilke grupper ansatte som går ut og inn av arbeidsmarkedet, endrer arbeidstid og hvor mange som bytter jobb mellom næringene, vil virke inn på lønnsutviklingen. Hvis det er de ansatte med lavest ansiennitet som går ut av bedriftene som følge av nedbemanning, vil en slik reduksjon i arbeidsstokken kunne medføre at den gjennomsnittlige lønna for bedriftene øker.

Bonusutbetalinger knytter seg ofte til resultater som ble oppnådd i en tidligere periode enn det tidspunktet godtgjørelsen faktisk blir utbetalt.

Om statistikkgrunnlaget

Avtalt månedslønn er hovedkomponenten i månedslønna og selve grunnlaget for lønnsforhandlinger. I månedslønn inngår, i tillegg til avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser som beregnes som et gjennomsnitt kun for gjeldende kvartal. Dette innebærer at indeksen for gjennomsnittlig månedslønn utsettes for større svingninger mellom kvartalene enn indeksen for avtalt månedslønn.

Lønnsindeksene bygger på innrapporterte lønnsopplysninger for alle heltidsansatte i et utvalg av foretak i ulike næringer.

Indeksene for avtalt månedslønn måler endring i avtalt månedslønn ved utgangen av hvert kvartal, og ikke gjennomsnittet for en periode. Lønnsindeksene tar ikke hensyn til når forhandlingsresultater ved lønnsoppgjør faktisk gjelder fra, men måler endringen i lønn slik den har kommet til utbetaling på tidspunktet for rapportering til Statistisk sentralbyrå. Resultater fra lønnsoppgjørene kommer gjerne til utbetaling en tid etter at oppgjørene er fullført. Kvartalsindeksene bør ikke direkte nyttes til å beregne årslønn da de ofte må suppleres med annen informasjon om lønnsutviklingen.

Overtidsgodtgjørelser er ikke inkludert i statistikken.

Nytt felles referanseår for lønnsindeksene er tatt i bruk fra og med publiseringen av 1. kvartal 2009. Basisperioden er nå satt lik 2005=100. Alle indeksene er justert i forhold til dette.

For nærmere beskrivelse av lønnsindeksene, se Om statistikken .

Tabeller: