84380_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/arkiv
84380
Fire av fem helse- og sosialutdannede er sysselsatt
statistikk
2012-06-13T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
hesospers, Helse- og sosialpersonell, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunnSysselsetting, Helsetjenester, Helse, Arbeid og lønn
false

Helse- og sosialpersonell2011, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fire av fem helse- og sosialutdannede er sysselsatt

83 prosent i aldersgruppen 15-74 år med helse- og sosialfaglig utdanning var sysselsatt i 2011.

Til publiseringen i juni 2012 manglet datagrunnlaget for personer utenfor arbeidsstyrken fra NAV. Disse opplysningene er nå oppdatert i tabell 1 og i Statistikkbanken.
(09.10.2012)

Antall sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning økte med 2,4 prosent, eller med nær 8 500 personer, fra 2010 til 2011. Antall personer i befolkningen med helse- og sosialfaglig utdanning økte med 2,6 prosent, og derfor gikk sysselsettingsprosenten svakt ned fra 83,1 til 83 prosent det siste året. Totalt hadde 433 700 personer mellom 15-74 år en helse- og sosialfaglig utdanning i 2011.

I alt 51 prosent av de sysselsatte i helse- og sosialtjenester arbeidet i kommunal eller fylkeskommunal forvaltning. Helsetjenester i statlig forvaltning sysselsatte 31 prosent, og hovedvekten av disse ansatte arbeidet i helseforetakene.

Stor andel helsefagarbeidere er sysselsatte

Hjelpepleierutdanning og omsorgsarbeiderutdanning er erstattet av utdanningen helsefagarbeider. Av de 3 900 som nå har denne utdanningen, eller som har fått autorisasjon som helsefagarbeider, er nær 3 600 sysselsatte. Antallet sysselsatte blant dem med gamle hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanninger har gått ned med 2,8 prosent, eller nær 2 600 sysselsatte, fra 2010 til 2011.

Nær 93 prosent av de sysselsatte helsefagarbeiderne arbeider innenfor helse- og sosialtjenestene, og hovedsakelig innenfor kommunale helse- og sosialtjenester.

Økt antall utenlandsk helsepersonell

I 2011 arbeidet det 28 200 personer i helse- og sosialtjenestene som er innvandret, eller som ikke er bosatt i Norge. Dette er en økning på nær 9 prosent fra året før. Sykepleiere utgjør den største gruppen av disse, med hele 9 000 personer, mens leger er den nest størst gruppen, med omlag 4 700 personer. Både antall leger og sykepleiere som er innvandret, og/eller som ikke er bosatt i Norge, har økt fra 2010. 24 prosent av de utenlandske sykepleierne er svenske.

En av fire legespesialister har flere arbeidsforhold

Leger har, oftere enn andre helsepersonellgrupper, flere arbeidsforhold. Blant legespesialistene har en av fire mer enn ett arbeidsforhold. Legespesialister er også den gruppen som har høyest gjennomsnittlig arbeidstid i hovedarbeidsforholdet, med 37,4 timer ukentlig. Den gjennomsnittlige arbeidstiden for alt helsepersonell som arbeider i helse- og sosialtjenester, er i overkant av 30 timer.

Gruppen ”psykologer” omfatter fra 2011 kun kliniske psykologer. Personer med annen utdanning i psykologifag er overført til gruppen ”annen helseutdanning på universitetsnivå”. I 2011 gjaldt dette i overkant av 1 100 personer, hvorav om lag 1 000 var sysselsatte. De aller fleste av disse arbeidet utenfor helse- og sosialtjenester.

Tabeller: