2340_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/arkiv
2340
Flest nye sysselsatte blant de yngre
statistikk
2007-06-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
hesospers, Helse- og sosialpersonell, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunnSysselsetting, Helsetjenester, Helse, Arbeid og lønn
false

Helse- og sosialpersonell2006, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest nye sysselsatte blant de yngre

Det ble 7,5 prosent flere sysselsatte i alderen 16-66 år med en helse- og sosialfaglig utdanning fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006. Den største veksten kom for dem under 40 år.

Sysselsettingsprosenten økte med 0,8 prosentpoeng til 88 prosent i 4. kvartal 2006. Fra 2005 til 2006 har det vært en vekst i sysselsettingsprosenten i alle aldersgrupper, men mest for de i alderen 16-39 år.

Flere utenlandske sykepleiere, men færre leger

Antall sykepleiere med utenlandsk statsborgerskap har økt med 365 personer fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006, og var i 2006 på 4 450 personer. Den største veksten var blant personer fra Sverige. Antall leger med utenlandsk statsborgerskap har gått ned med 282 personer fra 2005 til 2006.

Få, men en økende andel ansatte jobber i utleiefirmaer

1 600 personer med helse- og sosialfaglig utdanning var ansatt i norskregistrerte utleiefirmaer i 4. kvartal 2006, mot 1 100 året før. Utdanningsgruppene sykepleiere og hjelpepleiere var de største gruppene blant helse- og sosialpersonell i utleiefirmaene. 730 sykepleiere, eller om lag 1,1 prosent av de sysselsatte sykepleierne, arbeidet i utleiefirma i fjor, og dette var en stigning på 123 flere enn året før. Personer ansatt i utleiefirma er i statistikken gruppert i næringen "utleie av arbeidskraft" og ikke i den næring de leies ut til.

Endret uttrekk av helse - og sosialfaglige utdanninger

Fra 2006 er Nasjonal utdanningsdatabase brukt til uttrekk av personer med en helse- og sosialfaglig utdanning. Denne databasen inneholder alle kurs/utdanninger en person har tatt. Det betyr at vi får med flere personer med fullført helse- og sosialfaglig utdanning enn tidligere år, og da spesielt for de gruppene hvor det ikke er krav om autorisasjon som for eksempel sosionomer og barnevernspedagoger. For gruppen "øvrig helse- og sosialfaglig utdanning på høgskolenivå" er også kortere kurs inkludert, hvilket medfører at andelen med helse- og sosialfaglig utdanning øker i tabell 8.

Det publiseres særskilte tabeller for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og for den offentlige og private tannhelsetjenesten. For detaljerte årsverkstall for disse områdene anbefales det å se på SSBs side for KOSTRA

Tabeller: