2338_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/arkiv
2338
Nær ni av ti med helseutdanning er i jobb
statistikk
2008-06-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
hesospers, Helse- og sosialpersonell, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunnSysselsetting, Helsetjenester, Helse, Arbeid og lønn
false

Helse- og sosialpersonell2007, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nær ni av ti med helseutdanning er i jobb

Blant personer i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning var nær 88 prosent sysselsatt i 4. kvartal i 2007. Mens 81 prosent av hjelpepleierne er i jobb, er sysselsettingsandelen blant leger og tannleger over 90 prosent.

Den totale sysselsettingsandelen for personer i alderen 16-66 med helse- og sosialfaglig utdanning var uendret fra i fjor og ligger fremdeles på 87,6 prosent. Blant personer med lange helseutdanninger, som leger og tannleger, har imidlertid andelen sysselsatte gått noe ned siste år. Sysselsettingsprosenten var likevel fortsatt over 90 prosent for leger og tannleger uten spesialitet, og over 95 prosent for leger og tannleger med spesialitet. Sykepleiere har en sysselsettingsprosent på 89,2 prosent, mens andelen sysselsatte hjelpepleiere ligger på 81 prosent.

Variasjoner i avtalt arbeidstid

Den avtalte arbeidstiden varierer en god del mellom de ulike utdanningsgruppene. Mens hjelpepleiere i gjennomsnitt hadde en avtalt arbeidstid på 27,6 timer, var den for sykepleiere 30,7 timer og for leger med spesialitet 38,7 timer. For leger og tannleger har den avtalte arbeidstiden gått noe ned de to siste årene. For helse- og sosialpersonell i alt har den gjennomsnittlige avtalte arbeidstiden gått opp fra 30,7 timer i 2005 til 30,9 timer i 2007. Tallene om arbeidstid gjelder de som arbeidet innenfor helse- og sosialtjenester, se tekstboks.

Helse- og sosialtjenester er: Næring 85 unntatt veterinærtjenester, barnehager, barneparker,
skolefritidsordninger, fritidsklubber for barn og ungdom, arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked,
sosiale velferdsorganisasjoner, varig vernet arbeid og fond/legat som støtter sosiale formål.

9,1 prosent av de sysselsatte innenfor helse- og sosialtjenestene hadde mer enn ett arbeidsforhold. Det er vanligst at leger og tannleger har flere jobber, 25 prosent av legene og 22 prosent av tannlegene hadde mer enn ett arbeidsforhold i 4. kvartal 2007.

Svenske sykepleiere, men tyske legespesialister

I alt 12 642 personer med utenlandsk statsborgerskap og helse- og sosialfaglig utdanning arbeidet innenfor helse- og sosialtjenester i 2007, en økning på 5,4 prosent siden 2006. Av de i overkant 4 500 sykepleierne med utenlandsk statsborgerskap var om lag 30 prosent svenske statsborgere. Antallet skandinaviske sykepleiere går noe tilbake sammenlignet med 2006, mens sykepleiere fra Tyskland og det øvrige Europa øker i antall. Antallet leger uten spesialitet viste en svak nedgang fra 2006, mens antallet legespesialister økte i samme periode. Siden 2006 har det vært en økning på 18,3 prosent i antall legespesialister fra Tyskland.

Tabeller: