209994_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar
209994
Fortsatt vekst blant sysselsatte innvandrere
statistikk
2015-06-18T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvregsys, Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid, lønnstakere, yrkesgrupper, selvstendig næringsdrivende, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet)Arbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Innvandrere stod for 75,5 prosent av sysselsettingsveksten fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014.

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2014, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst blant sysselsatte innvandrere

Antall sysselsatte i hele landet økte med 31 000 fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014. Av disse var 23 400 innvandrere, som dermed stod for 75,5 prosent av sysselsettingsveksten. Innvandrere fra EØS-landene bidro mest til denne veksten.

Sysselsatte i alt og sysselsatte innvandrere etter verdensregion. Absolutte tall og i prosent av personer 15-74 år i hver gruppe. 4. kvartal
2014Endring siste tolv måneder
Absolutte tallProsent2013 - 2014
Absolutte tallProsentpoeng
Hele befolkningen2 650 00068,531 000-0,1
 
Befolkningen eksklusive innvandrere2 268 17569,47 587-0,1
 
Innvandrere i alt381 82563,423 4130,3
Norden48 79176,0967-0,3
Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia43 18270,61 792-0,1
EU-land i Øst-Europa113 33073,210 4840,3
Øst-Europa utenfor EU31 77863,71 7010,9
Nord-Amerika og Oseania6 76366,01420,0
Asia96 46456,05 2960,8
Afrika29 28942,02 4960,1
Sør- og Mellom-Amerika12 22862,6535-0,5

Antall sysselsatte blant innvandrere fra EU-landene i øst økte med nærmere 10 500. Tar vi med innvandrerne fra de øvrige EØS-landene, var det til sammen en økning på 13 200 sysselsatte fra denne regionen. Av de øvrige innvandrergruppene var det dem fra Asia som hadde størst vekst med 5 300 sysselsatte.

Bare svak økning i sysselsettingsprosenten for innvandrere

Ikke bare tallet på sysselsatte, men også tallet på bosatte innvandrere, økte mye fra 2013 til 2014. Sysselsettingsprosenten for innvandrere 15-74 år gikk dermed bare opp med 0,3 prosentpoeng, fra 63,1 prosent i 2013 til 63,4 i 2014. Det var for øvrig bare blant innvandrerkvinner at sysselsettingen økte (med 0,6 prosentpoeng). Blant innvandrermenn var den uendret.

I hele befolkningen i alderen 15-74 år lå andelen sysselsatte på 68,5 prosent. Her var det en svak nedgang på 0,1 prosentpoeng fra året før, noe som blant annet må ses på bakgrunn av den økte andelen over 67 år i befolkningen.

Aldersavgrensningen betyr mye for forskjellen i sysselsetting

Forskjellen i sysselsettingsprosenten mellom innvandrere og befolkningen i alt var på 5,1 prosentpoeng i 4. kvartal 2014 når vi holder oss til aldersgruppen 15-74 år. Siden innvandrerne har en annen aldersfordeling enn befolkningen ellers i form av færre eldre, er det nyttig å se på noe snevrere aldersinndelinger.

I alderspopulasjonen 15-66 år kommer for eksempel denne differansen opp i 10,3 prosentpoeng, i og med at vi her har et høyere sysselsettingsnivå i majoriteten. Betrakter vi de mest yrkesaktive aldersgruppene 25-39 år og 40-54 år, blir forskjellene enda større, henholdsvis 11 og 13 prosentpoeng.

Store forskjeller mellom innvandrergruppene

Blant innvandrere fra EØS-området er tilgang til arbeid en viktig årsak til innvandringen, noe som gir seg utslag i et høyt sysselsettingsnivå. I 4. kvartal 2014 var sysselsettingsandelen i alderssjiktet 15-74 år for disse gruppene som følger: 76 prosent (Norden), 73,2 prosent (EU-land i Øst-Europa) og 70,6 prosent (Vest-Europa). Dernest kom innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania med en andel på 66 prosent sysselsatte. Innvandrere fra Øst-Europa utenom EU hadde 63,7 prosent sysselsatte. Gruppen fra Sør- og Mellom Amerika lå tett opptil med 62,6 prosent sysselsatte, mens de fra Asia lå en del lavere med 56 prosent. Som tidligere hadde innvandrere fra Afrika lavest sysselsetting, på 42 prosent.

Disse nivåforskjellene har vært nokså stabile uavhengig av konjunkturene på arbeidsmarkedet. Gruppene fra Asia og Afrika har et større innslag av flyktninger med kortere botid i Norge enn andre grupper. I særlig grad gjelder dette den afrikanske. Med lengre botid i Norge høynes sysselsettingsnivået i de fleste innvandrergrupper, men forskjellene gruppene imellom utjevnes likevel ikke. Også blant dem med botid på over 10 år ligger de afrikanske innvandrerne lavest med en sysselsettingsandel på om lag 50 prosent, noe som er langt under gjennomsnittet for innvandrere.

Større avstand til majoriteten blant innvandrerkvinner

Forskjellen i sysselsettingsprosenten mellom innvandrere og befolkningen ellers er større for kvinner enn for menn. Dette gjelder særlig for enkelte etablerte innvandrergrupper, som dem fra Pakistan og Tyrkia, og noen grupper med kortere botid bak seg i Norge, som dem fra Afghanistan, Somalia og Irak. Det lave sysselsettingsnivået blant disse innvandrerkvinnene bidrar til å trekke snittet ned i de respektive gruppene.

Relativt små, men ulike endringer

Endringene i sysselsettingsprosenten fra 2013 til 2014 var ganske varierte mellom innvandrergruppene. Innvandrere fra Øst-Europa utenom EU og de fra Asia hadde størst økning på henholdsvis 0,9 og 0,8 prosentpoeng. Også innvandrere fra EU-land i øst hadde en viss økning, på 0,3 prosentpoeng, mens gruppene fra Latin-Amerika og Norden hadde en nedgang på henholdsvis 0,5 og 0,3 prosentpoeng. I de øvrige gruppene var det bare marginale endringer.

Rogaland hadde høyest sysselsetting blant innvandrere

Innvandrere bosatt i Rogaland hadde høyest sysselsetting i 4. kvartal 2014 med en andel på 69,3 prosent, men også innvandrere i Møre og Romsdal lå nært opptil med 68 prosent sysselsatte. Telemark og Østfold hadde de laveste andelene sysselsatte blant innvandrere med henholdsvis 54,7 og 56,6 prosent. Også Hedmark lå lavt med 56,8 prosent sysselsatte innvandrere.

Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere sysselsetting enn innvandrere

Norskfødte med innvandrerforeldre er fortsatt en ganske ung og relativt liten befolkningsgruppe, der nærmere halvparten er under 22 år (i populasjonen 15-74 år). Det vil si at mange vil være under utdanning og utenfor arbeidsstyrken. Dermed trekkes snittet mye ned når vi betrakter denne gruppen under ett.

Ser vi imidlertid på de mest yrkesaktive aldersgruppene, 25-29 år og 30-39 år, ligger andel sysselsatte på henholdsvis 72,8 og 76,8 prosent. Dette er om lag 8 og 5 prosentpoeng over nivået for innvandrere i samme aldersgrupper og rundt 5 prosentpoeng under nivået for sysselsatte i alt i begge disse aldersgruppene.